Ef­ter kon­kur­sen – nu blir klas­sis­ka Jazz­hu­set kon­tor

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Lo­ka­ler­na längst ner på Erik Dahl­bergs­ga­tan har fost­rat ge­ne­ra­tio­ner av klubb­kids i Gö­te­borg. Men nu har en era nått sitt slut. Fas­tig­hets­ä­ga­ren ser ing­et fram­tid i fort­satt re­stau­rang­verk­sam­het och vill hell­re sat­sa på kon­tor. Ti­di­ga­re äga­ren är be­svi­ken.

I vå­ras gick re­stau­rang- och klubb­verk­sam­he­ten i gam­la Jazz­hu­sets lo­ka­ler i kon­kurs. Se­dan dess har frå­ge­teck­nen om vad som ska hän­da näst ho­pat sig. Men nu med­de­las allt­så att ett av Gö­te­borgs ute­livs mest klas­sis­ka land­mär­ken går i gra­ven – för att ge plats åt kon­torslo­ka­ler.

Vå­ren 2017 stäng­de Jazz­hu­set ef­ter över 40 år som klubb. Ti­di­ga­re äga­ren Christop­her Ryd­bac­ken och ägar­na bakom bland an­nat Folk och Dub­bel Dub­bel ge­nom­för­de om­fat­tan­de re­no­ve­ring­ar och sat­sa­de på ett kon­cept be­stå­en­de av den asi­a­tis­ka re­stau­rang­en “Bo­ni­to”, med till­hö­ran­de klubb “Ho­ki Mo­ki”. Det öpp­na­de sam­ma år.

De ha­de svårt att loc­ka gäs­ter och de eko­no­mis­ka pro­ble­men blev snart sto­ra. I ju­ni 2018 an­sök­te man om re­kon­struk­tion och i maj 2019 för­sat­tes man i kon­kurs. Då upp­gick skul­der­na till 5,8 mil­jo­ner kro­nor, där­ibland 2,7 mil­jo­ner till Carls­berg.

En kon­kurs­för­val­ta­re ut­sågs, och en mäk­la­re ord­na­de en vis­ning av lo­ka­ler­na. Ett fler­tal ak­tö­rer vi­sa­de in­tres­se för att ta över, upp­skatt­nings­vis med en prislapp på 1,5-2,5 mil­jo­ner kro­nor. En för­sälj­ning av verk­sam­he­ten skul­le mins­ka den eko­no­mis­ka skuld­bör­dan hos ägar­na.

Men nå­got kon­kret an­bud kom ald­rig.

En­ligt en av ägar­na, Lars Ols­son, var hy­res­vär­den Fö­re­ta­gar­na från start tyd­li­ga med att de in­te vil­le ha in ny klubb­verk­sam­het i lo­ka­ler­na.

– Där­för gick det in­te att säl­ja, som vi vil­le gö­ra för att in­te dra på oss mil­jonskul­der, sä­ger han.

Cat­hri­ne Dell­borg, ord­fö­ran­de för Fö­re­ta­gar­na Gö­te­borg, sä­ger att det för­vis­so är sty­rel­sens upp­gift att be­slu­ta om verk­sam­he­tens in­rikt­ning, men att det in­te fanns nå­got val att ta ställ­ning till.

– Det blev ald­rig ak­tu­ellt ef­tersom vi in­te fick upp nå­got på vårt bord. Mäk­la­ren sa att det in­te fanns nå­gon som vil­le dri­va det vi­da­re, så då var det in­te mer med det.

Kon­kurs­för­val­ta­ren Jo­han Söl­ve­dal sä­ger att det sak­na­des in­tres­sen­ter som upp­fyll­de Fas­tig­hets­ä­gar­nas mål­bild.

– De tänk­te väl sig Stu­re­plans­grup­pen, men de var ju in­te in­tres­se­ra­de av det.

