Klaus, 69, brot­ta­des ned av vak­ter – fick an­sik­tet upp­skra­pat

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ste­fan Bjar­ne­fors ste­fan.bjar­ne­[email protected]

Trots för­buds­skyl­tar­na ge­na­de Klaus, 69, över buss­in­far­ten vid Nils Eric­son­ter­mi­na­len. När ord­nings­vak­ter dök upp blev han ned­brot­tad på mar­ken, fick an­sik­tet upp­skra­pat och si­na glas­ö­gon för­stör­da.

– De var tre styc­ken vak­ter mot en var­ken sär­skilt stor el­ler stark 69-åring, sä­ger han om den om­ska­kan­de hän­del­sen.

Det var en lör­dag i bör­jan av no­vem­ber som dans­ke Klaus, 69, an­län­de till Nils Eric­son­ter­mi­na­len med buss från Kö­pen­hamn. Kloc­kan var strax ef­ter lunch och han kän­de sig stres­sad. På grund av för­se­ning­ar ha­de han ba­ra tio mi­nu­ter på sig att hin­na till ett av­ta­lat mö­te tju­go mi­nu­ter bort.

Så fort buss­dör­rar­na öpp­na­des bör­ja­de han där­för springa mot Drott­ning­tor­get för att hin­na med förs­ta bäs­ta spår­vagn. För att spa­ra tid ge­na­de han över den del ut­an­för ter­mi­na­len där ba­ra bus­sar får tra­fi­ke­ra, som är för­bju­den för gång­tra­fi­kan­ter.

En knapp mi­nut se­na­re låg han blo­dig på mar­ken, ned­brot­tad av fle­ra ord­nings­vak­ter.

Vad som egent­li­gen hän­de där­e­mel­lan finns det två helt oli­ka ver­sio­ner kring – Klaus och ord­nings­vak­ter­nas.

Klaus be­rät­tar själv att han i höjd med Drott­ning­tor­get plöts­ligt blev över­fal­len bak­i­från av fle­ra per­so­ner.

– En per­son grep våld­samt tag i min ena arm och skrek högt, sen grep en an­nan per­son li­ka våld­samt tag i min and­ra arm. Jag blev helt för­skräckt. Jag ro­pa­de nå­got men minns in­te vad, jag var så choc­kad, sä­ger han och fort­sät­ter:

– De var sex el­ler sju styc­ken, al­la myc­ket hård­hän­ta. De vred upp mi­na ar­mar på ryg­gen och pres­sa­de ned mig på knä. En vakt tryck­te se­dan ner mitt hu­vud i mar­ken. Jag skrek nej, nej, nej. Mi­na glas­ö­gon gick sön­der och hög­ra si­dan av mitt an­sik­te skra­pa­des upp. Jag kun­de in­te för­stå att det kun­de hän­da på en of­fent­lig plats mitt på da­gen – mas­sor av män­ni­skor gick för­bi, men ing­en gjor­de nå­got för att hjäl­pa mig.

I av­sak­nad av he­la glas­ö­gon var det in­te för­rän han, iförd hårt åt­dra­get hand­fäng­sel, för­des till ett för­hörs­rum i Nords­tan som han för­stod att han ha­de att gö­ra med ord­nings­vak­ter.

I den rap­port som ord­nings­vak­ter­na har skri­vit be­rät­tas en helt an­nan histo­ria. Där står att Klaus ska ha knuf­fat en kvinn­lig vakt som sa till ho­nom att in­te springa över det för­bjud­na om­rå­det – Klaus själv me­nar att han ba­ra fös­te bort hen­ne med han­den me­dan han sprang för­bi.

Den kvinn­li­ga vak­ten ska där­ef­ter ha lar­mat fle­ra kol­le­gor som hann ikapp Klaus vid Drott­ning­tor­get. Där me­nar de att han ska ha gjort kraf­tigt mot­stånd vil­ket gör att de får ”läg­ga ned” ho­nom på mar­ken var­på han slår i sitt hu­vud och blod­vi­te upp­står.

Klaus med­ger att han – dock ut­an nå­gon stör­re fram­gång – skrek och spjär­na­de emot.

– Jag blev ju över­fal­len så det är väl den mest na­tur­li­ga re­ak­tio­nen. Men jag kun­de in­te gö­ra nå­got, de ha­de ju hop­pat på mig bak­i­från ut­an att jag över­hu­vud­ta­get ha­de sett dem. Och helt är­ligt – de var till en bör­jan tre styc­ken vak­ter mot en in­te sär­skilt stor el­ler stark 69årig man.

När po­li­sen an­län­de till för­hörs­rum­met tog de upp­gif­ter från bå­de Klaus och vak­ter­na. Klaus be­rät­tar att han upp­ma­na­des att in­te väc­ka ta­lan mot vak­ter­na för det våld han sä­ger sig ha bli­vit ut­satt för om han in­te själv vil­le ham­na i häk­tet över hel­gen.

– Jag vil­le ba­ra vi­da­re till mitt av­ta­la­de mö­te och ha allt det här av­slu­tat så fort som möj­ligt, så jag av­stod. Jag var helt klar över att jag in­te en­sam skul­le få rätt mot sju vak­ter som ha­de snac­kat ihop sig om sin för­kla­ring.

Någ­ra vec­kor se­na­re är det en­da fy­sis­ka me­net han har kvar ett li­tet sår i hu­vu­det, be­rät­tar han över te­le­fon från Dan­mark.

Secu­ri­tas skri­ver i ett mejlsvar att an­led­ning­en till att Klaus skul­le gri­pas var att han an­sågs va­ra en fa­ra för all­män­he­ten då han ha­de ho­tat och sla­git en ter­mi­nal­värd.

”Man­nen gjor­de sig även skyl­dig till våld­samt mot­stånd vil­ket gjor­de att han skul­le be­läg­gas med hand­fäng­sel, där ådrog han sig en ska­da i form av skrapsår vil­ket gi­vet­vis är be­klag­ligt.

I vän­tan på po­lis togs man­nen till ett av­räk­nings­rum dit man kal­lat po­lis för att över­ta den grip­na man­nen”, skri­ver han.

Bild: Mia Höglund/Pri­vat

det var över det här om­rå­det som Klaus sprang strax in­nan han blev ned­brot­tad av vak­ter­na. Här en bi­list som olov­li­gen kör in där ba­ra bus­sar får tra­fi­ke­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.