De­bat­tö­rer­na:

Göteborgs-Posten - - Debatt -

Ex­pert­grup­pen vid In­for­ma­tions­cent­rum för ovan­li­ga di­a­gno­ser: An­ders Fasth, (ord­fö­ran­de), se­ni­or­pro­fes­sor, Drott­ning Sil­vi­as barn- och ung­doms­sjuk­hus

Jo­han­na Bruhn, Nät­ver­ket för ovan­li­ga kro­mo­so­mav­vi­kel­ser, NOC Olov Ek­wall, pro­fes­sor, Drott­ning Sil­vi­as barn- och ung­doms­sjuk­hus An­ne­li Lars­son, Pri­mär im­mun­brist­or­ga­ni­sa­tio­nen, PIO Ma­ria Mon­te­fusco, ord­fö­ran­de för Riks­för­bun­det Säll­syn­ta di­a­gno­ser Mar­ga­re­ta Nils­son, Barn- och ung­doms­ha­bi­li­te­ring­en, Re­gi­on Skå­ne Ingrid Ols­son Lind­berg, do­cent, Drott­ning Sil­vi­as barn- och ung­doms­sjuk­hus Gö­ran Sol­ders, do­cent, Ka­ro­lins­ka Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set

Eli­sa­beth Syk Lund­berg, pro­fes­sor, Ka­ro­lins­ka Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.