”Ak­ta så jag in­te slår yx­an i hu­vu­det på er”

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Sand­ra Divi­nyi sand­ra.divi­[email protected]

När man­nen släng­des av tå­get vid sta­tio­nen i Nol blev han, som han själv ut­tryckt det, ”bit­ter”. Men en yxa höjd i luf­ten sprang han runt och ho­ta­de per­so­ner i om­rå­det.

– ”Ak­ta så jag in­te slår yx­an i hu­vu­det på er”, be­rät­ta­de ett vitt­ne att den nu döm­de man­nen skrek.

Ton­årstje­jen klev av tå­get vid Nol sta­tion ef­ter en dag i sko­lan. Då såg hon en man stå vid hen­nes mo­ped. Man­nen gre­ja­de med kät­ting­en hon ha­de som lås. När man­nen kon­fron­te­ra­des av mo­pedä­ga­rens kom­pis gick han till at­tack. Med yx­an höjd i luf­ten bör­ja­de han springa ef­ter den ena ton­å­ring­en.

– Jag trod­de att han skul­le dö­da mig. Man spring­er ju in­te ef­ter nå­gon med en yxa lik­som, det gör man in­te. Jag tänk­te ba­ra att jag mås­te springa bort från ho­nom, sa ton­å­ring­en i för­hör.

Han ja­ga­de även ef­ter fler per­so­ner. Och vid nå­got till­fäl­le slog han yx­an i en vägg.

– Han spring­er emot mig och ve­var med yx­an tills det kanske är två-tre me­ter emel­lan oss, sa en av mål­sä­gan­de­na i för­hör.

Han be­rät­ta­de att han in­te kan springa. Han såg där­för ing­en an­nan ut­väg än att ta skydd bakom en lykt­stol­pe.

– Man­nen slu­ta­de att ja­ga mig när han kom fram till stol­pen. Han dräm­de se­dan yx­an i väg­gen på to­baks­af­fä­ren, be­rät­ta­de mål­sä­gan­den i för­hör.

Po­li­sen lar­ma­des till plat­sen och kun­de gri­pa man­nen som är i 50-års­ål­dern. Han sa un­der ut­red­ning­en att han in­te kom­mer ihåg nå­got från hän­del­sen:

– Jag bru­kar in­te springa ef­ter folk. Det var väl att jag skul­le med pen­deln och att de var i vägen då kanske. Det lå­ter in­te som jag.

Un­der rät­te­gång­en min­des han li­te mer. Som att han ha­de druc­kit al­ko­hol och ta­git am­fe­ta­min den ak­tu­el­la da­gen. Han min­des ock­så att han var bit­ter för att ha bli­vit av­slängd från tå­get, han skul­le egent­li­gen in­te ha gått av i Nol. Han har dock ing­et min­ne av att han ha­de yxa med sig men ef­tersom han sett det på vi­de­on från över­vak­nings­fil­men er­kän­ner han det.

Det he­la ut­spe­la­de sig den fjär­de ok­to­ber. Nu döms man­nen för fy­ra fall av ola­ga hot, ett grovt ola­ga hot, stöld, ska­de­gö­rel­se, ringa nar­ko­ti­kabrott och brott mot la­gen om för­bud be­träf­fan­de kni­var och and­ra far­li­ga fö­re­mål.

Tings­rät­ten an­ser att straff­vär­det för brotts­lig­he­ten upp­går till fäng­el­se i ett år. Men ef­tersom man an­ser att det finns ett tyd­ligt sam­band mel­lan hans miss­bruk och den ak­tu­el­la brotts­lig­he­ten kon­sta­te­rar de att han är i be­hov av vård och be­hand­ling. Där­för be­stäms straf­fet till skydds­till­syn med sär­skild be­hand­lings­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.