Slu­ta spri­da osan­ning­ar om pro­bi­o­ti­ka

Göteborgs-Posten - - Debatt -

Det be­hövs mer fak­ta i of­fent­lig­he­ten när det gäl­ler pro­bi­o­ti­ka. Ing­en, var­ken me­di­er, all­män­he­ten el­ler nå­gon an­nan, tjä­nar på att det sprids osan­ning­ar, el­ler att miss­för­stånd re­pro­du­ce­ras. Al­la som kan få hjälp av de go­da bak­te­ri­er­na för­tjä­nar att få just det, skri­ver Stig Beng­mark, för­fat­ta­re och fö­re det­ta pro­fes­sor.

Pro­bi­o­ti­ka har den se­nas­te ti­den om­nämnts fli­tigt i me­di­er. Häl­sotren­der kom­mer och går, men för en per­son som fors­kat om pro­bi­o­ti­ka i mer än 30 år är det sär­skilt in­tres­sant när ens ex­pert­om­rå­de ham­nar i fo­kus – bå­de i me­di­er och bland kon­su­men­ter. Det in­ne­bär även att man blir sär­skilt upp­märk­sam när osan­ning­ar flo­re­rar.

Kort­fat­tat kan pro­bi­o­ti­ka be­skri­vas som le­van­de mikro­or­ga­nis­mer, som vi kan få i oss i va­ri­e­ran­de mängd ge­nom att kon­su­me­ra livs­me­del som in­ne­hål­ler le­van­de mjölk­sy­ra­bak­te­ri­er (till ex­em­pel opas­tö­ri­se­rad surkål och kimchi) samt ge­nom kost­till­skott av pro­bi­o­ti­ka el­ler syn­bi­o­ti­ka.

Des­sa häl­so­ef­fek­ter är trots över­väl­di­gan­de be­vis omdis­ku­te­ra­de, bland an­nat i SVT-pro­gram­met ”Frå­ga Lund” den 1 ok­to­ber där fors­ka­re ställ­de sig kri­tis­ka till att pro­bi­o­ti­ka fun­ge­rar på det sätt som är av­sett. En sund skep­sis mot nya häl­sotren­der är rim­lig, men SVT:s fram­ställ­ning av si­tu­a­tio­nen blir all­de­les för en­si­dig.

Be­vi­sa­de ef­fek­ter

Kli­nis­ka stu­di­er vi­sar tyd­ligt på po­si­ti­va ef­fek­ter av pro­bi­o­ti­ka och syn­bi­o­ti­ka, som in­ne­hål­ler bå­de pro­bi­o­ti­ka och häl­so­sam­ma fib­rer. Ett ex­em­pel är då en av Eu­ro­pas le­dan­de uni­ver­si­tets­kli­ni­ker – Cha­ri­té i Ber­lin – ge­nom­för­de kli­nis­ka test i sam­band med le­ver­trans­plan­ta­tion. Re­sul­ta­ten var över­väl­di­gan­de: Nor­malt får hälf­ten av de le­ver­trans­plan­te­ra­de nå­gon form av in­fek­tio­ner – men i stu­di­en, med 66 pa­ti­en­ter, fick ba­ra en av dem som be­hand­lats med syn­bi­o­ti­ka en in­fek­tion.

För den som är in­tres­se­rad av yt­ter­li­ga­re läs­ning är forsk­ning av pro­fes­so­rer­na Isol­au­ri och Sal­mi­nen i Åbo att re­kom­men­de­ra. De har bland an­nat vi­sat att till­för­sel av pro­bi­o­ti­ka un­der se­na­re de­len av gra­vi­di­te­ten och un­der förs­ta halv­å­ret av am­ning­en lett till fär­re barn som di­a­gnos­ti­se­rats med AD­HD och Asper­gers. På­gåen­de stu­di­er vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet vi­sar även på lind­ring av AD­HD hos bå­de barn och vux­na.

