Göteborgs-Posten - - Kultur -

Film­ti­teln ”Por­trätt av en kvin­na i brand” för­kla­ras di­rekt när re­gis­sö­ren, ma­nus­för­fat­ta­ren och fe­mi­nis­ten Cé­li­ne Sci­am­ma, en smu­la kax­igt, väl­jer att bör­ja med slu­tet.

Vår ny­fi­ken­het väcks. Vad är det för ske­en­den som kom­mer att le­da fram till det­ta slut?

Se­dan föl­jer 120 still­sam­ma, vi­su­ellt be­gå­va­de och väl­spe­la­de film­mi­nu­ter, som in­ne­hål­ler fle­ra re­fe­ren­ser till, och möj­lig­he­ter till om­tolk­ning­ar av, den tra­gis­ka be­rät­tel­sen om Or­feus och Eu­ry­di­ke. Ha­de allt slu­tat lyck­ligt om Or­feus in­te vänt sig om? Det kan man ju, som Sci­am­ma, fun­de­ra på.

Den här vack­ra fil­men, där var­je filmru­ta är att be­trak­ta som ett konst­verk av till ex­em­pel Jo­han­nes Ver­me­er, är ing­et för den otå­li­ge. En­kelt ut­tryckt är ”Por­trätt av en kvin­na i brand” en ty­pisk filmfes­ti­val­film, och myc­ket rik­tigt har det bli­vit en del fi­na ut­mär­kel­ser på oli­ka fes­ti­va­ler, till ex­em­pel pri­set för bäs­ta ma­nus i Can­nes.

Re­gis­sö­ren gör kon­se­kvent fil­mer om unga kvin­nor/tje­jer, fil­mer som kret­sar kring iden­ti­tets­sö­kan­de och sex­u­el­la upp­vak­na­den. Fil­mer­na, gjor­da i en so­ci­al­re­a­lis­tisk stil, bru­kar ut­spe­las i nu­tid, men nya fil­men är ett ko­stym­dra­ma med hand­ling­en för­lagd till en iso­le­rad och vind­pi­nad ö ut­an­för Bre­tag­nes kust år 1760. En helt ny film­stil för Sci­am­ma, och nå­got som hon up­pen­bar­li­gen verk­li­gen vil­le prö­va på.

Fy­ra skå­de­spe­la­re allt som allt, ing­en man­lig hu­vud­roll i sik­te, och in­te mig emot.

Fy­ra skå­de­spe­la­re allt som allt, ing­en man­lig hu­vud­roll i sik­te, och in­te mig emot.

Ma­ri­an­ne (Noé­mie Mer­lant) är en duk­tig por­trätt­må­la­re i en tid då kvinn­li­ga konst­nä­rer in­te var väl­kom­na att vi­sa upp si­na verk i de fi­na frans­ka konst­sa­long­er­na. Nu har Ma­ri­an­ne fått i upp­drag att gö­ra ett por­trätt av den unga, skyg­ga och vack­ra Héloï­se (Adè­le Hae­nel). Hen­nes mam­ma (all­tid li­ka emi­nen­ta Va­le­ria Go­li­no gör rol­len) har hit­tat en storm­rik fri­a­re till dot­tern, i Mi­la­no, men han vill först se en bild av sin pre­sum­ti­va hust­ru.

Héloï­se, som till­bring­at he­la sitt vux­na liv i klos­ter och in­te fått kän­na på ett uns av fri­het för­rän från ko­stym­fil­mens kon­ven­tio­ner.

Året är allt­så 1760. De två hu­vud­per­so­ner­na ser märk­vär­digt mo­der­na ut, men det är ett med­ve­tet grepp från re­gis­sö­rens si­da. Fil­men ha­de li­ka gär­na kun­nat ha ut­spe­las 2019. Jo, det har gått fram­åt på de fles­ta plan, men det är fort­fa­ran­de pat­ri­ar­ka­tet som be­stäm­mer.

Här skul­le re­cen­sio­nen ha ta­git slut, men plöts­ligt kom jag på det bäs­ta i he­la fil­men: Vi får se por­trätt­må­la­ren i ar­be­te, på rik­tigt. Det är ex­tremt säll­synt i spel­fil­mer om konst­nä­rer.

Bild: Fol­kets bio

Konst­nä­ren Ma­ri­an­ne (Noé­mie Mer­lant, till hö­ger) får i upp­drag att må­la av unga Héloï­se (Adè­le Hae­nel) i Cé­li­ne Sci­am­mas kär­leks­dra­ma ”Por­trätt av en kvin­na i brand”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.