Så ska SU ord­na upp i psy­ki­a­trin

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - An­ders Abra­hams­son an­ders.abra­hams­[email protected]

Pro­ble­men in­om den psy­ki­a­tris­ka öp­pen­vår­den har va­rit kän­da i fle­ra år. Nu krä­verPa­ti­ent­nämn­den att SU ger svar på hur pa­ti­ent­sä­ker­he­ten kan ga­ran­te­ras.

Pro­ble­men in­om den psy­ki­a­tris­ka öp­pen­vår­den har va­rit kän­da i fle­ra år. I en skarp skri­vel­se krä­ver Pa­ti­ent­nämn­den Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­sets sty­rel­se på svar kring hur pa­ti­ent­sä­ker­he­ten kan ga­ran­te­ras. – Si­tu­a­tio­nen är ut­ma­nan­de men verk­sam­he­tens be­döm­ning är att pa­ti­en­ter­nas be­hov av en god och sä­ker vård kan till­go­do­ses även i fort­sätt­ning­en, sä­ger sjuk­hu­sets sty­rel­se­ord­fö­ran­de Hen­rik Ri­pa.

Pa­ti­en­ter­nas kri­tik mot vux­enpsy­ki­a­trin har un­der 2019 ökat jäm­fört med ti­di­ga­re år. GP har i ett fler­tal ar­tik­lar upp­märk­sam­mat pro­ble­men in­om psy­ki­a­trin om hur pa­ti­en­ter in­te får den vård de är i be­hov av.

Pa­ti­en­ter­nas och an­hö­ri­gas kla­go­mål på vår­den har fått Pa­ti­ent­nämn­den, dit kla­gomå­len har skic­kats in, att age­ra.

I en skri­vel­se till Sahl­grens­kas sty­rel­se som skic­ka­des ut i mit­ten av no­vem­ber tar Pa­ti­ent­nämn­den fram­för allt upp pa­ti­en­ter­nas kla­go­mål mot tre öp­pen­vårdsmot­tag­ning­ar in­om verk­sam­hets­om­rå­det Psy­ki­a­tri af­fek­ti­va som en ma­jo­ri­tet av kla­gomå­len fram till den 30 sep­tem­ber i år ha­de rik­tats mot.

Det hand­lar om Psy­ki­a­trisk mot­tag­ning Cent­rum, Väs­ter och Gam­lesta­den, som tar hand om drygt en tred­je­del av de om­kring 19

000 pa­ti­en­ter som år­li­gen får vård in­om SU:s psy­ki­a­tri.

Kla­gomå­len

hand­lar om svå­rig­he­ter att kom­ma i kon­takt med lä­ka­re, långa vän­te­ti­der och att sju­ka per­so­ner och de­ras när­stå­en­de kla­gar på då­lig upp­följ­ning av vård­pla­ner, om re­cept som in­te ut­fär­das i tid och om sju­kin­tyg till För­säk­rings­kas­san som för­dröjs, ute­blir el­ler är brist­fäl­li­ga.

Bris­ter­na med­för en­ligt Pa­ti­ent­nämn­den eko­no­mis­ka svå­rig­he­ter, stress, ång­est och en ökad psy­kisk ohäl­sa för de drab­ba­de.

Kla­gomå­len hand­lar ock­så om bris­tan­de be­mö­tan­de från per­so­na­lens si­da, och att pa­ti­en­ter in­te kom­mer ut i ar­bets­trä­ning på grund av otill­räck­ligt stöd från psy­ki­a­trin.

”Det finns pa­ti­en­ter som fått vän­ta länge, i vis­sa fall fle­ra år, på en ut­red­ning för att där­ef­ter även fått vän­ta länge på be­hand­ling. I vis­sa kla­go­mål be­skri­ver när­stå­en­de att de in­te bli­vit be­möt­ta i sin oro över pa­ti­en­ter som mår då­ligt och har su­i­cid­tan­kar”, skri­ver nämn­den bland an­nat.

