Så blev Bo­rus­sia Dort­mund störst i he­la Eu­ro­pa

De har högst pu­blik­snitt i he­la Eu­ro­pa. Själ­va sym­bo­len för Bo­rus­sia Dort­mund är den klas­sis­ka läk­tar­sek­tio­nen ”Gu­la väg­gen”. GP åk­te till Tyskland för att be­skri­va sup­port­rar­nas kamp mot fot­bol­lens kom­mer­si­a­li­se­ring.

Göteborgs-Posten - - Sport - Mat­ti­as Bal­kan­der mat­ti­as.bal­kan­[email protected]

Det är lör­dag i slu­tet av no­vem­ber och ba­ra tim­mar ef­ter årets tyngs­ta marsch. Da­gen in­nan ha­de Bo­rus­sia Dort­mund ham­nat i ti­digt un­der­läge mot Bun­de­s­li­gajum­bon Pa­der­born och ef­ter slut­sig­nal bu­ats ut av de mest trog­na sup­port­rar­na, trots re­sul­tatmäs­sig upp­hämt­ning från 0–3 till 3–3.

Den sed­van­li­ga pro­me­na­den i ky­lan från mat­cha­re­nan Sig­nal Idu­na Park mot cent­rum blev där­för sä­song­ens job­bi­gas­te för hem­mafan­sen.

Frank Kut­ze­ra var med.

Han är all­tid med och ska­kar på hu­vu­det när mat­chen kom­mer på tal.

– Frå­gan är hur länge Fav­re (Lu­ci­en, trä­na­re Dort­mund) får stan­na på sin post? Sva­ret blir häng­an­de i luf­ten.

Det finns an­led­ning att åter­kom­ma dit.

Född och upp­vux­en

i Dort­mund har Frank Kut­ze­ra se­dan 1986 haft års­kort på West­fa­len­sta­di­on och är se­dan ett an­tal år ord­fö­ran­de för en av Bo­rus­sia Dort­munds to­talt 800 sup­por­ter­klub­bar.

Just den här är spe­ci­ell och namn­gi­ven ef­ter mot­stånds­käm­pen He­in­rich Czer­kus som dö­da­des av na­zis­ter­na vå­ren 1945.

Den ti­di­ga­re planskö­ta­rens döds­fall är en tyd­lig driv­kraft för de 160 med­lem­mar­na i för­e­ning­en. En an­nan är att vär­na den med­lems­driv­na topp­fot­bol­len i allt mer glo­ba­li­se­rad värld.

Nu sit­ter Frank Kut­ze­ra med en kopp kallt kaf­fe på Schö­nes Le­ben i cen­tra­la Dort­mund och för­sö­ker sät­ta ord på vad som har gjort Dort­mund till Eu­ro­pas publik­dra­ga­re num­mer ett.

– Vi har

haft många kri­ser, med ko­let, stå­let och öl­till­verk­ning­en. Det en­da som åter­står från de sista 50 åren är fot­bol­len. Allt an­nat har mer el­ler mind­re för­svun­nit.

En­ligt Frank Kut­ze­ra re­pre­sen­te­rar Bo­rus­sia Dort­mund all­ra bäst Rehn- och Ru­hr-re­gi­o­nens el­va mil­jo­ner in­vå­na­re där iden­ti­fi­ka­tio­nen förs fram som ett av­gö­ran­de skäl till de höga pu­blik­siff­ror­na.

Snit­tet är på drygt 81 000 per match. Ing­en klubb i Eu­ro­pa har fler åskå­da­re. De star­ka pu­blik­siff­ror­na häng­er ihop med års­korts­för­sälj­ning­en. Den har ex­plo­de­rat de se­nas­te 30 åren. 1986 sål­des 3 000 års­kort till Dort­munds hem­ma­mat­cher. Nu står 10 000 per­so­ner i kö till de 55 000 års­kor­ten. En­dast ett hund­ra­tal till­gäng­lig­görs per år och då of­tast på grund av döds­fall.

