Un­der­skrift kan kos­ta 240 mil­jo­ner

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 -

GP grans­kar: Det skan­dalom­su­sa­de mo­dul hus­fö­re­ta­get Prim e Livings pla­ner på att byg­ga till­fäl­li­ga bo­stä­der vid Ram­ber­gets fot på Hi­sing­en gick i stö­pet. Nu me­nar fö­re­ta­get att Gö­te­borgs stad kan bli skyl­dig att be­ta­la hund­ra­tals mil­jo­ner i ska­de­stånd.

Det do­ku­ment fö­re­ta­get lu­tar sig mot har sig­ne­rats av då­va­ran­de ord­fö­ran­den i fas­tig­hets­nämn­den, Jah­ja Zeqi­raj. Do­ku­men­tet an­ses in­om kom­mu­nen som ”märk­ligt” och ”an­märk­nings­värt”. I do­ku­men­tet ga­ran­te­ras att bygg­lo­vet in­te rivs upp i dom­stol.

– Det här är ing­en ga­ran­ti över hu­vud ta­get. Det här var vad man vil­le ha, sä­ger Jah­ja Zeqi­raj till GP:s re­por­ter.

Det skan­dalom­su­sa­de mo­dul­hus­fö­re­ta­get Pri­me Living me­nar att Gö­te­borgs kom­mun kan bli skyl­di­ga att be­ta­la hund­ra­tals mil­jo­ner i ska­de­stånd. Pri­me Living lu­tar sig på ett do­ku­ment där kom­mu­nen ga­ran­te­rar att fö­re­ta­gets bygg­pla­ner in­te ska ri­vas upp i dom­stol, sig­ne­rat av den för­re ord­fö­ran­den i fas­tig­hets­nämn­den, Jah­ja Zeqi­raj. Do­ku­men­tet an­ses så an­märk­nings­värt att kom­mu­nens fas­tig­hets­di­rek­tör ringt upp Jah­ja Zeqi­raj för att få ve­ta om han har haft nå­gon form av sam­rö­re med Pri­me Living.

För någ­ra vec­kor se­dan lan­da­de ett märk­ligt do­ku­ment hos fas­tig­hets­kon­to­ret i Gö­te­borg. ”Obe­grip­ligt”, ”helt otro­ligt” och ”ex­tremt an­märk­nings­värt” är någ­ra av de om­dö­men som tjäns­te­män­nen näm­ner när GP ring­er runt.

– Vi för­sö­ker för­stå vad det här är, sa kon­to­rets di­rek­tör Mar­tin Öbo.

Do­ku­men­tet är skri­vet som en ga­ran­ti för Pri­me Livings bygg­pla­ner på Her­ku­les­ga­tan, sig­ne­rat av Jah­ja Zeqi­raj, som var ord­fö­ran­de i fas­tig­hets­nämn­den un­der den för­ra man­dat­pe­ri­o­den. Jah­ja Zeqi­raj blev ord­fö­ran­de för nämn­den när han till­hör­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Un­der vå­ren 2018 läm­na­de han par­ti­et och blev i stäl­let med­lem i De­mo­kra­ter­na. Se­dan dess har Jah­ja Zeqi­raj läm­nat även det par­ti­et. I dag är han in­te läng­re ak­tiv in­om Gö­te­borgs­po­li­ti­ken.

Hand­ling­en, som skic­kats av Pri­me Livings ad­vo­kat, be­skrivs som an­märk­nings­värd av fle­ra an­led­ning­ar. För det förs­ta var Jah­ja Zeqi­raj ord­fö­ran­de för fas­tig­hets­nämn­den, in­te bygg­nads­nämn­den där bygg­lov och de­talj­pla­ner han­te­ras. Jah­ja Zeqi­raj ha­de där­med ing­et man­dat att be­stäm­ma vil­ka be­slut som bygg­nads­nämn­den och stads­bygg­nads­kon­to­ret ska fat­ta.

Dess­utom in­ne­höll ga­ran­tin ock­så en for­mu­le­ring om hur dom­sto­lar­na ska han­te­ra Pri­me Livings pla­ner.

