Här kom­mer förs­ta tunga elekt­ris­ka Vol­vo-last­bi­len

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Vol­vo Last­vag­nar går vi­da­re med sin elekt­ri­fi­e­ring för tunga last­bi­lar och pre­sen­te­ra­de i vec­kan si­na förs­ta tyng­re el­driv­na kon­cept­last­bi­lar som har re­gi­o­nal räck­vidd.

För drygt ett och ett halvt år se­dan pre­sen­te­ra­de Vol­vo Last­vag­nar si­na split­ter nya el­last­bi­lar, när då­va­ran­de kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ann-So­fie Her­mans­son (S) kom kö­ran­des upp­för Ave­nyn i en tyst, mint­grön helt elekt­risk sop­bil. De förs­ta i sitt slag. Då var hal­va världs­pres­sen på plats.

Ti­di­ga­re i vec­kan pre­sen­te­ra­de Vol­vo Last­vag­nar vi­da­re­ut­veck­ling­en från de mind­re last­bi­lar­na i stads­mil­jö, till två kon­cept­last­bi­lar – li­te tyng­re for­don tänk­ta för an­lägg­nings­trans­por­ter och re­gi­o­na­la kör­ning­ar.

– Vi ser en stor lång­sik­tig po­ten­ti­al för el­driv­na tunga last­bi­lar in­om re­gi­o­na­la- och an­lägg­nings­trans­por­ter. Med vå­ra kon­cept­bi­lar ut­fors­kar och de­mon­stre­rar vi oli­ka lös­ning­ar för fram­ti­den, sam­ti­digt som de ger oss möj­lig­het att ut­vär­de­ra mark­na­dens och sam­häl­lets in­tres­se, sä­ger Ro­ger Alm, vd för Vol­vo Last­vag­nar i en kom­men­tar.

De nya el­last­bi­lar­na ska allt­så kun­na kö­ras på kor­ta­re re­gi­o­na­la sträc­kor. I dag finns det en oänd­lig mängd last­bi­lar i Eu­ro­pa som har en ge­nom­snitt­lig kör­sträc­ka på 80 000 kilo­me­ter per år.

– Det in­ne­bär att en ökad an­vänd­ning av el­for­don i den re­gi­o­na­la dis­tri­bu­tio­nen skul­le med­fö­ra be­ty­dan­de kli­mat­vins­ter, för­ut­satt att den el som an­vänds är fos­sil­fri, sä­ger Lars Mår­tens­son, mil­jö- och in­no­va­tions­chef på Vol­vo Last­vag­nar.

For­dons­till­ver­ka­rens plan är nu att lå­ta ut­val­da kun­der i Eu­ro­pa gö­ra pi­lot­tes­ter med ett li­tet an­tal av de nya el­last­bi­lar­na.

För att kla­ra en stör­re flot­ta med elekt­ris­ka last­bi­lar i fram­ti­den mås­te in­fra­struk­tu­ren för ladd­nings­stäl­len byg­gas ut kraf­tigt, och de re­gi­o­na­la kraft­nä­ten mås­te kun­na ga­ran­te­ra att de kan le­ve­re­ra till­räck­ligt myc­ket ef­fekt på lång sikt.

Vol­vo Last­vag­nar ef­ter­ly­ser ock­så eko­no­mis­ka in­ci­ta­ment för att få fler åka­re att vå­ga in­ve­ste­ra i el­for­don.

En ökad an­vänd­ning av el­for­don i den re­gi­o­na­la dis­tri­bu­tio­nen skul­le med­fö­ra be­ty­dan­de kli­mat­vins­ter

Bild: Vol­vo Trucks

tys­ta, elekt­ris­ka och ut­släpps­fria – så ser Vol­vo Last­vag­nar mor­gon­da­gens re­gi­o­na­la trans­por­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.