Grith Fjeld­mo­se (V): ”Det är för­ödan­de”

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Kul­tur­nämn­den be­hö­ver spa­ra runt 30 mil­jo­ner och nu ska po­li­ti­ker­na väl­ja vil­ka verk­sam­he­ter som ska läg­gas ner.

– Det är pre­cis så för­ödan­de som jag trod­de att det skul­le va­ra när jag såg al­li­an­sens över­ord­na­de bud­get för sta­den, sä­ger Grith Fjeld­mo­se (V), and­re vice ord­fö­ran­de i kul­tur­nämn­den.

Pre­cis som för­ra året har tjäns­te­män­nen ta­git fram för­slag på vad po­li­ti­ker­na kan skä­ra i för att få bud­ge­ten att gå ihop. I år är dock be­lop­pet stör­re, to­talt 30 mil­jo­ner kro­nor, och 13 mil­jo­ner kro­nor kom­mer tas från be­fint­li­ga verk­sam­he­ter. För­valt­ning­en kon­sta­te­rar att man nu be­hö­ver läg­ga ner he­la verk­sam­he­ter.

Grith Fjeld­mo­se me­nar att det är en för­ödan­de si­tu­a­tion.

– Nu sit­ter vi och ska pri­o­ri­te­ra oli­ka ned­skär­ning­ar i stäl­let för att pri­o­ri­te­ra sats­ning­ar, sä­ger hon.

Hon sä­ger att den röd­grön­ro­sa op­po­si­tio­nen kom­mer att in­vän­ta al­li­an­sens yr­kan­de om vad som ska läg­gas ner, ef­tersom de an­ser att al­li­an­sen bär an­sva­ret för si­tu­a­tio­nen. Där­för vill hon in­te pe­ka ut nå­gon verk­sam­he­ter som är sär­skilt vik­tig.

– Den här sta­den har in­te för myc­ket kul­tur. Det är in­te för myc­ket som spe­las på Spel­dags. Det är in­te för myc­ket som görs för de unga. Det är in­te för många bib­li­o­tek. Det finns ing­en luft i verk­sam­he­ten som vi be­dri­ver.

Så allt är li­ka vik­tigt?

– Ja, det kanske lå­ter trå­kigt. Det ta­las om kärn­verk­sam­het, vil­ket in­te rik­tigt finns i mitt vo­ka­bu­lär, men jag kan in­te se an­nat än att allt det här är kärn­verk­sam­het.

Utö­ver att 10,5 mil­jo­ner kro­nor ska det spa­ras in­om sek­to­rer­na Bib­li­o­tek och Fri konst och kul­tur, ska stö­det till Film i Väst på 2,5 mil­jo­ner stry­kas. Den störs­ta sum­man spa­ras dock in på per­so­na­len då 16,7 mil­jo­ner kro­nor i sats­ning­ar på ny­re­kry­te­ring­ar och ar­bets­mil­jö nu skjuts på fram­ti­den.

– Det är för­ödan­de i sig. Man är in­te eni­ga om det här med fac­ket hel­ler. Man har knappt hun­nit för­hand­la det, sä­ger Grith Fjeld­mo­se.

Ann Catri­ne Fo­gel­gren (L) är kul­tur­nämn­dens ord­fö­ran­de. Hon hål­ler med om att det är en tuff si­tu­a­tion. Dä­re­mot tyc­ker hon att Grith Fjeld­mo­se tar i väl hårt.

– ”För­ödan­de” tyc­ker jag är ett för starkt ord. Det är klart, Väns­tern och Mil­jö­par­ti­et vill hö­ja skat­ten och även an­nat. Gör man det har man för­stås and­ra möj­lig­he­ter, sä­ger hon.

När GP pra­tar med hen­ne ska hon strax in i ett mö­te för att be­slu­ta om vil­ka verk­sam­he­ter som ska pri­o­ri­te­ras näs­ta år.

– Det är na­tur­ligt­vis ett tufft för­slag men det är ingen­ting som är be­stämt än­nu. Nu ska vi dis­ku­te­ra hur vi går vi­da­re och tit­ta på var­je en­skild punkt.

Kan du re­dan nu sä­ga nå­got som ni in­te är be­red­da att ge upp?

– Vår pri­o­ri­tet har länge va­rit barn och unga. Sen har vi ock­så äld­re. Per­so­ner som har svå­ra­re att få till­gång till kul­tur. Det är vå­ra in­gång­ar. Se­dan är na­tur­ligt­vis bib­li­o­te­ken nå­got vi vär­nar. Så det är be­kym­mer­samt. Vi ska för­sö­ka gö­ra en så bra lös­ning som möj­ligt. Är det möj­ligt att ni väl­jer and­ra lös­ning­ar än för­valt­ning­en fö­re­sla­git?

– Allt är öp­pet tills klub­ban har fal­lit.

När du ser det här för­sla­get. Tyc­ker du fort­fa­ran­de ni gjor­de rätt med bud­getra­mar­na?

– Ja, un­der de för­ut­sätt­ning­ar vi har. Det är in­te ba­ra vi som får se över vå­ra kost­na­der. Det är fler i sta­den som får gö­ra det. Men det är klart att jag som äls­kar kul­tur­po­li­tik skul­le vil­ja gö­ra mer.

Mån­da­gen, den 16 de­cem­ber träf­fas kul­tur­nämn­den i Stads­bib­li­o­te­kets lo­ka­ler för att be­slu­ta om bud­ge­ten.

Den här sta­den har in­te för myc­ket kul­tur

Det är na­tur­ligt­vis ett tufft för­slag men det är ingen­ting som är be­stämt än­nu.

Bild: Björn Lars­son Rosvall

Bild: Nils Pet­ter Nils­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.