V och KD: Ut­vi­sa Ki­nas am­bas­sa­dör

Krist­de­mo­kra­ter­nas Lars Adak­tus­son och Väns­ter­par­ti­et krä­ver att Ki­nas am­bas­sa­dör i Sve­ri­ge för­kla­ras per­so­na non gra­ta – ic­ke önsk­värd – och där­med ut­vi­sas. Det med­de­la­de le­da­mö­ter­na un­der en riks­dags­de­batt på fre­da­gen.

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - To­bi­as An­ders­son Åker­blom Ro­bin Rasper eko­no­[email protected]

För­ra sa den ki­ne­sis­ka am­bas­sa­dö­ren att Ki­na ska in­fö­ra be­gräns­ning­ar i ut­by­tet med Sve­ri­ge när det gäl­ler han­del och eko­no­mi.

Väns­ter­par­ti­et och Krist­de­mo­kra­ter­na krä­ver nu att am­bas­sa­dö­ren Gui Con­gy­ou ska för­kla­ras per­so­na non gra­ta, det vill sä­ga ic­ke önsk­värd och att han ut­vi­sas från Sve­ri­ge, rap­por­te­rar SVT Ny­he­ter.

Ho­ten om han­dels­re­strik­tio­ner är in­te am­bas­sa­dö­rens förs­ta upp­se­en­de­väc­kan­de kom­men­tar den se­nas­te ti­den. Gui Con­gy­ou har i sam­band med kul­tur­mi­nis­ter Aman­da Linds del­ta­gan­de vid ut­del­ning­en av PEN-klub­bens Tuchol­skyp­ris till den fängs­la­de svensk-ki­ne­sis­ka för­läg­ga­ren Gui Min­hai gjort fle­ra upp­märk­sam­ma­de ut­fall.

Det var ock­så det som fick bä­ga­ren att rin­na över för Väns­ter­par­ti­et, sä­ger V:s utri­kes­po­li­tis­ka ta­les­per­son Hå­kan Sven­ne­ling.

– Han har gjort så många kons­tig­he­ter och övertramp un­der sin tid som am­bas­sa­dör. Men när han för­sök­te stop­pa re­ge­ring­en från att del­ta i pris­ut­del­ning­en nåd­de det en punkt där det får va­ra nog, sä­ger Hå­kan Sven­ne­ling.

Un­der fre­da­gens riks­dags­de­batt

om Ki­nast­ra­te­gin kal­la­de KD:s Lars Adak­tus­son am­bas­sa­dö­rens age­ran­de för ”ex­em­pel­löst”, skri­ver SVT Ny­he­ter. Utö­ver KD:s och V:s för­dö­man­de gjor­de även riks­dags­le­da­mö­ter hos Cen­tern och Li­be­ra­ler­na tuf­fa ut­ta­lan­den.

Trots att det hit­tills en­dast är V och KD som krä­ver ut­vi­san­det upp­le­ver Hå­kan Sven­ne­ling att det rå­der en stor sam­syn bland al­la riks­da­gens par­ti­er när det kom­mer till frå­gan om Gui Con­gy­ou.

– Det finns sto­ra lik­he­ter mel­lan par­ti­er­na men att ut­vi­sa en am­bas­sa­dör är ett be­slut som en­bart ut­ri­kesmi­nis­tern kan fat­ta.

Ut­ri­kesmi­nis­ter Ann Lin­de (S) de­lar upp­fatt­ning med par­ti­er­na om att Gui Con­gy­ou gjort fle­ra ”oac­cep­tab­la och all­var­li­ga ut­ta­lan­den”, skri­ver SVT Ny­he­ter. Hon tryc­ker dock un­der de­bat­ten på att man bör hål­la de di­plo­ma­tis­ka ka­na­ler­na öpp­na ”i det längs­ta”. Det­ta då Ki­na har en be­ty­dan­de roll för svens­ka jobb och för han­deln mel­lan län­der­na.

Vad tän­ker du om ut­ri­kesmi­nis­terns håll­ning?

– Jag tyc­ker det är vik­tigt att re­ge­ring­en att sät­ter mänsk­li­ga rät­tig­he­ter fram­för eko­no­mis­ka in­tres­sen. Oav­sett di­plo­ma­tis­ka kon­flik­ter kom­mer det all­tid att fin­nas ett stort eko­no­miskt ut­byte mel­lan Sve­ri­ge och Ki­na, sä­ger Hå­kan Sven­ne­ling (V).

GP har sökt Lars Adak­tus­son för en kom­men­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.