Sta­ten ska in­te va­ra ban­ker­nas knä­hund

Var­för tar in­te Fi­nansin­spek­tio­nen ban­ker­na i örat? Sva­ret är os­mick­ran­de. Sväng­dör­rar­na mel­lan ban­ker­na och FI är osmak­li­ga. Re­ge­ring­en mås­te ta an­svar.

Göteborgs-Posten - - Ledare - Ka­rin Pihl ka­[email protected]

Histo­ri­en på­min­ner om en rys­ligt spän­nan­de kri­minal­film, med po­lis­raz­zi­or, mil­jar­der i svar­ta peng­ar som slus­sas via skum­ma kon­ton, lönn­mord, rys­ka oli­gar­ker och kor­rup­tions­an­kla­gel­ser. Men det är ing­en film. Det är en del av skan­di­na­visk bank­verk­sam­het på 2010-ta­let.

Det he­la bör­ja­de med skan­da­len i Dans­ke Bank. Jour­na­list­nät­ver­ket OCCRP fick tips om om­fat­tan­de pen­ning­tvätt i ban­kens fi­li­al i Est­land. To­talt rör­de det sig om 2 000 mil­jar­der svens­ka kro­nor (!) i miss­tänkt pen­ning­tvätt, vi­sa­de en ut­red­ning. Av­slö­jan­det slog ner som en bomb. Vd:n fick av­gå, och ban­ken grans­kas nu av myn­dig­he­ter i USA. Om det vill sig il­la kan ban­ken för­bju­das att hand­la i dol­lar. Det skul­le in­ne­bä­ra slu­tet för fö­re­ta­get.

Un­der ti­den som den här här­van på­gick rik­ta­des upp­märk­sam­he­ten mot en an­nan skan­di­na­visk bank med om­fat­tan­de verk­sam­het i Bal­ti­kum: Swed­bank. Kun­de även den gam­la spar­ban­ken va­ra in­blan­dad i sam­ma skum­rask­af­fä­rer? Nej då, sa den då­va­ran­de vd:n Bir­git­te Bon­ne­sen. Gång på gång upp­re­pa­de hon sam­ma bud­skap: Swed­bank är en an­nan typ av bank som mest har små­spa­ra­re som kun­der. Swed­bank har koll. Vi har inga pro­blem, inga alls.

Det skul­le vi­sa sig att även hon skul­le få spar­ken. Hon ta­la­de näm­li­gen in­te san­ning. I vå­ras av­slö­ja­de SVT:s Upp­drag gransk­ning att om­fat­tan­de pen­ning­tvätt skett via Swed­bank­kon­ton i Bal­ti­kum. SVT kun­de vi­sa att kon­ton kopp­la­de till rysk or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het gjort svar­ta sed­lar vi­ta via ban­ken. Även Ukrai­nas ti­di­ga­re pre­si­dent Vik­tor Ja­nu­ko­vytj ska ha an­vänt Swed­bank­kon­ton för mu­tor.

Nu kanske man som bank­kund och skat­te­be­ta­la­re – ja, det är vi som är den yt­ters­ta sä­ker­he­ten för ban­ker­na, ef­tersom de är ”för sto­ra för att gå un­der” – und­rar: får det verk­li­gen gå till på det här sät­tet?

Nej, så får det in­te alls gå till. Just där­för finns Fi­nansin­spek­tio­nen (FI), den till­syns­myn­dig­het som har i upp­drag att grans­ka ban­ker­nas verk­sam­het. Men där är det in­te myc­ket som hän­der. Och pas­si­vi­te­ten ver­kar ha en minst sagt os­mick­ran­de för­kla­ring.

SvD har grans­kat myn­dig­he­tens ut­red­ning­ar se­dan Er­ik Thedéen tog över som ge­ne­ral­di­rek­tör 2015. An­ta­let fäll­da ban­ker upp­går till noll. Trots att myn­dig­he­tens eg­na ex­per­ter sla­git larm om bå­de Swed­banks och SEB:s bris­tan­de ar­be­te mot pen­ning­tvätt har led­ning­en lagt loc­ket på.

