Vi vill ge ett en­het­ligt p-pris

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Han­na Mun­de chef Mark­nad och af­färs­ut­veck­ling Gö­te­borgs stads par­ke­ring

An­gå­en­de pris­sätt­ning på par­ke­ring. Bo­en­de­par­ke­ring

är ett er­bju­dan­de som sta­den har till bo­en­de i fas­tig­he­ter bygg­da vid en tid­punkt då fas­tig­hets­ä­ga­ren in­te ha­de an­svar att sä­ker­stäl­la till­gäng­lig­he­ten för par­ke­ring. I des­sa fall får bo­en­de möj­lig­het att kö­pa ett bo­en­de­kort för par­ke­ring på ga­tan i om­rå­det.

Pri­set för den för­hyr­da plats som du har är re­la­te­rat till av­gif­ten per tim­ma som det kos­tar att par­ke­ra i ditt om­rå­de. Den pris­mo­dell vi an­vän­der är till för att ge ett en­het­ligt pris in­om sam­ma om­rå­de. Ju­ste­ring­ar för av­gif­ten i ditt om­rå­de har de se­nas­te åren ge­nom­förts vartan­nat år, vil­ket in­ne­bu­rit att även er­bju­dan­den till kun­der­na för­par­ke­rings­plat­ser­na i om­rå­det ju­ste­rats vartan­nat år. Det finns of­ta möj­lig­het till ett par­ke­rings­till­stånd vil­ket skul­le in­ne­bä­ra en lägre kost­nad än den du har i dag.

Har du frå­gor om din par­ke­ring el­ler om du vill ha hjälp med att an­sö­ka om ett till­stånd i om­rå­det kon­tak­ta oss gär­na på kund­[email protected]­ke­ring­go­te­borg. se el­ler 031-7743700.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.