Höga hus gör in­tåg på bred front

I Möln­dal byggs Pet­ter Stor­da­lens 21-vå­nings­ho­tell och i Kungälv finns pla­ner på ett punkt­hus som kan bli 23 vå­ning­ar. Bäg­ge slår det förs­ta Got­hia-tor­net i Gö­te­borg med fle­ra vå­ning­ar. GP har kart­lagt hur krans­kom­mu­ner­nas hög­hus­pla­ner ser ut.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Ul­la Sund­ström ul­la.sund­strö[email protected]

Det är in­te ba­ra i Gö­te­borg som det byggs på höj­den. Även i krans­kom­mu­ner­na på­går fle­ra stor­ska­li­ga bygg­pro­jekt på hög höjd.

Stor­da­lens ho­tell, The We­a­ver, som hål­ler på att byg­gas i om­rå­det Krok­slätts fa­bri­ker är in­te den förs­ta skyskra­pan i Möln­dal. Här finns re­dan ett 16 vå­ning­ar högt ho­tell vid Åby Are­na, li­ka många vå­ning­ar har Möln­dals­bo­stä­ders hus i cent­rum lik­som Kvarn­by­tor­net, klart för in­flytt­ning i vår. Och fler ska det bli: två kon­tors­skra­por vid Möln­dals cent­rum, 17 re­spek­ti­ve 15 vå­ning­ar har fått klar­tec­ken, bygg­her­ren vän­tar ba­ra på att få en till­räck­ligt stor hy­res­gäst in­nan spa­den kan sät­tas i mar­ken.

Stads­bygg­nads­che­fen i Möln­dal, Björn Marklund, tror på en tät blandstad där även hög­hus in­går.

– Jag tyc­ker om för­tät­ning men ex­akt hur höga hu­sen ska va­ra har jag ing­en åsikt om. Ibland pas­sar det att byg­ga högt, ibland in­te. En för­del är att man får plats med myc­ket på li­ten yta, men det finns ock­så en trös­ke­lef­fekt, vid ett visst an­tal vå­ning­ar räc­ker det in­te med ett trapp­hus och ett his­schakt och det bli dy­ra­re att byg­ga 13 vå­ning­ar än 22.

Han no­te­rar att po­li­ti­ker­nas in­ställ­ning till hög­hus har änd­rats på se­na­re år.

– När Scan­dic ho­tell bygg­des för 20 år se­dan sa po­li­ti­ker­na att ing­en bygg­nad skul­le stö­ra Fäss­berg­s­kyr­kan som ju lig­ger på en kul­le. Det ver­kar de ha släppt helt. Då fanns en de­batt, men nu är in­te kyr­kan he­lig länge och det är in­te säl­lan po­li­ti­ker­na som själ­va vill ösa på med höga hus.

Han näm­ner 21-vå­nings­ho­tel­let i Krok­slätts fa­bri­ker som ett ex­em­pel där ex­plo­a­tö­rens för­slag från bör­jan var läg­re.

– Det hand­la­de om 12-15 vå­ning­ar först. Po­li­ti­ker­na tyck­te att det såg ut som en stub­be.

Kom­mu­nal­rå­det

Mar­cus Claes­son (L) är ord­fö­ran­de i plan- och ex­plo­a­te­rings­ut­skot­tet i Möln­dal, han be­kräf­tar att po­li­ti­ker­na tyck­te det förs­ta för­sla­get på ho­tel­let i Krok­slätts fa­bri­ker såg ut som en stub­be.

– Nu blir det istäl­let en pro­fil­bygg­nad. Vi vill ju byg­ga snyggt ock­så.

Han ser många för­de­lar med höga hus, även om det krävs en viss för­sik­tig­het när det gäl­ler bland an­nat sä­ker­het och eko­no­mi, men hu­vud­ar­gu­men­tet hand­lar om mil­jön.

– Håll­bar­het krä­ver högt och tätt. Det gör att fler kan de­la på in­fra­struk­tu­ren, det blir nä­ra till kol­lek­tiv­tra­fik och lät­ta­re att gå el­ler cyk­la till job­bet, sam­ti­digt kan vi lå­ta na­tu­ren va­ra orörd mel­lan cent­rum­bild­ning­ar­na.

Högs­ta hu­set i Gö­te­borgs krans­kom­mu­ner kan bli det pla­ne­ra­de punkt­hu­set i cen­tra­la Kungälv. Från bör­jan hand­la­de det om 18 vå­ning­ar, men fas­tig­hets­bo­la­get vil­le byg­ga yt­ter­li­ga­re fem. Den änd­ra­de de­talj­pla­nen klub­ba­des ny­li­gen i full­mäk­ti­ge och gäl­ler upp till 23 vå­ning­ar.

