Ge och få till­ba­ka

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Från och med 1 ju­li 2019 kan du åter­i­gen få upp till 1 500 kro­nor i skat­te­re­duk­tion för gå­vor du har gett till god­kän­da gåvo­mot­ta­ga­re. Du kan un­der ett ka­len­derår skän­ka 2 000 – 6 000 kr och får då en skat­te­re­duk­tion på 25 pro­cent. Un­der­ligt nog ver­kar vå­ra dags­tid­ning­ar och and­ra me­di­er in­te in­for­me­rat om det­ta. Läs mer på skat­te­ver­ket.se och sök på Skat­te­re­duk­tion för gå­vor. Där listas bland an­nat ett 40-tal or­ga­ni­sa­tio­ner god­kän­da av Skat­te­ver­ket och de ska främ­ja so­ci­al hjälp­verk­sam­het el­ler ve­ten­skap­lig forsk­ning.

Vi le­ver i ett land där det verk­li­gen in­te finns brist på det ma­te­ri­el­la. In­te minst i jul­ti­der.

Den kon­sum­tio­nen be­las­tar dess­utom vår mil­jö. Kan du och jag bi­dra med en slant så vär­mer det i hjär­tat. En bra käns­la för att fi­ra en ex­tra God Jul. Gö­te Gun­nars­son Sköv­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.