Bo­ris John­son tro­lig seg­ra­re i brit­tis­ka va­let

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 -

Värl­den: Sent i går kväll såg det ut som om de kon­ser­va­ti­va vun­nit par­la­mentsva­let i Stor­bri­tan­ni­en. Men helt klart är det in­te för­rän i dag.

Tors­da­gen var en ödes­dag i Stor­bri­tan­ni­en. Brit­ter­na tå­ga­de till va­lur­nor­na för att rös­ta i par­la­mentsva­let.

När val­lo­ka­ler­na stäng­des och den förs­ta val­pro­gno­sen pre­sen­te­ra­des ser To­ry och Bo­ris John­son ut att bli va­lets sto­ra vin­na­re med en egen ma­jo­ri­tet.

Kloc­kan sju i går mor­se, lo­kal tid, slog 40 000 val­lo­ka­ler upp si­na dör­rar för de brit­tis­ka väl­jar­na i Eng­land, Skott­land, Wa­les och Nor­dir­land.

I cen­tra­la Lon­don var det många som val­de att läg­ga sin röst un­der mor­go­nen och fle­ra val­ar­be­ta­re som GP pra­ta­de med vitt­nar om hög­re tryck än van­ligt.

I en val­lo­kal mel­lan Pad­ding­ton och Not­ting Hill är den pen­sio­ne­ra­de lä­ra­ren Hélè­ne Ai­co­li­na på väg in för att rös­ta. Hon ska­kar av sitt svart­vit­pric­ka pa­ra­ply från regn­drop­par­na och rät­tar till sin se­naps­gu­la bas­ker in­nan hon går in i lo­ka­ler­na. Hon har med ett un­dan­tag all­tid lagt sin röst på so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka La­bour, men in­för går­da­gens ny­val var hon in­te li­ka sä­ker.

– Jag tyc­ker in­te Je­re­my Cor­byn har gjort ett spe­ci­ellt bra jobb. Jag hål­ler vis­ser­li­gen med om hans po­li­tik, men hans för­slag är li­te för uto­pis­ka och ore­a­lis­tis­ka. Han lo­var för myc­ket, sä­ger Hélè­ne Ai­co­li­na.

– Men vi har en fan­tas­tisk lo­kal le­da­mot – Ka­ren Buck – i den här val­kret­sen så jag rös­tar på La­bour än­då, så som jag har rös­tat i näs­tan he­la mitt liv.

Strax där­ef­ter kom­mer Ab­dou Os­man, som ti­di­ga­re ar­be­ta­de som re­vi­sor på den sau­dis­ka am­bas­sa­den i Lon­don, ut från lo­ka­ler­na ef­ter att ha rös­tat. Han re­so­ne­rar på ett lik­nan­de sätt:

– Bo­ris John­son är in­te bra. Han är väl­digt ag­gres­siv mot folk med ut­ländsk bak­grund och mus­li­mer. Jag är själv mus­lim.

I en an­nan val­lo­kal i när­he­ten träf­far vi in­ve­ste­ra­ren Da­vid Ha­mil­ton som har bott i Not­ting Hill de se­nas­te 20 åren.

– Jag rös­ta­de på de kon­ser­va­ti­va. Den främs­ta or­sa­ken är att par­ti­et med Bo­ris John­son i tä­ten er­bju­der den bäs­ta po­li­ti­ken, sär­skilt när det gäl­ler lan­dets eko­no­mi, sä­ger Da­vid Ha­mil­ton.

Han rös­ta­de för att Stor­bri­tan­ni­en ska läm­na EU i folk­om­röst­ning­en som­ma­ren 2016. Bo­ris John­son lo­va­de att lan­det skul­le läm­na EU den 31 ok­to­ber i år, men så blev in­te fal­let. To­ry och Bo­ris John­sons star­kas­te vallöf­te har va­rit just ”get brex­it do­ne”, fixa brex­it.

Da­vid Ha­mil­ton kän­ner sig väl­digt be­svi­ken på det brit­tis­ka par­la­men­tet som in­te ”sett till att full­föl­ja fol­kets vil­ja”.