Syn­punk­ter från all­män­he­ten

har hand­lat bland an­nat om oro för ökad tra­fik, skuggef­fek­ter och att hög­hus in­te hör hem­ma i en små­stad. Men An­ders Holm, sek­tors­chef för sam­häl­le och ut­veck­ling skri­ver i ett mejl till GP att han ”upp­le­ver att mot­vil­jan mot höga bygg­na­der mins­kat de se­nas­te åren.”

Ove Wik­tors­son (C), sam­hälls­bygg­nads­råd i Kungälv an­ser att kom­mu­nen ti­di­ga­re för­bru­kat för myc­ket mar­kre­sur­ser på att pla­ne­ra för små­hus.

– Vi mås­te slu­ta rul­la ut vil­la­mat­tan, vi be­hö­ver vå­ra åk­rar för att od­la mat.

Kungälv har ti­di­ga­re haft pla­ner på 14-vå­nings­hus som den för­ra låg­kon­junk­tu­ren sat­te stopp för.

Han tror att in­ställ­ning­en till hög­hus är en ge­ne­ra­tions­frå­ga.

– Men man ska in­te va­ra rädd för det som för­änd­rar sta­den.

I Här­ry­da

kom­mun lig­ger en ny stads­bygg­nads­stu­die för Möln­lyc­ke cent­rum klar för god­kän­nan­de. Pro­jekt­le­da­re är stads­ar­ki­tek­ten Ma­til­da Sven­ning. Även här hand­lar det om för­tät­ning. Men ska­lan på hu­sen har ock­så va­rit up­pe på bor­det.

– Vi har byggt i blan­dad ska­la länge. På 50-ta­let bygg­des ett åttavå­nings­hus vid Rå­da torg som då sågs som hög­hus, se­dan dess har ska­lan för­skju­tits. 2006 bygg­des hu­set på till tio vå­ning­ar. Vi har kom­mit fram till att vi ska fort­sät­ta ha en hu­vud­sak­lig ska­la på fy­ra till sju vå­ning­ar, men vi ska prö­va en­sta­ka hög­re hus.

Ma­til­da Sven­ning pra­tar om att byg­ga ”den mo­der­na små­sta­den” där nya bygg­na­der bi­drar till iden­ti­te­ten och där höga hus har en plats.

– Det har de ab­so­lut, men det ska fin­nas en idé om vad de ska gö­ra, det hand­lar in­te ba­ra om att ska­pa fin ut­sikt el­ler få fler bo­stä­der på sam­ma stäl­le. Ett högt hus ska ge nå­got mer till plat­sen, mar­ke­ra ett stråk, bli ett land­mär­ke.

Hon på­pe­kar ock­så hur vik­tig det är att det hän­der nå­got i bot­ten­vå­ning­en på ett hög­hus.

Ett möj­ligt 16-vå­nings­hus vid in­far­ten till Möln­lyc­ke cent­rum har ska­pat de­batt se­dan kom­mun­sty­rel­sen skri­vit en av­sikts­för­kla­ring med två fas­tig­hets­bo­lag som ut­re­der möj­lig­he­ten att byg­ga ovan­på ett be­fint­ligt p-hus.

– Just nu är det ba­ra skis­ser, men

Håll­bar­het krä­ver högt och tätt. Det gör att fler kan de­la på in­fra­struk­tu­ren, det blir nä­ra till kol­lek­tiv­tra­fik och lät­ta­re att gå el­ler cyk­la till job­bet.

Mar­cus Claes­son (L)

Ord­fö­ran­de i plan- och ex­plo­a­te­rings­ut­skot­tet i Möln­dal

det finns en tyd­lig för­frå­gan från po­li­ti­ken att gå vi­da­re.

Att hög­hus­för­slag ska­par dis­kus­sio­ner tyc­ker Ma­til­da Sven­ning är po­si­tivt.

– Ja, jag tyc­ker det är top­pen att man en­ga­ge­rar sig, det är re­le­vant att dis­ku­te­ra vad hu­set gör i det­ta sam­man­hang, stär­ker det iden­ti­te­ten? Men ibland syns in­te de nöj­da in­vå­nar­na i de­bat­ten, de som tyc­ker att pla­ner­na är spän­nan­de, de som kom­mer att flyt­ta hit ut­i­från el­ler de unga.

Även i kom­mu­nens

mind­re or­ter kan hu­sen blir hög­re i fram­ti­den.

– Men där hand­lar det om fy­ra– fem vå­ning­ar. Vil­ket kan va­ra högt i den kon­tex­ten, sä­ger Ma­til­da Sven­ning.

På Öc­kerö har en ny de­talj­plan med ett för­slag på ett tio-vå­nings­hus väckt de­batt. Många an­ser in­te att ett så högt hus pas­sar in i skär­gårds­mil­jön, 2 500 per­so­ner skrev på en pro­test­lis­ta som läm­na­des till po­li­ti­ker­na ti­di­ga­re un­der hös­ten.

– Vi har in­te bun­dit oss för en viss höjd, dis­kus­sion på­går och det finns många syn­punk­ter in­om par­ti­er­na, sä­ger Jan Ut­bult (KD), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Han räk­nar med att de­talj­pla­nen kom­mer att an­tas un­der näs­ta år.

