Nytt po­lishus på fel plats

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Var­för byg­ga ett nytt stort po­lishus på Hi­sing­en på en plats som in­te alls är i cent­rum av be­byg­gel­sen och be­folk­ning­en, vil­ket väl vo­re na­tur­li­ga­re. Runt Wie­sel­gren och Ram­bergsval­len kun­de man kanske hit­tat en plats även om det för­tä­tas över­allt. Då kun­de man läg­ga ned det på Våg­mäs­ta­re­plat­sen, men i stäl­let byg­ga ett lik­nan­de i Biskops­går­den.

Nu är be­slu­tet tyd­li­gen re­dan ta­get att det skall stå vid Tingstad, men lik­väl skul­le ett be­hov av en fi­li­al till ett po­lishus i Biskops­går­den kvar­stå.

Sen kanske det in­te hel­ler vo­re fel att åter­gå till pat­rul­le­ran­de po­li­ser i par på ga­tor­na i oro­li­ga om­rå­den, som det var en gång i ti­den.

An­gå­en­de bygg­na­tio­ner på Hi­sing­en så hör man in­te läng­re nå­got om byg­get av det nya sjuk­hu­set på Wie­sel­gren­plat­sen, det som er­sat­te sjuk­hu­set som skul­le byg­gas i Fri­ham­nen. Det bor över hund­ra tu­sen på ön, så ett sjuk­hus som mot­sva­rar det bor­de re­dan va­ra på plats. Lars

Vi­sions­bild: Nils Andre­as­son ar­ki­tekt­kon­tor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.