Ett an­nat pro­blem som fram­förs är att pa­ti­en­ter som skrivs ut från den psy­ki­a­tris­ka slu­ten­vår­den kan få vän­ta så länge som ett år på att få upp­följ­ning in­om öp­pen­vår­den.

Kri­ti­ken mot vår­den kom­mer in­te som en blixt från klar him­mel då det de se­nas­te åren har rap­por­te­ras om lik­nan­de pro­blem. Pa­ti­ent­nämn­den tar själ­va upp att verk­sam­hets­che­fer­nas van­li­gas­te svar är att bris­ter­na be­ror på brist på lä­ka­re.

Då kri­ti­ken fram­förts un­der en läng­re tid me­nar Pa­ti­ent­nämn­den att det är ”an­märk­nings­värt att öp­pen­vårdsmot­tag­ning­ar­na in­om verk­sam­het psy­ki­a­tri af­fek­ti­va un­der fle­ra år haft sto­ra pro­blem med till­gäng­lig­he­ten och att till­go­do­se ett grund­läg­gan­de vård­be­hov”.

Pa­ti­ent­nämn­den vill ock­så ha svar på vil­ka åt­gär­der Sahl­grens­kas sty­rel­se kom­mer att vid­ta för att kom­ma till­rät­ta med pro­ble­men.

Som en slut­kläm stäl­ler nämn­den till sist även frå­gan om sty­rel­sen an­ser att si­tu­a­tio­nen in­om den psy­ki­a­tris­ka öp­pen­vår­den är att be­trak­ta som ett pa­ti­ent­sä­ker­hets­pro­blem.

Hen­rik Ri­pa (M) är ord­fö­ran­de i Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­sets sty­rel­se. I ett skrift­ligt svar till

GP an­gå­en­de kri­ti­ken be­to­nar han att kla­gomå­len be­rör si­tu­a­tio­nen vid de tre kli­ni­ker­na fram till den 30 sep­tem­ber, och att kla­gomå­len se­dan dess har bli­vit fär­re.

”Verk­sam­he­ten har vid­ta­git ett an­tal åt­gär­der som för­bätt­rat si­tu­a­tio­nen de se­nas­te må­na­der­na och har fler ak­ti­vi­te­ter på gång näs­ta år. Vid en ma­nu­ell ge­nom­gång av pa­ti­ent­nämnd­sä­ren­den så ser det dock ut som om in­kom­man­de ären­den mins­kat i om­fång per må­nad un­der den se­na­re de­len av året vil­ket even­tu­ellt ty­der på att vid­tag­na åt­gär­der en­ligt ne­dan haft viss po­si­tiv ef­fekt. Där­med in­te sagt att åt­minsto­ne två av de tre namn­giv­na mot­tag­ning­ar­na har haft pro­blem av­se­en­de till­gäng­lig­het och kon­takt un­der den pe­ri­od som skri­vel­sen av­ser”, skri­ver Hen­rik Ri­pa.

På frå­gan om han an­ser att si­tu­a­tio­nen är att be­trak­ta som ett pa­ti­ent­sä­ker­hets­pro­blem sva­rar han:

”Si­tu­a­tio­nen är ut­ma­nan­de men verk­sam­he­tens be­döm­ning är att pa­ti­en­ter­nas be­hov av en god och sä­ker vård kan till­go­do­ses även i fort­sätt­ning­en, så nej jag an­ser in­te att si­tu­a­tio­nen är att be­trak­ta som ett pa­ti­ent­sä­ker­hets­pro­blem.”

Sam­ti­digt som det fram­förs krav på åt­gär­der står verk­sam­hets­om­rå­de Psy­ki­a­tri Af­fek­ti­va in­för ett spar­be­ting på om­kring 18 mil­jo­ner in­för 2020. Hen­rik Ri­pa för­kla­rar att han är över­ty­gad om att verk­sam­he­ten trots mind­re re­sur­ser har för­må­gan att vän­da på den si­tu­a­tion som Pa­ti­ent­nämn­den be­skri­ver i sin skri­vel­se.

