Pri­sök­ning­ar bäd­dar för höjd rän­ta

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

In­fla­tio­nen steg mer än vän­tat i no­vem­ber och lig­ger i lin­je med Riks­ban­kens prognos. Riks­ban­ken vän­tas där­med, trots att till­väx­ten brom­sar in, hö­ja styr­rän­tan till noll näs­ta vec­ka.

Hög­re bo­en­de­kost­na­der till­hör de fak­to­rer som lig­ger bakom den sti­gan­de in­fla­tio­nen. Där­till bi­drar hög­re trans­port- och bräns­le­pri­ser samt dy­ra­re mat- och re­stau­rang­pri­ser. Men fal­lan­de pri­ser på mo­bil­te­le­fo­ner däm­par den all­män­na pri­sök­ning­en.

Sam­man­ta­get steg in­fla­tio­nen, det vill sä­ga pris­för­änd­ring­ar­na på års­ba­sis en­ligt måt­tet KPIF, till 1,7 pro­cent i no­vem­ber en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån (SCB). Det var nå­got hög­re än snitt­pro­gno­sen bland ana­ly­ti­ker, men i lin­je med Riks­ban­kens prognos.

En vik­tig fak­tor bakom pris­ut­veck­ling­en är den svens­ka kro­nan som ef­ter åra­tal av pen­ning­po­li­tis­ka sti­mu­lan­ser från Riks­ban­ken – med mi­nus­rän­ta och stöd­köp av en stor an­del av den svens­ka sta­tens stats­ob­li­ga­tio­ner – be­skrivs som un­der­vär­de­rad av de fles­ta be­dö­ma­re.

Den sva­ga­re kro­nan bi­drar till ökad in­fla­tion ge­nom att im­port­pri­ser­na sti­ger i Sve­ri­ge. Ef­fek­ten av kron­för­svag­ning­en va­ri­e­rar mel­lan oli­ka ty­per av va­ror. När det gäl­ler ben­sin­pri­ser kan det slå ige­nom di­rekt, me­dan det sker med en viss ef­ter­släp­ning när det gäl­ler pri­ser­na på livs­me­del och klä­der.

– Kro­nan har ju för­sva­gats myc­ket de se­nas­te två åren. Vi ser fort­fa­ran­de ef­fek­ter­na av det i in­fla­tions­ta­len. Och det kom­mer le­va kvar ett tag till in­nan det kling­ar av un­der näs­ta år, sä­ger Tor­björn Isaks­son, chefsa­na­ly­ti­ker på Nor­dea.

Årets sista rän­te­be­sked kom­mer da­gar­na fö­re jul, när­ma­re be­stämt den 19 de­cem­ber. In­för det­ta har Riks­ban­ken ovan­ligt tyd­ligt sig­na­le­rat att det är dags att hö­ja styr­rän­tan till noll.

– Nu när in­fla­tio­nen är i lin­je med Riks­ban­kens prognos är det svårt att bac­ka från det, sä­ger Isaks­son.

Den­na be­döm­ning de­lar han med de fles­ta eko­no­mer.

”Vi är nu ett steg när­ma­re en rän­te­höj­ning näs­ta vec­ka”, skri­ver Alex­an­dra Strå­berg, chefse­ko­nom på Läns­för­säk­ring­ar, i en kom­men­tar till SCB:s in­fla­tions­rap­port.

Mark­na­den gör sam­ma tolk­ning. Kro­nan stärks mot eu­ron ef­ter in­fla­tions­rap­por­ten. En eu­ro kos­tar nu 10:47 kro­nor, mot 10:55 kro­nor i tis­dags ef­ter­mid­dag.

Den så gott som bo­ka­de rän­te­höj­ning­en näs­ta vec­ka är dock om­stridd. Den brom­sar svensk eko­no­mi i ett lä­ge där till­väx­ten är på väg nedåt. Och rän­te­höj­ning­en kom­mer ef­ter fle­ra år med mi­nus­rän­ta trots högt re­surs­ut­nytt­jan­de, hög till­växt och sys­sel­sätt­ning på re­kord­ni­vå­er.

– Kon­junk­tur­mäs­sigt är det fel – det är det. Det finns en risk att man för­stär­ker kon­junk­tur­sväng­ning­ar­na. Man ga­sar i ned­förs­bac­ke och brom­sar i upp­förs­bac­ke, sä­ger Isaks­son.

– Men sam­ti­digt kom­mer det va­ra svårt för Riks­ban­ken att hit­ta rätt lä­ge att hö­ja rän­tan, så där­med är det li­ka bra att ri­va av plåst­ret nu. Det kom­mer in­te bli bätt­re näs­ta år, vad vi kan se, tilläg­ger han.

In­fla­tio­nen, pris­för­änd­ring­ar­na på års­ba­sis en­ligt måt­tet KPIF, steg till 1,7 pro­cent i no­vem­ber en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån (SCB). Det är hög­re än snitt­pro­gno­sen bland ana­ly­ti­ker, men i lin­je med Riks­ban­kens pro­gno­ser.

Som en jäm­fö­rel­se låg KPIF-in­fla­tio­nen i ok­to­ber på 1,5 pro­cent. Och ren­sar man bort ener­gipri­ser­na från no­vem­berin­fla­tio­nen låg den på 1,8 pro­cent.

Riks­ban­kens in­fla­tions­mål är en KPIF-in­fla­tion på 2 pro­cent. Men Riks­ban­kens di­rek­tion, med riks­banks­chef Ste­fan Ing­ves, har in­för näs­ta pen­ning­po­li­tis­ka mö­te tyd­ligt flag­gat för att Riks­ban­ken, trots att svensk eko­no­mi re­dan brom­sar in, av­ser att hö­ja styr­rän­tan med 0,25 pro­cen­ten­he­ter till noll den 19 de­cem­ber. Det blir i så fall förs­ta gång­en se­dan 2015 som styr­rän­tan in­te lig­ger på mi­nus.

En sänkt styr­rän­ta ska en­ligt gängse pen­ning­po­li­tis­ka te­o­ri­er öka kre­dit­giv­ning­en och ak­ti­vi­te­ten i eko­no­min och där­med sti­mu­le­ra till­växt och in­fla­tion. När styr­rän­tan höjs vill central­ban­ker­na i stäl­let däm­pa in­fla­tio­nen och mot­ver­ka ris­ker för eko­no­misk över­hett­ning.

Vi är nu ett steg när­ma­re en rän­te­höj­ning näs­ta vec­ka

Ar­kiv­bild: Hen­rik Mont­go­me­ry

scb:s in­fla­tions­siff­ra var väl­kom­men för riks­banks­chef ste­fan Ing­ves.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.