Gö­te­borgs av­tal med Shang­hai ska ses över

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ar­ne Lars­son ar­ne.lars­[email protected]

Av­ta­let mel­lan Gö­te­borg och Shang­hai sägs in­te upp. I stäl­let ska det ”han­te­ras en­ligt sed­van­lig ru­tin” un­der vå­ren 2020. – Om vi slu­tar pra­ta med al­la skur­kar är det in­te så lätt att på­ver­ka hel­ler, sä­ger Eli­sa­bet Lann, kom­mu­nal­råd (KD).

Se­dan mit­ten av 1980-ta­let har Gö­te­borg haft ett så kal­lat part­nerstads­av­tal med ki­ne­sis­ka Shang­hai. Det nu­va­ran­de av­ta­let är på tre år och lö­per ut vid års­skif­tet.

Med an­led­ning av Ki­nas sätt att slå ned på de­mon­stra­tio­ner i Hong Kong och den ki­ne­sis­ka sta­tens sätt att be­hand­la den svensk­ki­ne­sis­ke för­läg­ga­ren Gui Min­hai vill Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na nu av­slu­ta av­ta­let.

– Vi lyf­te frå­gan för ett an­tal år se­dan och vil­le ha in en punkt om ytt­ran­de­fri­het och fri press. Nu när det än­då ska skri­vas om lyf­te vi det igen, sä­ger Jör­gen Fo­gel­klou, kom­mu­nal­råd (SD).

I en GP-in­ter­vju i för­ra vec­kan sa den ki­ne­sis­ka am­bas­sa­dö­ren i Sve­ri­ge, Gui Con­gy­ou, att Ki­na ska in­fö­ra be­gräns­ning­ar i han­dels­ut­by­tet med Sve­ri­ge som en re­ak­tion på re­ge­ring­ens han­te­ring av Gui Min­hai-fal­let.

Han var­na­de ock­så för att det skul­le få kon­se­kven­ser om Gö­te­borgs

stad sä­ger upp av­ta­let med Shang­hai.

– Själv­klart skul­le det få kon­se­kven­ser. Det är in­te nyt­tigt för vå­ra två län­ders in­tres­sen och över­ens­stäm­mer in­te med Gö­te­borgs folks och Shang­hais folks för­hopp­ning­ar om att ut­veck­la go­da re­la­tio­ner, sa Gui Con­gy­ou i in­ter­vjun.

– Vi hop­pas att de tän­ker ef­ter tre gång­er in­nan de age­rar och an­pas­sar sig till ti­den och de bå­da län­der­nas folks in­tres­sen och för­hopp­ning­ar.

Jör­gen Fo­gel­klou tyc­ker in­te att den ty­pen av ut­ta­lan­den på­ver­kar hur Gö­te­borg ska age­ra.

– Det är väl så ode­mo­kra­tis­ka län­der be­ter sig, att de ho­tar med oli­ka sa­ker när vi på­pe­kar själv­klar­he­ter. Vi vill in­te ha nå­got han­dels­krig, Gö­te­borg är be­ro­en­de av han­del med Ki­na, så det ska vi be­dri­va. Men vi be­hö­ver in­te gul­la med dem.

Även De­mo­kra­ter­na vill att part­nerstads­av­ta­let av­bryts, men när frå­gan var up­pe till be­slut på kom­mun­sty­rel­sen un­der ons­da­gen var det al­li­an­sens för­slag om att ”han­te­ra frå­gan en­ligt sed­van­lig ru­tin un­der vå­ren 2020” som vann stöd.

Det in­ne­bär helt en­kelt att en ny dis­kus­sion om ett even­tu­ellt nytt av­tal ska föl­ja un­der vå­ren.

– Så gör vi var­je gång det är ak­tu­ellt. Och var­je gång har vi lyft mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och hur man bör age­ra i det, sä­ger He­le­ne Oden­jung, kom­mu­nal­råd (L).

Hon sä­ger att man mås­te hål­la isär vad som är kom­mu­nens upp­gift och vad som är ut­ri­kes­po­li­tik. Spe­lar det am­bas­sa­dö­ren sagt roll i sam­man­hang­et?

– Det blir in­te bätt­re av att han ut­tryc­ker sig som han gör. Men det här av­ta­let hand­lar in­te om att vi be­dri­ver ut­ri­kes­po­li­tik. Sam­ti­digt duc­kar vi in­te för att pra­ta om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Den upp­gif­ten har al­la som åker dit.

Eli­sa­bet Lann, kom­mu­nal­råd (KD), sä­ger att man mås­te vä­ga in möj­lig­he­ten att på­ver­ka in­nan man sä­ger nej till sam­rö­re med län­der som be­ter sig il­la.

– Om vi slu­tar pra­ta med al­la skur­kar är det in­te så lätt att på­ver­ka hel­ler. Så den av­väg­ning­en mås­te man ock­så gö­ra.

Ar­kiv­bild: Ste­fan Berg

Gö­te­borgs stad bry­ter in­te av­ta­let med Shang­hai, i stäl­let ska av­ta­let ”han­te­ras en­ligt sed­van­lig ru­tin” un­der vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.