Att pro­bi­o­ti­ka kom­mit att ifrå­ga­sät­tas i en så­dan ut­sträck­ning be­ror san­no­likt på att ni­vån bland pro­du­cen­ter och dis­tri­bu­tö­rer va­ri­e­rar så. En­ligt stu­di­er har en­dast tio till 15 pro­cent av pro­bi­o­ti­kan som säljs på mark­na­den an­ti­in­flam­ma­to­risk ef­fekt, vil­ket är det som är be­ty­del­se­fullt. Många pro­duk­ter lan­se­ras ock­så ut­an att ha ge­nom­gått kli­nis­ka stu­di­er sam­ti­digt som de mark­nads­förs kraf­tigt och säljs på apo­tek – så­dant bi­drar till skep­si­sen.

Krävs om­fat­tan­de un­der­sök­ning­ar

Det är hel­ler in­te lätt att ta fram pro­bi­o­ti­ka som har av­gö­ran­de ef­fekt. När jag fors­ka­de be­höv­de jag och mi­na med­ar­be­ta­re un­der­sö­ka 535 oli­ka lak­to­ba­cill­stam­mar, sam­la­de från 355 män­ni­skor och 180 plan­tor för att sä­ker­stäl­la möj­lig­het att kon­trol­le­ra in­flam­ma­tion och in­fek­tion lik­som över­le­va re­san ned i tunn­tar­men. Det krävs om­fat­tan­de un­der­sök­ning för att ga­ran­te­ra re­sul­tat – en lång väg vis­sa kom­mer­si­el­la ak­tö­rer allt­så in­te är be­red­da att gå, ut­an de för­li­tar sig på att ter­men är till­räck­ligt om­ta­lad för att le­da till för­sälj­ning.

Det störs­ta skä­let till att pro­bi­o­ti­ka bli­vit ”tren­digt” är dock dess be­vi­sa­de ef­fekt när till­skot­ten ut­veck­lats en­ligt kons­tens reg­ler. Det är där­med vik­tigt att me­di­er in­te fast­nar i slent­ri­an­mäs­sig kri­tik – ut­an ser till att ini­ti­e­ra­de per­so­ner får kom­ma till tals när äm­net be­hand­las.

Be­hövs mer kun­skap

Kri­ti­ken blir sär­skilt de­struk­tiv sett till att man i till­ta­gan­de grad in­sett att så kall­lad re­kon­di­tio­ne­ring av tarm­flo­ran – det som sker ge­nom an­vän­dan­de av pro­bi­o­ti­ka – är den i sär­klass bäs­ta möj­lig­he­ten att kom­pli­ka­tions­fritt kon­trol­le­ra kro­nis­ka in­flam­ma­tio­ner och de sjuk­do­mar de för­or­sa­kar. Det för­tjä­nar all­män­he­ten att ve­ta.

Som slut­sats be­hövs det mer fak­ta i of­fent­lig­he­ten när det kom­mer till pro­bi­o­ti­ka. Ing­en, var­ken me­di­er, all­män­he­ten el­ler nå­gon an­nan, tjä­nar på att det sprids osan­ning­ar, el­ler att miss­för­stånd re­pro­du­ce­ras. Al­la som kan få hjälp av de go­da bak­te­ri­er­na för­tjä­nar att få just det.

På­gåen­de stu­di­er vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet vi­sar även på lind­ring av AD­HD hos bå­de barn och vux­na En sund skep­sis mot nya häl­sotren­der är rim­lig, men vad gäl­ler pro­bi­o­ti­ka vi­sar kli­nis­ka stu­di­er tyd­ligt på dess po­si­ti­va ef­fek­ter.

Ar­kiv­bild: Fred­rik Sand­berg

Vi kan få i oss pro­bi­o­ti­ka i va­ri­e­ran­de mängd ge­nom att kon­su­me­ra livs­me­del som in­ne­hål­ler le­van­de mjölk­sy­ra­bak­te­ri­er (till ex­em­pel opas­tö­ri­se­rad surkål och kimchi), skri­ver de­bat­tö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.