”Ja, det är jag fullt över­ty­gad om. Un­der 2020 kom­mer ett fler­tal ak­ti­vi­te­ter ske för att för­sö­ka ef­fek­ti­vi­se­ra vår­den yt­ter­li­ga­re”, skri­ver Hen­rik Ri­pa och ra­dar upp fle­ra åt­gär­der som har el­ler kom­mer att vid­tas.

Hen­rik Ri­pa me­nar att det ökan­de an­tal pa­ti­en­ter som verk­sam­het Psy­ki­a­tri af­fek­ti­va har

haft de se­nas­te åren har va­rit och är fort­satt en ut­ma­ning då re­sur­ser­na som vår­den till­de­lats in­te har ökat i mot­sva­ran­de grad.

2015 ha­de verk­sam­hets­om­rå­dets hand om 8 141 pa­ti­en­ter, hit­tills i år har om­rå­det an­sva­rat för 12 300 pa­ti­en­ter.

”Även med hän­syn ta­gen till di­ver­se ef­fek­ti­vi­se­rings­in­sat­ser nöd­vän­dig­gör det­ta tuf­fa pri­o­ri­te­ring­ar som in­te all­tid över­ens­stäm­mer med pa­ti­en­ters öns­ke­mål om be­hand­ling. Det är ic­ke desto mind­re vår be­döm­ning att verk­sam­he­ten har möj­lig­he­ter att till­go­do­se pa­ti­en­ter­nas be­hov av en god och sä­ker vård, men om ök­ning­en av an­ta­let på­gåen­de pa­ti­en­ter fort­sät­ter som hit­tills så kom­mer det­ta för­stås på­ver­ka till­gäng­lig­he­ten”, skri­ver Hen­rik Ri­pa.

Sty­rel­sens vice ord­fö­ran­de, Ce­ci­lia Dal­man Eek (S) fö­re­fal­ler va­ra mer orolig.

”Si­tu­a­tio­nen är all­var­lig för pa­ti­en­ter­na och för sam­häl­let som hel­het när be­ho­vet av psy­ki­a­trisk öp­pen­vård ökar re­jält och verk­sam­he­ter­na in­te kan sva­ra upp mot det”, skri­ver hon till GP an­gå­en­de Pa­ti­ent­nämn­dens kri­tik.

På frå­gan om hon tror att det är rim­ligt si­tu­a­tio­nen kan för­bätt­ras sam­ti­digt som psy­ki­a­trin i stort näs­ta år får en mind­re bud­get att för­hål­la sig till sva­rar Ce­ci­lia Dal­man Eek:

”Nej, in­te helt och hål­let. I grun­den är det lång­sik­ti­ga per­sonal­förank­ra­de ut­veck­lings­ar­be­ten som kan bå­de hö­ja kva­li­te­ten och ef­fek­ti­vi­se­ra vår­den. Det vet vi från många go­da ex­em­pel på sjuk­hu­set. Så­dant ar­be­te är in­te all­tid gra­tis men det är bäs­ta sät­tet att mins­ka vän­te­ti­der och hö­ja ef­fek­ti­vi­tet och kva­li­te­ten. När nu även den re­dan hårt träng­da psy­ki­a­trin mås­te spa­ra så blir ris­ken att verk­sam­he­ter gör pa­nik­be­spa­ring­ar istäl­let.”

gö­te­borgs-Pos­ten den 18 no­vem­ber 2019

Kol­lage: gP bild: Olof Ohls­son, Tho­mas One­borg och Jo­nas Lindstedt

Bild: Björn Lars­son Rosvall

ce­ci­lia dal­man eek (s), vice sty­rel­se­ord­fö­ran­de sahl­grens­ka.

Hen­rik ri­pa (m), sty­rel­se­ord­fö­ran­de sahl­grens­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.