– De se­nas­te 30 åren är vi det näst mest fram­gångs­ri­ka la­get i Tyskland ef­ter Bay­ern Mün­chen. Och vi har va­rit fram­gångs­ri­ka i Eu­ro­pa. Vi har va­rit bäst på att re­pre­sen­te­ra vår stad i Tyskland och ut­om­lands, sä­ger Frank Kut­ze­ra.

Den sto­ra sym­bo­len

för klub­ben är Eu­ro­pas störs­ta stå­plats­läk­ta­re Die Süd­tri­bü­ne – el­ler Gu­la väg­gen – med plats för drygt 20 000 män­ni­skor.

– Män­ni­skor­na som står där är en ko­pia av vårt sam­häl­le. Här möts folk från oli­ka de­lar av sam­häl­let. Ri­ka män­ni­skor, fat­ti­ga män­ni­skor, al­la åld­rar och med oli­ka ut­bild­ningsni­vå­er. En to­tal mix av män­ni­skor. Till­sam­mans ger det en käns­la av sam­hö­rig­het.

Se­dan mil­len­ni­e­skif­tet har kom­mer­si­a­li­se­ring­en runt klub­ben ökat, bland an­nat säljs bil­jet­ter till Asi­en och Eng­land i mark­nads­fö­rings­syf­te.

– Det är den ”kri­tis­ka punk­ten”. De tra­di­tio­nel­la sup­port­rar­na ser kri­tiskt på det. Det är en tunn lin­je mel­lan ”för myc­ket” och ”för li­te”, me­nar Frank Kut­ze­ra.

Ma­te­ma­ti­ken känns igen. Sup­port­rar­na vill att klub­ben ska va­ra fram­gångs­rik. För att nå dit krävs ka­pi­tal. Å and­ra si­dan vill sup­port­rar­na in­te att klub­ben ska ”för­lo­ra sin själ”.

– Det är all­tid en dis­kus­sion om vad som är för myc­ket kom­mer­si­a­li­se­ring och la­gom. En kamp mel­lan tra­di­tio­nel­la fans, ult­ras och den glo­ba­la ut­veck­ling­en av fot­boll, sä­ger Frank Kut­ze­ra.

Kan ni stop­pa den?

– Vi för­sö­ker. Men peng­ar är för­stås kraft­ful­la.

Bo­rus­sia Dort­munds eko­no­mi står på fy­ra ben. Bil­jettin­täk­ter, tv-peng­ar, mer­chan­di­se och spon­so­rer.

He­in­rich Czer­kus ord­fö­ran­de ger ex­em­pel på åt­gär­der som lyc­kats, ex­em­pel­vis kam­pen om match­för­bud på mån­da­gar.

– Ing­en gil­lar mat­cher på mån­da­gar. Spe­ci­ellt in­te folk som bor ut­an­för Dort­mund. Mot Augsburg kom ba­ra 50 000. 30 000 boj­kot­ta­de mat­chen. Jag var en av dem.

Kon­se­kven­sen blev syn­lig

i det nya tv-av­ta­let.

– Det blir inga mån­dags­mat­cher läng­re. En li­ten fram­gång, sä­ger Frank Kut­ze­ra.

Vi har haft många kri­ser, med ko­let, stå­let och öl­till­verk­ning­en. Det en­da som åter­står från de sista 50 åren är fot­bol­len. Allt an­nat har mer el­ler mind­re för­svun­nit.

Frank Kut­ze­ra

Ord­fö­ran­de i en av Bo­rus­sia Dort­munds 800 sup­por­ter­klub­bar

And­ra sa­ker att som sup­port­rar­na an­ser är vik­ti­ga att be­va­ra är stå­plat­sen på sta­di­on och fär­gen på dräk­ter­na.

– And­ra klub­bar har ro­sa och li­la. Vå­ra fär­ger är svart och gult, gult hem­ma, svart bor­ta. Tred­je­trö­jan är röd el­ler vit. Det bor­de in­te va­ra någ­ra and­ra fär­ger än det. Det är all­tid en strid mel­lan tra­di­tion och kom­mer­si­a­li­se­ring, sä­ger Frank Kut­ze­ra.

