Ki­na mer möj­lig­het än hot

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Hen­rik von Dahn

Ki­na har un­der den se­nas­te ti­den gått från att fram­stå som en möj­lig­het till att be­trak­tas som ett hot. Det dis­ku­te­ras till och med om Gö­te­borg ska av­slu­ta sitt vän­skaps­orts­av­tal med Shang­hai.

Ki­na är själv­klart mer möj­lig­het än hot och har all­tid va­rit det.

Det fak­tum att Ki­na i dag är en be­ty­dan­de spe­la­re på världs­han­delns are­na och med den eko­no­mis­ka makt som föl­jer där­av kan i sig kanske upp­le­vas som ett hot. Den här ut­veck­ling­en är dock helt na­tur­lig, då Ki­na till stor del av oli­ka skäl mis­sa­de den in­dust­ri­el­la re­vo­lu­tio­nen un­der 18och 1900-ta­len som be­ri­ka­de Sve­ri­ge och väst­värl­den.

Nu har Ki­na upp­nått väl­digt många eko­no­mis­ka mål och lyft 100 tals mil­jo­ner av si­na med­bor­ga­re ur re­la­tiv fat­tig­dom med hjälp av re­for­mer och han­del. Det kan vi ju al­la gläd­jas åt på oli­ka plan. Den ki­ne­sis­ka me­del­klas­sen som vux­it fram har nu möj­lig­het att kon­su­me­ra va­ror och tjäns­ter som vi pro­du­ce­rar. Glöm in­te att det är han­del och ex­port som även le­ve­re­rar vår lev­nads­stan­dard.

Gö­te­borg som stad har en lång re­la­tion med Ki­na, han­deln med Ki­na un­der 1700-ta­let var väl­digt be­ty­del­se­full för bå­de vår stad och he­la ri­ket. Tänk ba­ra på Sahl­gren och Chal­mers och and­ra do­na­to­rer med an­knyt­ning till han­deln med Ki­na, ut­an den ha­de vår stad sett helt an­norlun­da ut.

Även i dag är Ki­na ex­tremt vik­tigt för Gö­te­borg men även för Sve­ri­ge. Kanske är det som Dan Sten Ols­son sä­ger att Vol­vo per­son­vag­nar va­rit ned­lagt om in­te Ge­ely ta­git över.

Själv­klart ska Gö­te­borg in­te av­slu­ta sta­dens vänorts­av­tal med Shang­hai, det går in­te att upp­nå nå­got om man bry­ter av­tal och slu­tar kom­mu­ni­ce­ra. Sve­ri­ge och Ki­na har en lång histo­ria av go­da re­la­tio­ner och fred­lig han­del att se till­ba­ka på, låt oss fort­sät­ta så.

Ar­kiv­bild: Jo­nas El­strö­mer

Gö­te­borg som stad har en lång re­la­tion med Ki­na, han­deln med Ki­na un­der 1700-ta­let var väl­digt be­ty­del­se­full för bå­de vår stad och he­la ri­ket, skri­ver Hen­rik von Dahn. På bil­den Ostin­di­e­fa­ra­ren Göt­he­borg i Ki­na som­ma­ren 2006.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.