”(…) kom­mu­nen ga­ran­te­rar att det be­slu­ta­de tids­be­grän­sa­de bygg­lo­vet in­te rivs upp av dom­stol (…)”

Även rent gra­fiskt av­vi­ker hand­ling­en från det nor­ma­la, en­ligt fas­tig­hets­kon­to­ret. I van­li­ga fall bru­kar Gö­te­borgs stads lo­go­typ fin­nas up­pe till väns­ter på brev­papp­ret, in­te un­der tex­ten. Dess­utom är det fas­tig­hets­kon­to­rets lo­go­typ, in­te fas­tig­hets­nämn­dens. Det är un­der­ligt, ef­tersom po­li­ti­ker­na bru­kar ha nämn­den som av­sän­da­re och tjäns­te­män­nen kon­to­ret. Det sista frå­ge­teck­net hand­lar om var­för Jah­ja Zeqi­rajs sig­na­tur är i färg när sta­dens sym­bol, le­jo­net på blå­vit bak­grund, är svart­vit. På ett ori­gi­nal­do­ku­ment bor­de rim­ligt­vis bå­de sig­na­tur och lo­go­typ va­ra i färg.

Frå­gor­na från tjäns­te­män­nen var många: var­för skul­le Jah­ja Zeqi­raj gö­ra ut­fäs­tel­ser om hur bygg­lov han­te­ras rätts­ligt? Dom­sto­lar är fri­ståen­de och de­ras be­slut kan in­te en kom­mun el­ler en kom­mun­po­li­ti­ker sty­ra över. Det är en av grun­der­na i ett fun­ge­ran­de rätts­vä­sen­de. En an­nan frå­ga hand­la­de om do­ku­men­tets äkt­het; är det Jah­ja Zeqi­raj som har skri­vit un­der?

Det var bland det förs­ta som fas­tig­hets­kon­to­ret kon­trol­le­ra­de. Ga­ran­tin sak­na­de da­te­ring och var in­te hel­ler di­a­ri­e­förd, tvärte­mot de reg­ler som gäl­ler för hur kom­mu­nen ska han­te­ra hand­ling­ar.

– Jag pra­ta­de kort med Jah­ja och han be­kräf­tar att det är hans sig­na­tur un­derst, sä­ger Mar­tin Öbo.

Bak­grun­den till att Pri­me Livings ad­vo­kat hört av sig till fas­tig­hets­kon­to­ret är de stran­da­de pla­ner­na på att byg­ga till­fäl­li­ga bo­stä­der på Her­ku­les­ga­tan på Hi­sing­en. Fö­re­ta­gets af­färsidé är att till­ver­ka bo­stads­con­tain­rar i Ki­na, frak­ta till Sve­ri­ge och se­dan mon­te­ra på plats.

Pla­ner­na fick först grönt ljus av bygg­nads­nämn­den men över­kla­ga­des. Mark- och mil­jö­dom­sto­len rev upp pla­ner­na och näs­ta in­stans, mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len, fast­ställ­de se­dan det be­slu­tet. Bland an­nat me­na­de dom­sto­len att be­ho­vet av stu­dent­bo­stä­der in­te kan an­ses va­ra till­fäl­ligt, ef­tersom bris­ten på stu­dent­bo­stä­der fun­nits un­der lång tid. Och är be­ho­vet in­te till­fäl­ligt kan det in­te bli frå­ga om till­fäl­ligt bygg­lov.

Pri­me Living åter­kom se­dan med en ny an­sö­kan, som bygg­nads­nämn­den i Gö­te­borg åter­i­gen god­kän­de. Då hand­la­de det istäl­let om till­fäl­li­ga bo­stä­der för ny­an­län­da. Men även de pla­ner­na gick om in­tet ef­ter över­kla­gan­den. Markoch mil­jö­dom­sto­len me­na­de bland an­nat det var oklart vil­ken nyt­ta de till­fäl­li­ga bo­stä­der­na skul­le bi­dra med. Dess­utom har re­dan sto­ra mark­ar­be­ten ge­nom­förts. Pri­me Living är nu skyl­dig att åter­stäl­la mar­ken till ur­sprung­ligt skick. Men det kan bli svårt ef­tersom man bå­de spon­tat och sprängt på plat­sen.

Ti­den har gått och bygg­ar­bets­plat­sen på Her­ku­les­ga­tan ser fort­fa­ran­de ut som just en bygg­ar­bets­plats. Hus­grun­der­na är kvar, rör stic­ker upp ur mar­ken och ett 40-tal mo­du­ler står stap­la­de vid Ram­ber­gets fot. Iso­le­rings­ski­vor och an­nat bygg­ma­te­ri­al lig­ger i gru­set. Pri­me Living mås­te rö­ja upp om­rå­det. Det kra­vet stäl­ler bå­de stads­bygg­nads­kon­to­ret och fas­tig­hets­kon­to­ret.