För­e­ning­en Bo­rus­sia Dort­mund är med­lem­sägd. Där­e­mot är fot­bollsla­get outsour­cat till ett bo­lag i vil­ket klub­ben äger tolv pro­cent. Pre­cis som i Sve­ri­ge gäl­ler 51-pro­cents­re­geln.

– Även om klub­ben ba­ra har tolv pro­cent av bo­la­get har klub­ben all­tid 51 pro­cent av rös­ter­na i sty­rel­sen. Pre­si­den­ten i klub­ben be­stäm­mer vad som hän­der med bo­la­get, be­rät­tar Frank Kut­ze­ra.

Upp­läg­get är upp­skat­tat av sup­port­rar, men kri­ti­se­rat från and­ra håll.

– Det är ett bra sy­stem så länge det va­rar. I and­ra klub­bar sä­ger ägar­na att det är emot reg­ler­na och täv­lings­be­stäm­mel­ser­na, så de vill änd­ra det. Då är det en fa­ra om ägar­na har 88 pro­cent och klub­ben ba­ra tolv.

Vad tror du hän­der då?

– Om man skro­tar det sä­ger vis­sa av mi­na kom­pi­sar att de in­te kom­mer på mat­cher­na läng­re, sä­ger Frank Kut­ze­ra.

Bun­de­s­li­ga be­står av

18 klub­bar upp­bygg­da på li­te oli­ka sätt. Kom­mer­si­el­la klub­bar som RB Leip­zig, klub­bar grun­da­de ur fö­re­tag som Bay­er i Le­ver­ku­sen och Volks­wa­gen i Wolfs­burg, men ock­så outsour­ca­de klub­bar som Dort­mund och de som in­te har outsour­cat fot­bollsla­get.

– De se­nas­te 20 åren har de klub­bar­na in­te va­rit li­ka fram­gångs­ri­ka som Dort­mund. Dis­kus­sio­nen har vi haft för­ut. Vil­ken är den bäs­ta vägen mel­lan tra­di­tion och suc­cé? Red­bull Leip­zig är vad al­la sup­port­rar i Dort­mund vill und­vi­ka – få med­lem­mar och ing­en tra­di­tion, sä­ger Frank Kut­ze­ra.

Han pe­kar på

att fot­bol­len är en spe­gel av sam­häl­let.

– Du ser det i dis­kus­sio­ner i po­li­ti­ken ock­så. Folk är mer in­de­la­de i små grup­per. Förr ha­de du fy­ra grup­per och två sto­ra par­ti­er. Nu har du 20-30 grup­per, allt fler par­ti­er och mer ex­tre­mism. Fot­boll kan ba­ra va­ra en ko­pia av sam­häl­let. Fol­ket på sta­di­on och runt klub­bar­na är de sam­ma som i sam­häl­let i öv­rigt.

Sup­por­ter­klub­ben He­in­rich Czer­kus mål är att min­nas man­nen som namn­gav för­e­ning­en och al­la and­ra som höll på el­ler ar­be­ta­de för Dort­mund och dö­da­des av na­zis­ter­na un­der and­ra världs­kri­get.

– Till ex­em­pel fanns det någ­ra ju­dis­ka klub­bar som stöt­ta­de Dort­mund med peng­ar på 20-ta­let. Vårt mål är att min­nas de män­ni­skor­na. Och käm­pa mot att det in­te hän­der igen i fram­ti­den.

Är Dort­mund en po­li­tisk klubb skul­le du sä­ga?

– Ja. Till ex­em­pel ser du ult­ras­grup­per­na, som har oli­ka po­li­tis­ka upp­fatt­ning­ar. En grupp är till väns­ter, en li­ten till hö­ger och den sto­ra i mit­ten. Det finns en dis­kus­sion om vad klub­ben kan gö­ra mot den då­li­ga ut­veck­ling­en i vårt sam­häl­le, mot ra­sism och an­ti­se­mi­tism.

