Svens­ka vill­kor ska gäl­la al­la som kör last­bil i Sve­ri­ge

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Ef­ter lång­drag­na för­hand­ling­ar är nu EU:s med­lems­län­der, EU-par­la­men­tet och kom­mis­sio­nen slut­gil­tigt över­ens om nya reg­ler för last­bils­tra­fi­ken.

– Det här är ett myc­ket stort ge­nom­brott. Last­bils­chauf­fö­rer ska in­te be­hö­va so­va i si­na hyt­ter. De som kör på svens­ka vägar ska om­fat­tas av svens­ka vill­kor, sä­ger stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) till re­port­rar vid EU-topp­mö­tet.

Ric­kard Ge­gö, vd på Åke­ri­fö­re­ta­gen, gläds ock­så över ge­men­sam­ma reg­ler.

Han be­rät­tar att de länge dri­vit på för att få li­ka­da­na reg­ler för last­bils­tra­fi­ken i EU, så att kon­trol­ler­na un­der­lät­tas och att kon­kur­ren­sen blir rätt­vis. De nya reg­ler­na be­hand­lar vad som gäl­ler då last­bils­chauf­fö­rer ar­be­tar ut­om­lands, kör- och vi­lo­ti­der samt de om­de­bat­te­ra­de till­fäl­li­ga in­ri­kestrans­por­ter­na, be­rät­tar han.

– För­hopp­nings­vis blir det nu lät­ta­re att gö­ra rätt, sä­ger Ric­kard Ge­gö.

Tom­my Wre­eth, ord­fö­ran­de i Trans­port­ar­be­tar­för­bun­det, är för­sik­tigt po­si­tiv.

– Det som bli­vit känt är bra, men vi ana­ly­se­rar för­sla­get mer i de­talj nu, sä­ger han.

Kon­trol­ler, och hur det ska sä­ker­stäl­las att reg­ler­na om svens­ka lö­ner på svens­ka vägar ef­ter­levs, är all­tid pro­ble­ma­tis­ka, för­kla­rar han.

– Men det här är ett steg i rätt rikt­ning, sä­ger Tom­my Wre­eth.

Jo­han Da­ni­els­son (S), svensk EU-par­la­men­ta­ri­ker som för­hand­lar för par­la­men­tets samt­li­ga so­ci­al­de­mo­kra­ter, är myc­ket nöjd med re­sul­ta­tet.

– Änt­li­gen får vi nya reg­ler på plats för ord­ning och re­da på vägar­na, så vi får bort den skit­kon­kur­rens och det skit­fö­re­ta­gan­de som brett ut sig på väg­trans­port­sek­torn, sä­ger han.

Över­ens­kom­mel­sen lig­ger i lin­je med det som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na dri­vit, en­ligt Da­ni­els­son.

– Kör du in­ri­kestra­fik i Sve­ri­ge ska du ha svens­ka lö­ner en­ligt svens­ka kol­lek­tivav­tal. Om bi­len be­fin­ner sig sta­digt i Sve­ri­ge ska den re­gi­stre­ras och skatt ska be­ta­las i Sve­ri­ge, sä­ger han, och tilläg­ger:

– På det sto­ra he­la är det en jät­te­se­ger för oss.

Över­ens­kom­mel­sen mås­te nu be­kräf­tas av med­lems­län­der­na och he­la Eu­ro­pa­par­la­men­tet, vil­ket vän­tas ske ti­digt näs­ta år. Där­ef­ter ska al­la län­der im­ple­men­te­ra reg­ler­na in­om 18 må­na­der.

De nya reg­ler­na har stötts och

Det nya för­sla­get som för­hand­lats fram är re­sul­ta­tet av en lång­dra­gen pro­cess – för­hand­ling­ar­na har på­gått un­der tre år.

För­sla­get av­ser reg­ler för då last­bils­chauf­fö­rer ar­be­tar ut­om­lands, kör- och vi­lo­ti­der och dess­utom de om­de­bat­te­ra­de till­fäl­li­ga in­ri­kestrans­por­ter­na, de så kal­la­de ca­bo­ta­ge­reg­ler­na. Nu ska sam­ma reg­ler gäl­la i he­la EU.

För­sla­get är än­nu in­te de­fi­ni­tivt, först ska med­lems­län­der­na och se­dan par­la­men­tet god­kän­na dem.

Änt­li­gen får vi nya reg­ler på plats för ord­ning och re­da på vägar­na, så vi får bort den skit­kon­kur­rens och det skit­fö­re­ta­gan­de som brett ut sig på väg­trans­port­sek­torn.

blötts un­der lång tid och lett till bist­ra kon­flik­ter mel­lan le­da­mö­ter och med­lems­län­der. I väst och nord har det suc­kats över hur åka­re och chauf­fö­rer från öst och syd tillåts kon­kur­re­ra med lå­ga lö­ner och enkla­re vill­kor. Från and­ra si­dan har det i stäl­let hörts upp­ma­ning­ar om en fri mark­nad.

Ar­kiv­bild: Ter­je Ben­diks­by

Nya reg­ler för last­bils­tra­fi­ken i eU har för­hand­lats fram ef­ter fle­ra års dis­kus­sio­ner.

Ar­kiv­bild: Nai­na He­lén Jå­ma

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.