Grann­bråk om ute­be­lys­ning slu­ta­de i rät­ten

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Sand­ra Divi­nyi sand­ra.divi­[email protected]

Ny­he­ter: En man som häv­da­de att han in­te kun­nat so­va på 1 109 da­gar döms i rät­ten ef­ter att ha rik­tat döds­hot mot sin gran­ne. Or­sa­ken: stark ute­be­lys­ning.

Un­der rät­te­gång­en sa man­nen att han in­te kun­nat so­va på 1 109 da­gar då gran­nar­nas be­lys­ning hål­ler ho­nom va­ken. Ef­ter döds­ho­ten ham­na­de grann­fej­den i dom­stol. Nu döms man­nen.

Un­der någ­ra år har det på­gått en strid mel­lan gran­nar i ett om­rå­de på Hi­sing­en. Stri­den hand­lar i grun­den om ljus. Den nu döm­da man­nen i 60-års­ål­dern be­rät­ta­de un­der ut­red­ning­en att han val­de att flyt­ta till om­rå­det för att det var ”to­tal­mörkt”. Han gil­lar att vak­na av dags­ljus, men me­nar att han in­te läng­re gör det då hans gran­nar satt upp så myc­ket ut­om­hus­be­lys­ning.

– Den­na bi­nä­ra, ra­di­ka­la våld­täkt på mi­na ögon äger rum var­je dag kloc­kan fem, oav­sett helg­dag el­ler när det än är, sa han i för­hör.

Un­der rät­te­gång­en påstod han att han in­te so­vit på 1 109 da­gar. Han sa ock­så att det ba­ra var släckt fem tim­mar och två mi­nu­ter var­je natt:

– Den tids­mas­san ut­gör 17 pro­cent av årets al­la tim­mar och är den tid man, som ett rut­tet kött­ben till en and­ra världs­krigs­tysk schä­fer, får sig till­de­lad som vi­lo­pe­ri­od.

När för­hörs­le­da­ren frå­ga­de var­för han in­te sat­te upp mörk­lägg­nings­gar­di­ner sa han att an­ser att det är en ”krigs­åt­gärd”.

– Jag sök­te mig till mör­ker för att mör­ker är sin egen mörk­lägg­nings­gar­din.

Mil­jö­nämn­den har, en­ligt do­men, va­rit i om­rå­det och tit­tat på be­lys­ning­en. De ska då ha sagt att be­lys­ning­en är be­hag­lig.

Man­nen i 60-års­ål­dern har an­kla­gats för att fle­ra gång­er ha ho­tat si­na gran­nar. En gran­ne spe­la­de in ho­nom när han bör­ja­de skri­ka ut si­na hot. In­spel­ning­en an­vän­des som be­vis un­der rät­te­gång­en.

Nu har man­nen dömts för ola­ga hot i ett fall. Vid hän­del­sen, som in­träf­fa­de i mars 2017, skrek han till gran­nen att ”det skul­le va­ra un­der­bart att slå ihjäl dig” och ”det ha­de va­rit värt att få sit­ta av straf­fet”.

– Jag var liv­rädd för att det skul­le hän­da nå­got, ut­tryck­te gran­nen i för­hör och fort­sat­te:

– Man svet­tas och det bul­tar i brös­tet och man kan in­te sam­la tan­kar­na. Det blir som ett ka­os.

Man­nen i 60-års­ål­dern döms mot sitt ne­kan­de. Han på­står att det rör sig om mobb­ning från gran­nar­nas håll att fort­sät­ta sät­ta upp lam­por.

Tings­rät­ten hål­ler in­te med man­nen om att han be­fun­nit sig i en ”ut­satt och pro­vo­ce­ran­de si­tu­a­tion” och hel­ler ing­en nödsi­tu­a­tion. De an­ser att han va­rit med­ve­ten om sitt age­ran­de och ”han mås­te ha in­sett att ge­nom att ut­ta­la ho­ten har de kun­nat fram­kal­la all­var­lig räds­la för den ho­ta­des sä­ker­het”.

Straf­fet be­stäms till 50 dags­bö­ter om 70 kro­nor, det vill sä­ga 3 500 kro­nor.

Rät­ten har då ta­git ställ­ning till man­nens eko­no­mi men ock­så hans sjuk­doms­bild som gör att han har svårt att kon­trol­le­ra sitt hand­lan­de när han be­fin­ner sig i pres­sa­de si­tu­a­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.