”Jag har en trå­kig au­ra”

Jo­nas Karls­son är ak­tu­ell med mu­sikal­fil­men ”En del av mitt hjär­ta”, som byg­ger på To­mas Ledins hits. Men ock­så med kul­turkred­di­ga Samu­el Bec­kett-pjä­sen ”I vän­tan på Go­dot”. Samt en ny no­vell­sam­ling. Och snart en tv-se­rie. För Två Da­gar för­kla­rar den folk

Göteborgs-Posten - - Två Dagar -

RUM 144 På GRAND HO­TEL i Stock­holm ut­gör Jo­nas Karls­sons scen för da­gen. Rek­vi­si­tan på bor­det fram­för ho­nom: en snus­do­sa, en kaf­fe­kopp, ett dricks­glas med Ram­lö­sa. 48-åring­en är klädd i en byl­sig grå trö­ja och blå­jeans. Hå­ret bus­ruf­sigt, läp­par­na for­ma­de till ett väl­vil­ligt le­en­de. Jo­nas Karls­son, som all­tid har äls­kat va­ri­a­tion, kan fin­na en viss njut­ning i att även upp­dra­gens press­ar­be­te skil­jer sig åt. Den me­di­a­la cir­ku­sen kring en på­kostad Le­din-fil­ma­ti­se­ring skil­jer sig av­se­värt från att ”gö­ra press” för and­ra pro­jekt.

När Dra­ma­ten ha­de press­träff för ”I vän­tan på Go­dot”, med Jo­nas Karls­son och Jo­han Ul­ve­son i hu­vud­rol­ler­na, bjöds skå­de­spe­lar­na och jour­na­lis­ter­na på varsitt glas al­ko­hol­fritt bub­bel. Ef­ter en knapp halv­tim­me av an­strängt ming­el var det he­la över. I dag är det kaf­fe ur sil­ver­kan­na, Ram­lö­sa ur fin­flas­ka. Vill Jo­nas kanske ha en bul­le ock­så? Pr-per­so­ner tas­sar om­kring i ku­lis­ser­na. Be­röm­mer, upp­munt­rar och för­säk­rar sig om att stjär­nan mår bra. He­la da­gen går åt till in­ter­vju­er, och det kom­mer att bli fler mark­nads­fö­rings­da­gar. För­hands­in­tres­set krä­ver det. Trots att den Hol­ly­wood-ar­ta­de at­mo­sfä­ren ro­ar ho­nom – för för­fat­ta­re är al­la sam­man­hang po­ten­ti­ellt stoff – så öns­kar han att han vo­re nå­gon helt an­nan­stans.

– Och det be­ror in­te på er jour­na­lis­ter, för­säk­rar han. Han skif­tar po­si­tion i få­töl­jen. Läg­ger hö­ger ben över det vänst­ra.

Gör:

Ak­tu­ell:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.