Hur kan det va­ra möj­ligt? I en in­ter­vju med tid­ning­en slår ge­ne­ral­di­rek­tö­ren ifrån sig ge­nom att ra­pa upp vad man skul­le kun­na kal­la för kva­li­fi­ce­rat svam­mel. Tyd­li­gen an­vän­der sig FI av nå­got som kall­las ”kom­mu­ni­ka­tiv till­syn”, vil­ket den då­va­ran­de andre­che­fen Mar­tin Noréus för­tyd­li­gat i myn­dig­he­tens egen podcast 2017: ”Vi ska in­te (…) upp­fat­tas som att vi tving­ar nå­gon”. Dess­utom har che­fer på myn­dig­he­ten klippt bort vik­ti­ga styc­ken ur ut­re­dar­nas rap­por­ter.

Da­gens In­du­stris eko­no­miskri­bent An­de­ras Cer­ven­ka tyc­ker att det luk­tar kor­rup­tion. I en krö­ni­ka på­ta­lar han det ab­sur­da med att den ti­di­ga­re vice gd:n Mar­tin Noréus – allt­så sam­me man som slä­ta­de över Fi­nansin­spek­tio­nens roll som till­syns­myn­dig­het – ef­ter tio år på myn­dig­he­ten gått över till en hög po­si­tion på Han­dels­ban­ken. Ka­ran­tä­nen på sex må­na­der får sna­rast ses som sym­bo­lisk. ”Man kan frå­ga sig hur länge Mar­tin Noréus haft det­ta el­ler and­ra job­ber­bju­dan­den på gång och hur det på­ver­kat hans äm­bets­ut­öv­ning”, skri­ver Cer­ven­ka och me­nar att det un­der fle­ra år rått sväng­dör­rar mel­lan Fi­nansin­spek­tio­nen och ban­ker­na.

Så här kan det in­te gå till. Ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen be­dri­ver se­dan ett år till­ba­ka en gransk­ning av FI, och kor­rup­tions­ex­per­ten Inga-Britt Ahle­ni­us tror att kri­ti­ken kom­mer att bli hård, ef­tersom ”FI har run­dat cen­tra­la ele­ment i svensk grund­lag” (SvD 12/12).

För det är ga­ran­te­rat nå­got här som stin­ker. Det är in­te allt­för otänk­bart att des­sa ”sväng­dör­rar” bi­drar till att myn­dig­he­ten und­vi­ker att kri­ti­se­ra ban­ker­na. Det är klart att man in­te vill bli im­po­pu­lär bland fram­ti­da ar­bets­gi­va­re, som dess­utom kanske kan er­bju­da en li­te bätt­re lön.

Mönst­ret går igen i fler sek­to­rer. Le­dar­si­dan har ti­di­ga­re skri­vit om den osun­da kul­tur som finns på om­rå­det upp­hand­ling av moln­tjäns­ter och it-sä­ker­het. Ex­per­ter sit­ter ena da­gen på Sve­ri­ges kom­mu­ner och re­gi­o­ner och ut­re­der vil­ket it-sy­stem som bör upp­hand­las, för att and­ra da­gen bör­ja ar­be­ta på bransch­or­ga­ni­sa­tio­ner. Det är up­pen­bart att det be­hövs be­tyd­ligt strik­ta­re ka­ran­täns­reg­ler. Det ska in­te gå att knal­la in och ut mel­lan myn­dig­he­ter och nä­rings­liv hur som helst.

Yt­terst vi­lar an­sva­ret på re­ge­ring­en och fi­nans­mi­nis­ter Per Bolund (MP). Det är dags att vak­na nu. All­män­he­tens för­tro­en­de är in­te ba­ra ra­se­rat när det kom­mer till ban­ker­na. Det ver­kar som att sta­ten sit­ter i sam­ma båt, och det är il­la.

” För det är ga­ran­te­rat nå­got här som stin­ker

Bild: Mag­nus Hjal­mar­son Nei­de­man

Er­ik Thedéen, ge­ne­ral­di­rek­tör Fi­nansin­spek­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.