Tu­sen­tals del­tog i re­ge­rings­kri­tis­ka de­mon­stra­tio­ner

Tu­sen­tals män­ni­skor har del­ta­git i den störs­ta re­ge­rings­kri­tis­ka de­mon­stra­tio­nen i Thai­lands hu­vud­stad Bang­kok se­dan mi­li­tärkup­pen för fem år se­dan. Än­då be­skri­ver pro­test­le­da­ren lör­da­gens ak­tion som ba­ra en för­öv­ning till någon­ting stör­re.

Göteborgs-Posten - - Världen - TT

– Det här är ba­ra bör­jan, sa­de Tha­nat­horn Ju­an­groon­gru­ang­kit, le­da­re för op­po­si­tions­par­ti­et Ny framtid, in­för jub­lan­de an­häng­a­re i cen­tra­la Bang­kok.

Tha­nat­horn är en 41-årig mil­jar­där och fö­re det­ta af­färs­man som har vux­it fram som den mest fri­språ­ki­ge mot­stån­da­ren till den 65-åri­ge pre­miär­mi­nis­ter Prayuth Chan-ocha, en fö­re det­ta ar­mége­ne­ral. Op­po­si­tio­nen har bland an­nat an­kla­gat re­ge­ring­en och mi­li­tä­ren för att ha fus­kat i par­la­mentsva­let i mars, där Ny framtid blev tred­je störs­ta par­ti med 80 man­dat av re­pre­sen­tant­hu­sets to­talt 500.

De­mon­stra­tio­nen ut­lys­tes se­dan lan­dets val­myn­dig­het an­kla­gat Ny framtid för lag­brott ge­nom att ac­cep­te­ra sto­ra lån av Tha­nat­horn och bett kon­sti­tu­tions­dom­sto­len att upp­lö­sa par­ti­et. Det­ta se­dan dom­sto­len i no­vem­ber fun­nit att Tha­nat­horn bru­tit mot reg­ler­na för ak­ti­e­in­ne­hav i fö­re­tag sam­ti­digt som har kan­di­de­ra­de po­li­tiskt och att han där­för in­te får sit­ta i par­la­men­tet – ett dom­slut som han för­kas­tar.

Vid de­mon­stra­tio­nen ro­pa­de del­ta­gar­na bland an­nat ”Le­ve de­mo­kra­tin, ut med dik­ta­tu­ren”.

In­te minst se­dan han bil­dat en op­po­si­tions­al­li­ans till­sam­mans med fem and­ra par­ti­er – där­ibland För Thai­land, par­la­men­tets störs­ta par­ti – har Tha­nat­horn på rik­tigt bli­vit en na­gel i ögat på re­ge­ring­en. Al­li­an­sen krä­ver bland an­nat att de­lar av den kon­sti­tu­tion som mi­li­tärt­sty­ret sjö­sat­te fö­re par­la­mentsva­let ska änd­ras.

Prayuth Chan-ocha sa­de på fre­da­gen att det vo­re opas­san­de att de­mon­stre­ra så nä­ra årets slut – och un­der de­mon­stra­tio­nen pe­ka­de Tha­nat­horn fing­er mot pre­miär­mi­nis­tern.

– I dag är ett styr­ke­be­sked så att and­ra kan an­slu­ta sig till oss fram­ö­ver. Vi är ba­ra här som ett test i dag. Prayuth, var in­te rädd än­nu. Den rik­ti­ga gre­jen kom­mer i näs­ta må­nad, sa­de han.

Den thai­länds­ka po­li­ti­ken har präg­lats av tur­bu­lens och mäng­der av sto­ra of­fent­li­ga pro­tes­ter, och mi­li­tä­ren tog mak­ten 2014 med mo­ti­ve­ring­en att ga­tu­vål­det mås­te upp­hö­ra.

Un­der lör­da­gen syn­tes dock ing­en stör­re po­lisnär­va­ro i Bang­kok el­ler någ­ra för­sök att stop­pa de­mon­stran­ter­na.

Ar­kiv­bild: Ge­mu­nu Ama­ra­sing­he

Tha­nat­horn Ju­an­groon­gru­ang­kit är le­da­re för op­po­si­tions­par­ti­et ny framtid i Thai­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.