Frank Kut­ze­ra fort­sät­ter sitt re­so­ne­mang.

– Det är vik­tigt att vi ta­lar med vå­ra yng­re med­lem­mar och and­ra unga runt Bo­rus­sia Dort­mund, att om vi in­te är med­vet­na finns det en risk att det hän­der igen. Det blir en ka­ta­strof för al­la. He­la Eu­ro­pa för­stör­des för­u­tom Sve­ri­ge. In­te sant?

Ny­li­gen ut­sat­tes den

ti­di­ga­re Dort­mund­spe­la­ren Alex­an­der Isak för ra­sism i sam­band med Sve­ri­ges mö­te med Ru­mä­ni­en i EM-kva­let i Bu­ka­rest. Ra­sism finns även på tys­ka läk­ta­re, Dort­mund är ing­et un­dan­tag.

– Vi har mer än 80 000 på läk­tar­na. När tre pro­cent av män­ni­skor­na i Dort­mund är ra­sis­ter är tre pro­cent av publi­ken på mat­cher­na ra­sis­ter, sä­ger Frank Kut­ze­ra.

Ut­veck­ling­en se­dan mit­ten av 1980-ta­let har gått mot mind­re ra­sism på läk­tar­na.

– På 80-ta­let ro­pa­de en del av Gu­la väg­gen bå­de ”Si­eg” och ”heil” som på 30-ta­let. De sjöng emot svar­ta spe­la­re. Det har du in­te i Bun­de­s­li­ga i dag. Ibland hör du idi­o­ter skri­ka sa­ker. Det är där­för vi käm­par, vi vill in­te ha till­ba­ka 80-ta­let el­ler 30-ta­let.

Frå­gan är pri­o­ri­te­rad.

– Om du in­te upp­märk­sam­mar folk på det­ta finns ris­ken att vi i Tyskland får sam­ma pro­blem som i Ru­mä­ni­en och i and­ra de­lar av Eu­ro­pa.

Frank Kut­ze­ra har

en te­o­ri kring hur det ska und­vi­kas.

– En sak är vik­tig. Folk som kän­ner and­ra män­ni­skor har in­te li­ka ra­di­ka­la åsik­ter som män­ni­skor som in­te kän­ner and­ra män­ni­skor.

Han ut­veck­lar si­na tan­kar.

– Ett mål för fot­bol­len är att sam­man

På Gu­la väg­gen kos­tar en bil­jett 20 eu­ro, i Eng­land är 70 pund för en nor­mal match för myc­ket för många. En­da sät­tet för dem att se sitt lag är via pay-tv, vil­ket in­ne­bär att de fi­nan­si­e­rar det sy­stem som hål­ler dem ute från mat­cher­na.

Frank Kut­ze­ra

Ord­fö­ran­de i sup­por­ter­klub­ben He­in­rich Czer­kus

fö­ra män­ni­skor. Idén bor­de va­ra hur du kan sam­man­fö­ra män­ni­skor med oli­ka hud­färg på läk­tar­na i Ru­mä­ni­en och Bul­ga­ri­en, så att de lär kän­na varand­ra. Om du kän­ner de and­ra som står bred­vid dig och ser att de är män­ni­skor som du, är ni­vån att va­ra ag­gres­siv mot dem myc­ket hög­re än om du in­te kän­ner per­so­ner­na i frå­ga.

Publik som in­te

skö­ter sig på mat­cher­na kan få till­trä­des­för­bud upp till fem år. Upp­re­pa­de för­se­el­ser kan ge livs­tid.

Dort­munds sup­port­rar dri­ver vik­ten av att al­la, oav­sett in­komst, ska ha råd att gå på match.

– Någ­ra bil­jet­ter mås­te ha ett pris som ock­så kan be­ta­las av de fat­ti­ga­re män­ni­skor­na. Det är vik­tigt för fram­ti­den och vik­tigt för iden­ti­fi­ka­tio­nen för he­la sta­den.