Den 26 no­vem­ber ha­de bygg­nads­nämn­den sam­man­trä­de. Mö­te­na av­slu­tas all­tid med en press­kon­fe­rens där av­hand­la­de äm­nen pre­sen­te­ras. Den här gång­en drog mö­tet ut på ti­den med runt en halv­tim­me. För­se­ning­en be­ror på ären­det med Pri­me Living, Jah­ja Zeqi­rajs sig­ne­ra­de do­ku­ment och den dis­kus­sion mel­lan po­li­ti­ker och tjäns­te­män som följ­de.

Bygg­nads­nämn­den för­be­re­der ett ären­de där Pri­me Living kom­mer att få be­ta­la dels en fast sum­ma, to­talt näs­tan 800 000 kro­nor, och dels ett lö­pan­de vi­te på 125 000 kro­nor per på­bör­jad ka­len­der­må­nad, om bygg­ar­bets­plat­sen på Her­ku­les­ga­tan in­te görs i ord­ning.

Ären­det bord­la­des men åter­kom­mer på dag­ord­ning­en näs­ta gång som bygg­nads­nämn­den ska sam­man­trä­da, den 17 de­cem­ber. Be­döm­ning­en från stads­bygg­nads­kon­to­ret är att den så kal­la­de ga­ran­tin in­te har nå­gon på­ver­kan, en­ligt kon­to­rets chefsju­rist Sven Bo­berg.

– Vi kan in­te an­se oss bund­na av så­da­na sa­ker från en an­nan nämnd. Men det är myc­ket upp­se­en­de­väc­kan­de så klart, sä­ger han.

Även fas­tig­hets­kon­to­ret har ställt krav på Pri­me Living. Om in­te Her­ku­les­ga­tan stä­das och görs i ord­ning se­nast 7 ja­nu­a­ri näs­ta år kom­mer ar­ren­de­av­ta­let mel­lan fö­re­ta­get och kom­mu­nen att sä­gas upp:

”Ni upp­ma­nas här­med att vid­ta rät­tel­se ge­nom att av­lägs­na de olov­ligt upp­ställ­da mo­du­ler­na och hus­grun­der­na samt att ta bort skräp

” Vi kan in­te an­se oss bund­na av så­da­na sa­ker från en an­nan nämnd. Men det är myc­ket upp­se­en­de­väc­kan­de så klart.

Sven bo­berg Chefsju­rist på stads­bygg­nads­kon­to­ret

” Om Pri­me Living väl­jer att dri­va den här lin­jen och vill gö­ra ga­ran­tin gäl­lan­de så kom­mer vi att gå till bot­ten med det­ta, om vad är för hand­ling, vad den får för kon­se­kven­ser och vil­ka even­tu­el­la kopp­ling­ar Jah­ja har haft. mar­tin Öbo Fas­tig­hets­kon­to­rets di­rek­tör

och i öv­rigt åter­stäl­la ar­ren­de­stäl­let så att det ser vår­dat ut”, skri­ver fas­tig­hets­kon­to­ret i ett brev till Pri­me Living i bör­jan av no­vem­ber i år.

Det är med den bak­grun­den och med kom­mu­nens hot om vi­ten, av­gif­ter och riv­na ar­ren­de­av­tal som Pri­me Livings ad­vo­kat hört av sig till fas­tig­hets­kon­to­ret. Ad­vo­ka­ten Erik Wid­man på Apex Law, en Stock­holms­ba­se­rad ad­vo­kat­fir­ma spe­ci­a­li­se­rad på just tvis­te­mål, me­nar att det fak­tum att bygg­lo­vet på Her­ku­les­ga­tan ri­vits upp gjort att Pri­me Living för­lo­rat in­täk­ter på 240 mil­jo­ner kro­nor.

”Den ga­ran­ti som ställts från Gö­te­borgs Stad är re­ser­va­tions­lös. Då Gö­te­borgs Stad in­te upp­fyllt ga­ran­tin är min hu­vud­man be­rät­ti­gad till er­sätt­ning för den bris­tan­de ga­ran­ti­upp­fyl­lel­sen.”

Se in­ter­vju på gp.se

På gp.se kan du se Jah­ja Zeqi­raj sva­ra på re­por­terns frå­gor.

Frå­gan är nu om Pri­me Living av­ser att fort­sät­ta dri­va frå­gan till dom­stol och om det finns nå­got vär­de i ga­ran­tin från Jah­ja Zeqi­raj. Ga­ran­tin be­skrivs, av tjäns­te­män in­om kom­mu­nen som GP pra­tat med, som ”så orim­lig att in­te ens Pri­me Living kan tro på den”.

Pri­me Livings ad­vo­kat Erik Wid­man vill in­te dis­ku­te­ra ga­ran­tin i de­talj.