På Tjörn hål­ler brö­der­na Inge­mar och Lars-Ru­ne Jo­hans­son på att för­vand­la Moss­hol­mens ma­ri­na till ett nytt bostads­om­rå­de, sista etap­pen in­ne­hål­ler ett runt 14-vå­nings­hus ovan­på en cistern. Ge­stalt­nings­pro­gram­met har fått grönt ljus och nu

vän­tar man ba­ra på att till­räck­ligt många ska vil­ja kö­pa lä­gen­he­ter i hög­hu­set in­nan pro­ces­sen fort­sät­ter med bygg­lov­san­sö­kan.

Inge­mar Jo­hans­son sä­ger att de mär­ker av den vi­kan­de kon­junk­tu­ren men är över­ty­gad att det snart kan bli dags att gå vi­da­re.

– Bygg­start 2021 tror jag är re­a­lis­tiskt, sä­ger han.

I Par­til­le är in­flytt­ning­en igång i ett nytt 12-vå­nings­hus vid Kyrk­tor­get.

– Här är vi in­te främ­man­de för hög­hus, sä­ger sam­hälls­bygg­nads­che­fen Sofia Hell­berg.

Nej, hög­hus är ing­et nytt i Par­til­le, här bygg­des 12-vå­nings­hus re­dan på 60-ta­let. Nu är det för­tät­ning som gäl­ler även här, cent­rum ska ut­veck­las och fler bo­stä­der byggs.

– Fle­ra höga hus är ett sätt att ta va­ra på mar­ken, men kan ock­så syn­lig­gö­ra plat­sen. Vi job­bar mot att Par­til­le ska sy­nas, sä­ger Sofia Hell­berg, sam­hälls­bygg­nads­chef.

Lars Pal­me­by är plan­ar­ki­tekt i Le­rum se­dan bör­jan av 2000-ta­let, då var det tre vå­ning­ar som gäll­de. Ingen­ting bygg­des hög­re än kom­mun­hu­sets fem vå­ning­ar.

Ef­ter det har hög­husidéer kom­mit och gått.

– En pe­ri­od fanns tan­kar att byg­ga ett högt hus, det ta­la­des om att sät­ta kom­mu­nen på kar­tan. Det högs­ta för­sla­get var ett 16-vå­nings­hus.

I det fal­let blev de­talj­pla­nen över­kla­gad, mark- och mil­jö­dom­sto­len sa nej på grund av att mark­för­hål­lan­de­na in­te var till­räck­ligt ut­red­da, om­rå­det lig­ger i när­he­ten av Sä­veån, där det kan fin­nas risk för skred.

– När de­talj­pla­nen skul­le gö­ras om ha­de vur­men för höga hus lagt sig och sex vå­ning­ar ver­ka­de me­ra rim­ligt.

Det högs­ta hu­set i Le­rum i dag, den så kal­la­de Pol­ka­gri­sen som lig­ger fram­för Vat­ten­pa­lat­set, är el­va vå­ning­ar högt och bygg­des 2014.

I nu­lä­get pla­ne­ras inga hus över nio vå­ning­ar och ba­ra två för­slag lig­ger över sex vå­ning­ar.

Lars Pal­me­by tror att det har att gö­ra med par­ke­ring.

– Det finns en am­bi­tion att fyl­la cent­rum med bo­stä­der och då vill man ha möj­lig­het att ha sin bil i när­he­ten, men det är in­te önsk­värt med sto­ra fält av par­ke­ring­ar och ing­en vill be­kos­ta p-hus, sä­ger han och tilläg­ger:

– Jag har in­te nå­got emot höjd, men det hand­lar om hur man ska få ihop hel­he­ten och man mås­te frå­ga sig om ett hög­hus till­för nå­got till stads­li­vet.

Även Kungs­bac­ka har ti­di­ga­re haft en re­strik­tiv håll­ning till höga hus men för någ­ra år se­dan pre­sen­te­ra­de bygg­bo­la­get Aranäs pla­ner på att byg­ga ett 16-vå­nings­hus.

– Den de­talj­pla­nen är nu pa­u­sad, hur högt det kom­mer att bli vet vi in­te. Det är en frå­ga för po­li­ti­ken, sä­ger Em­ma Kjer­nald, sam­hälls­bygg­nads­chef.

Det hand­lar in­te ba­ra om att ska­pa fin ut­sikt el­ler få fler bo­stä­der på sam­ma stäl­le. Ett högt hus ska ge nå­got mer till plat­sen, mar­ke­ra ett stråk, bli ett land­mär­ke. ma­til­da Sven­ning

Stads­ar­ki­tekt i Här­ry­da

Il­lust­ra­tio­ner: Win­gårds ar­ki­tek­ter, Sem­rén och Måns­son, Krook & Tjä­der och Ra­di­an­ce

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.