Göteborgs-Posten - - Kultur | Idé Och Kritik -

Des­sa en gång så re­bel­lis­ka ob­jekt av­gu­das och pris­sätts löj­ligt högt

Kom­men­tar

Den sil­vertej­pa­de ba­na­nen som först sål­des för 1,1 mil­jo­ner för att se­dan ätas upp har väckt star­ka re­ak­tio­ner. GP:s konst­kri­ti­ker Sa­ra Ar­vids­son ser en re­bel­lisk tra­di­tion gå var­vet runt.

Hur ska man tol­ka den pro­vo­ka­ti­va konst­nä­ren Mau­ri­zio Cat­te­lans verk ”Co­me­di­an” som vi­sa­des på konst­mäs­san Art Ba­sel i Mi­a­mi? Ar­be­tet, en ba­nan som var fasttej­pad vid en vägg, sål­des för den hut­lö­sa sum­man 1,1 mil­jo­ner kro­nor för­ra vec­kan. Att per­for­man­ce­konst­nä­ren Da­vid Da­tu­na dess­utom åt upp Cat­te­lans ba­nan i hel­gen, gör ver­ket än mer skratt­re­tan­de och an­märk­nings­värt.

Cat­te­lans verk är en up­pen­bar drift med konst­kö­pa­re, gal­le­ris­ter och kom­mer­si­el­la konst­mäs­sor.

Att han har valt att in­fo­ga just en ba­nan i sitt verk är ing­en slump. De är för­vå­nans­värt as­so­ci­a­ti­va fruk­ter. När man vill be­skri­va nå­got som är ga­let el­ler löj­ligt kan man sä­ga ”ba­na­nas”. Ba­na­nen bru­kar ock­så lik­nas vid ett man­ligt köns­or­gan. Dess­utom pryds en av 1900-ta­lets mest iko­nis­ka ski­vor – Vel­vet Un­der­grounds själv­be­tit­la­de de­bu­tal­bum – av en An­dy War­hol-ba­nan.

”Co­me­di­an” kan tol­kas som en fort­sätt­ning på Cat­te­lans verk ”A Per­fect Day”(1999) där den kän­de konst­hand­la­ren och gal­le­ris­ten Mas­si­mo De Car­lo ha­de tej­pats fast vid en vägg. Det är ett per­for­ma­tivt ar­be­te som är be­ro­en­de av om­giv­ning­ens re­ak­tio­ner för att få ett kraft­fullt ge­nom­slag. Det är en idé, in­te ett ob­jekt. Jag tän­ker ock­så på be­tyd­ligt äld­re konst från 1900-ta­lets förs­ta hälft, såsom Mar­cel Du­champs re­a­dy-ma­des, och att des­sa en gång så re­bel­lis­ka ob­jekt nu­me­ra av­gu­das och pris­sätts löj­ligt högt. Det är in­te ver­ken i sig som säl­jer, det är konst­nä­rer­nas sig­na­tu­rer, vil­ka kan jäm­fö­ras med log­gor­na på dy­ra mär­kes­väs­kor. René Magrit­tes mål­ning ”The tre­ache­ry of images”(1929), som kom­men­te­rar bil­ders opå­lit­lig­het, är ock­så värd att näm­na i sam­man­hang­et.

När Da­vid Da­tu­na äter upp Cat­te­lans ba­nan­konst­verk nag­gas fö­re­ställ­ning­en om det ex­klu­si­va ver­ket i kan­ten. Det är näs­tan för bra för att va­ra sant, och det är näs­tan så man tror att hän­del­sen är pla­ne­rad i för­väg av Cat­te­lan själv. Fruk­ten blir åter­i­gen fö­da och il­lu­sio­nen spric­ker. Ba­na­nen var trots allt ba­ra en ba­nan och Da­tu­na var hung­rig.

Mau­ri­zio Cat­te­lan är möj­li­gen en char­la­tan, men han är knap­past dum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.