Fler tu­rer med Ro­sa ex­press

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

till Ka­rin, 10/12

Väst­tra­fik vill själv­klart att fler ska re­sa till­sam­mans och vi upp­skat­tar att du vill det. Det är mer håll­bart för vår mil­jö sam­ti­digt som det kan mins­ka an­ta­let bi­lar i sta­den och öka fram­kom­lig­he­ten, nå­got som al­la tjä­nar på.

Att så många vill re­sa med oss i Gö­te­borg vi­sar ock­så att många vill gö­ra mer håll­ba­ra val och det är i grun­den nå­got po­si­tivt. Men det kan även le­da till myc­ket träng­sel ibland, vil­ket är en ut­ma­ning som vi mås­te han­te­ra.

För att mö­ta det öka­de re­san­det för­sö­ker vi pla­ne­ra om tra­fi­ken där det går. I sam­band med tid­ta­bells­skif­tet den 15 de­cem­ber för­stär­ker vi där­för Ro­sa ex­press så det blir fler och tä­ta­re tu­rer. Det­ta för att kun­na er­bju­da bätt­re res­möj­lig­he­ter för al­la på den här sträc­kan, så ni slip­per träng­as om­bord.

Vi kän­ner ock­så till att det of­ta är myc­ket bi­lar på pen­del­par­ke­ring­en vid Ra­di­o­mo­tet och vi ar­be­tar kon­ti­nu­er­ligt med Gö­te­borgs stad för att få till fler pen­del­par­ke­ring­ar. Längs med Ro­sa ex­press lin­je finns ock­så en an­nan pen­del­par­ke­ring vid Askims­ba­det som vi vet att fär­re per­so­ner an­vän­der. Kanske kan det va­ra en lös­ning att an­vän­da den, för­ut­satt att så klart fun­kar rent prak­tiskt för dig. Hen­rik Kjell­berg

Väst­tra­fik

Ar­kiv­bild: Ste­fan Benn­ha­ge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.