Vi­ta­mi­nen många be­hö­ver när so­len står lågt

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Häl­sa: När so­len drar sig till­ba­ka blir det svårt för många svens­kar att få till­räk­ligt med D-vi­ta­min. Den som li­der brist på vi­ta­mi­nen, som är ett av få vi­ta­mi­ner vi ris­ke­rar att få för li­te av i Sve­ri­ge, kan drab­bas av ex­trem trött­het och and­ra ne­ga­ti­va åkom­mor.

– Bland an­nat får vi D-vi­ta­min via so­len. Det bil­das i hu­den när vi ex­po­ne­ras för sol­ljus. Men un­der vin­ter­halv­å­ret står so­len för lågt för att pro­duk­tio­nen ska va­ra till­räck­lig för vårt be­hov. Då blir det vik­tigt vad man äter, sä­ger Bet­ti­na Ju­lin, nut­ri­tio­nist vid Livs­me­dels­ver­ket.

För drygt ett år se­dan upp­täck­tes att de­lar av be­folk­ning­en får i sig för li­te D-vi­ta­min­rik mat. Se­dan dess har samt­li­ga me­je­ri­pro­duk­ter och växt­dryc­ker be­ri­kats med mer D-vi­ta­min.

– Det var en åt­gärd man gjor­de för att man såg att det var oac­cep­ta­belt många som ris­ke­ra­de brist, sä­ger Bet­ti­na Ju­lin.

Fle­ra grup­per upp­ma­nas ock­så ta till­skott av vi­ta­mi­nen. Det rör bland an­nat ve­ge­ta­ri­a­ner, al­ler­gi­ker och and­ra som av oli­ka an­led­ning­ar in­te äter fisk. (TT)

Bild: Mark Len­ni­han

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.