SCB: 6,8 pro­cent ar­bets­lö­sa

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Eko­no­mi: I no­vem­ber var 378 000 per­so­ner ar­bets­lö­sa, vil­ket mot­sva­rar en ar­bets­lös­het på 6,8 pro­cent. Det är en ök­ning med 63 000 per­so­ner el­ler 1,0 pro­cen­ten­he­ter jäm­fört med mot­sva­ran­de må­nad 2018, en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån (SCB).

Sys­sel­sätt­ning­en har ökat med 44 000 per­so­ner till 5 140 000 per­so­ner. Det mot­sva­rar en sys­sel­sätt­nings­grad på 68,3 pro­cent.

En­ligt sä­songs­ren­sad och ut­jäm­nad da­ta (så kal­la­de trend­vär­den) var ar­bets­lös­he­ten 6,9 pro­cent i no­vem­ber, vil­ket är sam­ma ni­vå som må­na­den fö­re. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.