De se­nas­te åren har Gö­te­borgs re­stau­rangoch klubb­liv ex­pan­de­rat, kon­kur­ren­sen hård­nat. Ave­ny­grup­pen och Stu­re­plans­grup­pen har in­ta­git tunga pos­ter bå­de på Ave­nyn och Tred­je Lång­ga­tan. Vasaplat­sen har ham­nat i skymun­dan.

Fas­tig­hets­ä­gar­na tog i stäl­let be­slu­tet att byg­ga kon­tors­ho­tell i lo­ka­ler­na, en mer in­komst­bring­an­de verk­sam­het. På så sätt gick kon­kurs­för­val­ta­ren dels mis­te om att få in peng­ar till ford­rings­ä­gar­na, dels in­ne­bar det att för­hopp­ning­ar­na att lo­ka­ler­na skul­le le­va vi­da­re som en nod i Gö­te­borgs ute­liv för­svann.

– Vi för­ut­sät­ter att fas­tig­hets­ä­ga­ren är med i en sån pro­cess, och de val­de ett an­nat spår helt en­kelt, just att man in­te vil­le ha kvar natt­klub­bar i lo­ka­ler­na. Men nor­malt sätt är det bäs­ta om man kan säl­ja verk­sam­he­ten sam­man­hål­let, sä­ger Lars Ols­son.

– Nu fick vi mon­te­ra ner i stäl­let. I ju­ni gick in­te­ri­ö­ren, vär­de­rad till 300 000 kro­nor, ut på auk­tion.

Un­der Jazz­hu­sets da­gar, då li­ve­s­pel­ning­ar i lo­ka­ler­na var fre­kven­ta, var kon­flik­ter­na med bo­en­de i hu­set om ljud­vo­ly­men många.

– Det är ju klas­sisk mark. Fö­re­ta­gar­na ha­de nog fun­de­rat ett tag på vad de skul­le gö­ra med lo­ka­len, och fört djup­dis­kus­sio­ner med bo­en­de run­tom­kring, sä­ger Jo­han Söl­ve­dal.

Om al­la skul­der fal­ler på de gam­la ägar­na åter­står att se. Ägar­na har gått in som bor­ge­nä­rer, vil­ket åt­minsto­ne läm­nar en be­ty­dan­de del till dem. Klart är i al­la fall att en epok i sta­dens ute­liv nu de­fi­ni­tivt gått i gra­ven.

– Vi tyc­ker det är fruk­tans­värt då­ligt gjort, att man lå­ter det här för­svin­na, sä­ger Lars Ols­son.

Cat­hri­ne Dell­borg, ord­fö­ran­de Fö­re­ta­gar­na Gö­te­borg,

– Det kanske in­te går att dri­va en re­stau­rang­verk­sam­het som kan kon­kur­re­ra i de lo­ka­ler­na. Då tyck­te vi att det var dags att gö­ra ett li­tet lyft på fas­tig­he­ten, för den har in­te re­no­ve­rats på många år. Och då vi är en fö­re­ta­gar­för­e­ning och vur­mar för fö­re­tag så tyck­te vi det var mer spän­nan­de att ha ett hus för fö­re­tag.

– Jazz­hu­set ha­de det käm­pigt i många år, och slä­pa­de med hy­ran. Vi lät dem få be­ta­la må­nads­vis för att de skul­le kla­ra det, så vi har bju­dit till från vårt håll så gott det går.

En re­no­ve­ring av lo­ka­ler­na är nu på gång, och hon räk­nar med att den nya hy­res­gäs­ten flyt­tar in i mars.

för

Vi tyc­ker det är fruk­tans­värt då­ligt gjort, att man lå­ter det här för­svin­na

Ar­kiv­bild: Ste­fan Berg

många min­nesvär­da kväl­lar finns i väg­gar­na i klas­sis­ka Jazz­hu­set, som no­vem­ber­kväl­len 2013 då publi­ken slöt upp för en stöd­ga­la för leu­ke­mi­sju­ka Ke­vin Wil­li­ams.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.