– Jag tror att de fles­ta är tröt­ta på den här dva­lan som för­se­ning­en har ska­pat. Vi mås­te bör­ja rö­ra oss fram­åt och jag tror att vi vid den här ti­den imor­gon är på god väg!

När GP träf­far fors­ka­ren vid Cent­re on Con­sti­tu­tio­nal Change, Akash Paun, me­nar han att par­ti­er­na haft oli­ka stra­te­gi­er för det här va­let.

Först var brex­it vik­ti­gast för väl­jar­na, men det har mins­kat un­der val­kam­pan­jen och där­med har Je­re­my Cor­byn kun­nat knap­pa in på Bo­ris John­son.

– För fem vec­kor se­dan fanns det en för­vän­tan, till och med an­ta­gan­de, att det här va­let helt en­kelt skul­le bli ett brex­it-val. Det var där­för

gp.se

Se hur det gick i va­let på gp.se Klic­ka här! som Bo­ris John­son såg till att det blev ett ny­val. Han och hans kon­ser­va­ti­va par­ti har gjort allt vad de kun­nat för att pla­ce­ra brex­it högst upp på dag­ord­ning­en un­der val­kam­pan­jen. De­ras ma­ni­fest går helt en­kelt ut på ”get brex­it do­ne”, fixa brex­it. Det är ett tyd­ligt bud­skap som är at­trak­tivt för många män­ni­skor. Men ock­så för en del per­so­ner som in­te ens rös­ta­de för brex­it an­ser att det här har på­gått för länge så låt oss ba­ra kom­ma ur det här, sä­ger han.

Motvik­ten till Bo­ris John­sons brex­it-kam­panj har va­rit Li­be­ral­de­mo­kra­ter­na.

– På and­ra si­dan har du Li­be­ral­de­mo­kra­ter­na med det tyd­li­ga bud­ska­pet ”stop­pa brex­it”. För två-tre må­na­der se­dan pra­ta­des det om att Li­be­ral­de­mo­kra­ter­na kanske kom­mer gå starkt fram­åt, trots att de i nu­lä­get ba­ra har 20 man­dat i par­la­men­tet. Men det har in­te fun­kat. Val­kam­pan­jen har in­te gått bra och de käm­par att för­sö­ka ha kvar de man­dat de har.

– La­bour har helst ve­lat skif­ta de­bat­ten un­der val­kam­pan­jen till att hand­la om and­ra sa­ker än brex­it, som det of­fent­li­ga sjuk­vårds­sy­ste­met NHS, kli­mat­frå­gan och ar­bets­mark­na­den. Och de har va­rit rätt fram­gångs­ri­ka i det.

Hur har brex­it på­ver­kat det här va­let?

– En­ligt de väl­jar­un­der­sök­ning­ar som gjorts om vil­ken frå­ga som är vik­ti­gast i det här va­let ham­nar brex­it högst upp på lis­tan, men det har mins­kat un­der val­kam­pan­jens gång och and­ra sa­ker som sjuk­vård och kli­ma­tet har gått fram­åt. Det ty­der på att La­bour har va­rit fram­gångs­ri­ka i att skif­ta agen­dan.

När dör­rar­na till val­lo­ka­ler­na lås­tes vid kloc­kan 22 lo­kal tid, pre­sen­te­ra­des den förs­ta val­lo­kals­un­der­sök­ning­en, som ge­nom­förs av BBC, ITV och ny­hetska­na­len Sky.

Re­sul­ta­tet ger in­di­ka­tio­ner på att det kon­ser­va­ti­va par­ti­et To­ry, med Bo­ris John­son i spet­sen, får ma­jo­ri­tet med 368 av 650 plat­ser i par­la­men­tet. La­bour får 191 om re­sul­ta­tet står sig.

Bild: Ro­bin Aron

da­vid Ha­mil­ton har pre­cis lagt sin röst på de kon­ser­va­ti­va i det brit­tis­ka va­let.

Hélè­ne ai­co­li­na tyc­ker att bo­ris john­son och do­nald Trump är lik­vär­di­ga. ”Han är en så­dan clown och lögna­re”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.