Stor­fö­re­tag lo­var sänk­ta ut­släpp

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Eko­no­mi: 177 stor­fö­re­tag med to­talt 5,8 mil­jo­ner an­ställ­da värl­den över har till­sam­mans skri­vit un­der på att kraf­tigt mins­ka si­na ut­släpp för att be­grän­sa jor­dens tem­pe­ra­tur­höj­ning till 1,5 gra­der.

Ut­spe­let görs i sam­band med FN:s på­gåen­de kli­mat­mö­te i Madrid. Ini­ti­a­ti­vet togs i fjol och har vux­it se­dan dess. Bo­la­gen har till­sam­mans ett sam­man­lagt mark­nads­vär­de på 2 800 mil­jar­der dol­lar.

Till­sam­mans har de 177 fö­re­ta­gen li­ka sto­ra kol­di­ox­id­ut­släpp som he­la Frank­ri­ke. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.