Dub­bel­mo­ral att för­sva­ra be­slu­tet om parkle­kar­na

Cen­tern för­sö­ker nu för­sva­ra ett då­ligt po­li­tiskt be­slut om att ta bort be­man­ning­en på lek­plat­ser­na. Att sä­ga att de hell­re väl­jer att sat­sa på små lek­plat­ser när peng­ar­na in­te finns som spe­ci­fikt upp­drag i bud­ge­ten gör in­te sa­ken bätt­re, skri­ver Ca­ta­ri­na

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Be­man­na­de parkle­kar, 10/12

I ja­nu­a­ri blir barn­kon­ven­tio­nen lag i Sve­ri­ge, det in­ne­bär att vi som styr sta­den mås­te öpp­na sta­den till för­mån för bar­nen i stör­re ut­sträck­ning än i dag. De­mo­kra­ter­na vill be­hål­la de be­man­na­de lek­par­ker­na just för de ut­veck­lar bar­nen. Cen­tern för­sö­ker nu för­sva­ra ett då­ligt po­li­tiskt be­slut om att ta bort be­man­ning­en på lek­plat­ser­na. Att sä­ga att de hell­re väl­jer att sat­sa på små lek­plat­ser när peng­ar­na in­te finns som spe­ci­fikt upp­drag i bud­ge­ten gör in­te sa­ken bätt­re.

Ti­di­ga­re i år tog park- och na­tur­nämn­den ett ge­men­samt be­slut om en ny stra­te­gi för lek­plat­ser. Då kom al­la par­ti­er över­ens om att de be­man­na­de lek­plat­ser­na är det mest at­trak­ti­va er­bju­dan­det sta­den kan ge för ut­om­hus­lek i en läro­mil­jö. Vid det till­fäl­let fanns inga be­tänk­lig­he­ter från Cen­tern.

Par­ker som be­rörs är Ac­tionpar­ken i cent­rum, Bygg­lek­plat­sen i Biskops­går­den, Po­si­tiv­par­ken i Väst­ra Frölun­da och Plik­ta i Slotts­sko­gen. Ham­mar­kul­lens parklek som Ax­el Jo­sefs­son (M) lo­vat att be­hål­la be­ta­las av fö­re­ta­get Bostads­bo­la­get och be­rörs in­te av det­ta be­slut. Om al­li­an­sen i sin bud­get

Al­la barn går in­te för­sko­la – här fyl­ler den be­man­na­de le­ken be­ho­vet av en läro­mil­jö i li­vets ut­ma­ning­ar

ha­de pri­o­ri­te­rat al­la barn och de­ras rät­tig­he­ter till en ut­veck­lan­de lek­mil­jö så ha­de de­bat­ten av­slu­tats nu.

En vik­tig mö­tes­plats

De be­man­na­de lek­plat­ser­na fyl­ler en myc­ket vik­tig funk­tion un­der barns skol­tid och fri­tid. Här får de i stor ut­räck­ning ut­lopp för sin fan­ta­si och kre­a­ti­vi­tet och till­gång till en lek­mil­jö som få är för­un­na­de med i sin hem­mil­jö. Al­la barn går in­te för­sko­la – här fyl­ler den be­man­na­de le­ken be­ho­vet av en läro­mil­jö i li­vets ut­ma­ning­ar.

För­sko­lor och fri­tids­hem be­sö­ker den, fa­mil­jer be­sö­ker den och bar­nen själ­va väl­jer att be­sö­ka den. Det är fle­ra hund­ra­tals gö­te­bor­ga­re som väl­jer mel­lan de oli­ka ak­ti­vi­tets­par­ker­na. Här möts gö­te­bor­ga­re i al­la åld­rar med oli­ka för­ut­sätt­ning­ar i gläd­jen som finns i le­ken. Att det finns ut­bil­da­de le­da­re som kan bi­stå med sin pro­fes­sion är ge­ni­alt. De ska­par bå­de eve­ne­mang, lå­nar ut lekoch bygg­ma­te­ri­al, lö­ser kon­flik­ter som upp­står och ger en trygg lär­plats för al­la.

Att be­hål­la be­man­na­de lek­plat­ser är san­ner­li­gen ing­et svårt be­slut att ta med tan­ke på bar­nens bäs­ta och ska­pa mö­tes­plat­ser för al­la gö­te­bor­ga­re.

De­mo­kra­ter­na har gott sam­ve­te och vi är stol­ta över vårt ställ­nings­ta­gan­de att be­hål­la de be­man­na­de lek­plat­ser­na, att det va­let dess­utom de­las av ma­jo­ri­te­ten av par­ti­er i park- och na­tur­nämn­den un­der­lät­tar. Ca­ta­ri­na Bör­jes­son (D) le­da­mot i Park och na­tur­nämn­den Jan Ham­mar­ström (D) le­da­mot i Park och na­tur­nämn­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.