Årets bäs­ta ro­ma­ner

Göteborgs-Posten - - Kultur | Idé Och Kritik -

Kri­ti­ker­na ploc­kar guld­kor­nen ur bland årets böc­ker. Un­der gra­nen hit­tar vi en No­bel­pris­ta­ga­re, max­i­ma­lis­tisk pro­sa om en des­il­lu­sio­ne­rad kvinn­lig krö­ni­kör på sol­se­mes­ter, en mäs­ter­lig ro­man om en sol­dat på vand­ring ge­nom ett sar­gat Eu­ro­pa och en ra­di­ka­li­se­rad svensklä­ra­re. Där li­vet är full­kom­ligt

I Jo­han­na He­den­bergs ele­gan­ta över­sätt­ning är Sil­via Aval­lo­nes tred­je ro­man, ”Där li­vet är full­kom­ligt”, en konst­när­ligt ful­lö­dig upp­gö­rel­se med ett sen­ka­pi­ta­lis­tiskt Ita­li­en där fram­ti­den är över för de unga i för­or­ter­na och de ak­ter­seg­la­de in­du­stristä­der­na. Det en­da som kan ge hu­vud­per­so­nen Ade­le män­ni­sko­vär­de är hen­nes fer­ti­li­tet, men skild­ring­en av vägen till in­sik­ten att bar­net hon bär på är en stor­sla­gen be­rät­tel­se föds ett svind­lan­de hopp.

Bild: An­ders Ylan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.