Che­fer­na ska ut­bil­das i of­fent­lig­het

Nu kom­mer al­la che­fer in­om för­valt­ning­en Re­gi­onhäl­san att ut­bil­das in­om of­fent­lig­hets­prin­ci­pen. Det­ta ef­ter GP:s gransk­ning, då verk­sam­hets­che­fen på Sjuk­vår­dens larm­cen­tral med­gav i ett mejl att hand­ling­ar sys­te­ma­tiskt de­strue­ras för GP in­te ska kun­na ta

Göteborgs-Posten - - Nyheter - To­bi­as An­ders­son Åker­blom to­bi­as.an­ders­son.aker­[email protected]

Det var i slu­tet på no­vem­ber som GP kun­de be­rät­ta att Ann-Lou­i­se An­ders­son, verk­sam­hets­chef på Sjuk­vår­dens larm­cen­tral i ett mejl själv med­gav att all­män­na hand­ling­ar för­stör­des för att hind­ra gransk­ning.

”Vi har änd­rat ru­ti­nen se­dan du för­ra gång­en be­gär­de ut vil­ka och hur många som ar­be­tat på pas­sen”, skrev hon.

”Så nu de­stru­e­rar vi lis­tor­na med jäm­na mel­lan­rum för att in­te ham­na i sam­ma trå­ki­ga och fel­ak­ti­ga si­tu­a­tion i GP igen. Det finns så­le­des ing­et att läm­na ut mer än pla­ne­rad be­man­ning”.

Re­ak­tio­ner­na blev star­ka, bå­de från re­gi­o­nens högs­ta chef, som sa att hon blev så för­vå­nad att hon ”in­te trod­de det var sant” och från bland and­ra ytt­ran­de­fri­hets­ex­per­ten Nils Func­ke.

– Jag tyc­ker att det är di­rekt upp­rö­ran­de, sa­de han om age­ran­det.

Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen ut­re­der hän­del­sen. Re­sul­ta­tet kom­mer pre­sen­te­ras in­om kort.

– Vi kan väl kon­sta­te­ra, med tan­ke på det mej­let som du fick, att vi har brustit när det gäl­ler trans­pa­ren­sen mot me­dia, sä­ger Ka­rin Holm Ka­loczy, för­valt­nings­di­rek­tör för Re­gi­onhäl­san, den del av Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen som Sjuk­vår­dens larm­cen­tral in­går i.

– Som jag sa re­dan in­nan så ser jag väl­digt all­var­ligt på det som har in­träf­fat och jag be­kla­gar det djupt och det är oac­cep­ta­belt. Det går helt stick i stäv med hur vi som of­fent­lig myn­dig­het och jag som re­pre­sen­te­rar re­gi­onhäl­san ska age­ra, sä­ger hon.

Tid­ning­en GT:s le­dar­skri­bent fö­reslog i en ar­ti­kel ef­ter av­slö­jan­det att re­gi­o­nens che­fer skul­le få en ko­pia av tryck­fri­hets­för­ord­ning­en i jul­klapp. Che­fer­na får in­te, vad GP kän­ner till, grund­la­gen som jul­klapp men för att för­hind­ra att nå­got lik­nan­de hän­der igen ska dä­re­mot al­la che­fer in­om för­valt­ning­en Re­gi­onhäl­san i bör­jan av näs­ta år ut­bil­das in­om of­fent­lig rätt, lag­stift­ning och re­gi­o­nens styr­do­ku­ment.

– Vi mås­te ut­bil­da samt­li­ga vå­ra med­ar­be­ta­re till att va­ra upp­da­te­ra­de på ex­akt den lag­stift­ning som gäl­ler och det kom­mer vi att gö­ra. Vi ska ini­ti­e­ra en så­dan ut­bild­ning, sä­ger Ka­rin Holm Ka­loczy.

Ut­bild­ning­en är pre­li­mi­närt tänkt att va­ra en halv­dags­ut­bild­ning till­sam­mans med kansli­che­fen på Re­gi­onhäl­san.

– Al­la che­fer har ju kun­skap om det­ta, men min be­döm­ning är att vi kan be­hö­va upp­da­te­ras al­la på det, med tan­ke på det som vi har va­rit med om.

Vil­ken koll har ni haft på att che­fer­na fak­tiskt vet vil­ka reg­ler som gäl­ler?

– Min be­döm­ning är att che­fer­na ge­ne­rellt har en god koll och kun­skap om det här, sen finns det sä­kert så­da­na som har mind­re, men jag me­nar ge­ne­rellt så är det min be­döm­ning, sä­ger Ka­rin Holm Ka­loczy.

Bild: Pet­ter Trens

Lo­ka­ler­na i Går­da där Sjuk­vår­dens larm­cen­tral sit­ter.

Bild: Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen

Ka­rin Holm Ka­loczy är för­valt­nings­di­rek­tör på Re­gi­onhäl­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.