Ar­ne Lars­son: Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na nu så sto­ra att allt för­änd­ras

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är nu stör­re än vad Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na är till­sam­mans. Det för­änd­rar al­la tan­kar på ett Mo­de­rat­lett sty­re ef­ter va­let 2022 i grun­den.

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ar­ne Lars­son ar­ne.lars­[email protected]

Mo­de­rat­led­ning­en ha­de nog ett helt an­nat sce­na­rio för ögo­nen när de bör­ja­de le­ka med tan­ken på att när­ma sig Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Pla­nen var för­stås att M och KD skul­le va­ra till­räck­ligt sto­ra för att kun­na ta över med SD som ett stöd­par­ti i bak­grun­den.

Un­ge­fär så som

Ulf Kris­ters­son skis­sa­de på att al­li­an­sen skul­le sty­ra ef­ter va­let.

Då lyc­ka­des han ald­rig över­ty­ga C och L om att det skul­le fun­ge­ra.

Nu har nog ska­ran som tror att SD skul­le sit­ta stil­la i bak­grun­den me­dan Ulf Kris­ters­son re­ge­rar krympt yt­ter­li­ga­re, för att ut­tryc­ka sig för­sik­tigt.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ser för­stås ing­en som helst or­sak att be nå­gon om lov för någon­ting läng­re. Par­ti­et är i GP/Si­fo för de­cem­ber jämn­sto­ra med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, vars se­kel­långa to­tal­do­mi­nans i svensk po­li­tik snart är ett min­ne blott.

Ŕ Il[h_][Z[ce­a­hWj[hdW ^Wh _dj[ ba­ra växt kraf­tigt se­dan va­let, par­ti­et har ock­så vun­nit väl­jar­nas re­spekt i allt fler frå­gor. Det går in­te läng­re att av­fär­da SD som ett en­frå­ge­par­ti som en­dast är in­tres­se­rat av att stry­pa in­vand­ring­en. En­ligt en färsk mät­ning från DN/Ip­sos tyc­ker väl­jar­na att SD har den bäs­ta po­li­ti­ken för lag och ord­ning, ett po­li­tik­om­rå­de som ti­di­ga­re var M:s bäs­ta gren. SD har ock­så när­mat sig top­pen i frå­gor som lan­dets eko­no­mi och äldre­omsorg.

Ŕ ? l[YaWd l_iWZ[ I98 Wjj Il[h_][# de­mo­kra­ter­na nu är störs­ta par­ti bland man­li­ga LO-med­lem­mar. Var tred­je LO-an­slu­ten man skul­le rös­ta på SD om det var val i dag. Även bland LO-kvin­nor­na väx­er Il[h_][Z[ce­a­hWj[hdW$ 8bW­dZ LO-med­lem­mar­na to­talt skul­le 27 pro­cent rös­ta på par­ti­et.

Ŕ Il[h_][Z[ce­a­hWj[hdW ^Wh ^[bj en­kelt skaf­fat sig en ny ställ­ning i svensk po­li­tik. Men det har in­te gjort det enkla­re för om­värl­den att för­hål­la sig till par­ti­et. De pro­tes­ter Ri­chard Joms­hofs gäst­fö­re­läs­ning på JMG på Gö­te­borgs uni­ver­si­tet or­sa­ka­de är en bra il­lust­ra­tion.

Det in­tres­san­ta i sam­man­hang­et är att den ty­pen av ak­tio­ner har hjälpt Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na att växa. Å and­ra si­dan är det högst tvek­samt om det fun­ge­rar så länge till. Det kom­mer att bli svå­ra­re att spe­la rol­len som mob­bad un­der­dog från po­si­tio­nen som lan­dets störs­ta par­ti.

Och om Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na

på all­var vill gö­ra re­san från att va­ra den stö­ki­ge poj­ken längst bak i klass­rum­met till en po­si­tion längst fram där de ska le­da and­ra, så kom­mer helt and­ra krav att stäl­las på par­ti­et.

På sam­ma sätt bör nog bå­de Mo­de­ra­ter­na och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na bör­ja fun­de­ra på vad man vill med varand­ra nu när styr­ke­för­hål­lan­de­na ser an­norlun­da ut. Att för­e­nas i en vil­ja att stry­pa in­vand­ring­en, in­fö­ra hår­da­re tag mot en brotts­lig­het man upp­le­ver som ett allt mer brän­nan­de be­kym­mer samt – fram­förallt – vil­jan att stör­ta re­ge­ring­en är en sak. Att hit­ta en ge­men­sam väg fram­åt är någon­ting an­nat.

Det är in­te helt lätt

att för­stå hur LO-gub­bar­na som lyft SD och de eg­na fö­re­ta­gar­na i M helt plöts­ligt kan ha allt ge­men­samt i frå­ga om till ex­em­pel för­del­nings­po­li­tik.

El­ler hur makt­för­del­ning­en skul­le se ut i ett even­tu­ellt kon­ser­va­tivt block, där Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är stör­re än Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.