Jäm­fö­ran­de ex­em­pel från Eng­land av­skräc­ker.

– På Gu­la väg­gen kos­tar en bil­jett 20 eu­ro, i Eng­land är 70 pund för en nor­mal match för myc­ket för många. En­da sät­tet för dem att se sitt lag är via pay-tv, vil­ket in­ne­bär att de fi­nan­si­e­rar det sy­stem som hål­ler dem ute från mat­cher­na. Det är vad vi be­hö­ver käm­pa för. Vi vill in­te ha sam­ma sy­stem som i Eng­land.

Över tid är Bo­rus­sia Dort­mund förs­te ut­ma­na­re till Bay­ern Mün­chen om förstap­lat­sen i tysk fot­boll. Just nu är bå­da en bit bakom Leip­zig och Mön­cheng­lad­bach i ta­bel­len.

Da­gen ef­ter vårt

mö­te hål­ler Bo­rus­sia Dort­mund med­lemsmö­te. VD:n krä­ver Hans-Jo­achim Watz­ke ome­del­ba­ra re­sul­tat och trä­na­ren Lu­ci­en Fav­re får två mat­chers re­spit. Där­ef­ter ska yt­ter­li­ga­re ut­vär­de­ring gö­ras.

1–3 mot Bar­ce­lo­na följs av 2–1 mot Hert­ha Ber­lin. Fav­re för fort­satt för­tro­en­de.

Se­dan dess har li­ga­po­si­tio­nen för­bätt­rats och ett avan­ce­mang i Cham­pi­ons Le­a­gue säk­rats.

Kanske vå­ras det för klub­ben med Eu­ro­pas högs­ta pu­blik­siff­ror och 800 sup­por­ter­klub­bar där åt­minsto­ne en för­sö­ker må­la den bre­da­re bil­den?

– Fot­bol­len är en ko­pia av vad som hän­der i Eu­ro­pa. Mer och mer män­ni­skor vill in­te att mark­na­den ska sty­ra allt. De vill att sta­ten ska ha stör­re makt över hu­vud­äm­ne­na i vårt sam­häl­le. Om sam­häl­let ”vin­ner” den kam­pen om mak­ten över män­ni­skor­na har vi ock­så en chans att det fort­sät­ter även här, sä­ger Frank Kut­ze­ra.

Bild: Mat­ti­as Bal­kan­der

Frank Kut­ze­ra är ord­fö­ran­de i bo­rus­sia dort­munds sup­por­ter­klubb He­in­rich czer­kus.

Bild: Thi­lo Schmu­el­gen

”gel­be Wand” – gu­la väg­gen – är en sym­bol för bo­rus­sia dort­mund som har eu­ro­pas högs­ta pu­blik­siff­ror, år ef­ter år. Kort­si­dan süd­tri­bu­ne där ”väg­gen” står tar in 20 000 åskå­da­re. To­talt har klub­ben ett snitt på 81 365 åskå­da­re.

Bild: Da­vid W Cer­ny och Le­on Küg­ler

bo­rus­sia dort­munds spelar­trupp och le­darstab sam­la­de där Lu­ci­en Fav­re är co­ach för bo­rus­sia dort­mund. Fav­re (bil­den ne­re till hö­ger) har va­rit ifrå­ga­satt un­der hös­ten, men ef­ter en av­gö­ran­de vec­ka i slu­tet av för­ra må­na­den är han kvar i klub­ben.

Bild: Le­on Küg­ler

En Bo­rus­sia Dort­mund-sup­por­ter vill att klub­ben ska ta sig till­ba­ka till top­pen. Och kanske är la­get på väg dit. Det har spe­lat sig fram till åt­ton­dels­fi­nal i Cham­pi­ons Le­a­gue och in­för den här hel­gens spel låg la­get på tred­je plats i Bun­de­s­li­ga

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.