– Jag kan väl sä­ga rent all­mänt att om man ga­ran­te­rar nå­got så mås­te man ju upp­fyl­la det. Och kan man in­te gö­ra det då är ut­gångs­punk­ten att man får kom­pen­se­ra den man har läm­nat ga­ran­tin till.

Att en kom­mun stäl­ler sig som ga­rant för even­tu­el­la be­slut från en dom­stol – är det an­märk­nings­värt?

– Jag kan väl sä­ga så myc­ket som att jag in­te har sett det för­ut, sä­ger Erik Wid­man.

Fas­tig­hets­kon­to­rets di­rek­tör Mar­tin Öbo har haft kon­takt med Jah­ja Zeqi­raj. Dels för att un­der­sö­ka do­ku­men­tets äkt­het och dels för att för­sö­ka ut­rö­na bak­grun­den till var­för ga­ran­tin ska­pats. Fle­ra, bå­de tjäns­te­män och po­li­ti­ker, som GP pra­tat med stäl­ler sig frå­gan om Jah­ja Zeqi­raj på nå­got sätt haft sam­rö­re med Pri­me Living och där­för ställt ut en ga­ran­ti, som nu ris­ke­rar att kos­ta Gö­te­borgs skat­te­be­ta­la­re hund­ra­tals mil­jo­ner.

– Det är en be­rät­ti­gad frå­ga och jag ställ­de den själv till Jah­ja. Jag fick ne­kan­de svar på den frå­gan, sä­ger Mar­tin Öbo.

I öv­rigt har fas­tig­hets­kon­to­ret in­te gått vi­da­re med do­ku­men­tet ut­an av­vak­tar det be­slut som bygg­nads­nämn­den snart ska fat­ta. Men om Pri­me Living av­ser att dri­va frå­gan om ga­ran­tin vi­da­re och gö­ra rätts­sak av det he­la kom­mer en gransk­ning att ge­nom­fö­ras, en­ligt Mar­tin Öbo.

– Om Pri­me Living väl­jer att dri­va den här lin­jen och vill gö­ra ga­ran­tin gäl­lan­de så kom­mer vi att gå till bot­ten med det­ta, om vad är för hand­ling, vad den får för kon­se­kven­ser och vil­ka even­tu­el­la kopp­ling­ar

Jah­ja har haft, sä­ger han.

Pri­me Livings pla­ner på Her­ku­les­ga­tan gick i stö­pet men i Tyn­ne­red har fö­re­ta­get fått byg­ga 208 stu­dent­lä­gen­he­ter. In­flytt­ning sked­de un­der vår och som­mar 2016. GP har ti­di­ga­re skri­vit om de pro­blem som de bo­en­de där upp­lev­de. Det hand­la­de om mö­gel, bris­tan­de ven­ti­la­tion, regn som läck­te in, rost­fläc­kar på gol­vet och vint­rar ut­an vär­me. Många av de hy­res­gäs­ter GP då pra­ta­de med var myc­ket miss­nöj­da med si­na bo­en­den.

– Pri­me Living är ett fö­re­tag som ut­nytt­jar stu­den­ter i den rå­dan­de bo­stads­kri­sen. Jag tyc­ker fak­tiskt det är äck­ligt. Det här är ett fö­re­tag som in­te bor­de få ex­i­ste­ra, sa en av de bo­en­de till GP då.

Som svar på GP:s rap­por­te­ring kring Be­ryll­ga­tan skic­ka­de Pri­me Living ut ett press­med­de­lan­de i au­gusti 2017. Den en­de som var ci­te­rad där var just Jah­ja Zeqi­raj. Han ha­de då in­te någ­ra in­vänd­ning­ar mot att bo­en­de till ex­em­pel tving­a­des le­va med hin­kar på hatt­hyl­lan

Bild: Ste­fan Berg

Den ti­di­ga­re S- och D-po­li­ti­kern Jah­ja Zeqi­raj tar emot GP:s re­por­ter hem­ma hos sig för att ge sin bild av var­för do­ku­men­tet skrevs på.

Bild: Ste­fan Berg

det finns många frå­ge­tec­ken kring do­ku­men­tet med Jah­ja Zeqi­rajs un­der­skrift.

Bild: Ste­fan Berg

Jah­ja Zeqi­raj, ti­di­ga­re ord­fö­ran­de i fas­tig­hets­nämn­den, har skri­vit un­der ett do­ku­ment som ska ga­ran­te­ra att Pri­me Livings bygg­pla­ner ”in­te rivs upp i dom­stol”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.