Så blås­te Pet­ter Stor­da­len Apol­lo på kö­pet av Ving

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Ma­rie Ken­ne­dy ma­rie.ken­ne­[email protected]

Re­se­fö­re­ta­get Apol­lo vil­le läg­ga ett bud på kri­san­de Ving, men fick ald­rig chan­sen en­ligt bo­la­gets vd Leif Va­se Lar­sen. Pet­ter Stor­da­len stod i di­rekt­sänd­ning och ljög om att han köpt Ving, för att hål­la kon­kur­ren­ter­na bor­ta.

Det är i en ar­ti­kel i SvD som Apol­los vd, Leif Va­se Lar­sen, av­slö­jar hur fö­re­ta­get blev av­pol­let­te­rat som en möj­lig kö­pa­re till kri­san­de Ving.

– Vi fick nej till att kom­ma till pro­ces­sen, sä­ger Leif Va­se Lar­sen till Svens­ka Dag­bla­det.

Han är kri­tisk till he­la af­fä­ren och me­nar att Apol­lo i fle­ra vec­kor för­sökt att få kom­ma till och dis­ku­te­ra en möj­lig af­fär, fö­re den brit­tis­ka re­se­kon­cer­nen Tho­mas Cooks kon­kurs.

– Det var trå­kigt att bo­la­get för­sat­tes i kon­kurs, ef­tersom vi kanske ha­de kun­nat kö­pa Ving på ett an­nat sätt ut­an li­ka sto­ra för­lus­ter för stat, kund el­ler öv­ri­ga, sä­ger Leif Va­se Lar­sen.

Re­se­bo­la­get Apol­lo av­vi­sa­des med ar­gu­men­tet att det var bråt­tom och att man in­te vil­le ris­ke­ra att af­fä­ren ham­na i si­tu­a­tion med EU:s kon­kur­renslag­s­tift­ning.

Car­ne­gie som var mäk­la­re i af­fä­ren, vill in­te kom­men­te­ra en­skil­da trans­ak­tio­ner, en­ligt TT.

– Al­la in­tres­se­ra­de av Ving­grup­pen i Nor­den gavs sam­ma för­ut­sätt­ning­ar i pro­ces­sen. Tids­ra­men bygg­de på hur länge lik­vi­di­te­ten i fö­re­ta­get räck­te och var den sam­ma för al­la. Ing­en ne­ka­des att del­ta i pro­ces­sen, sä­ger Fred­rik Hen­riks­son, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Ving­grup­pen i Nor­den till Ex­pres­sen.

Men Pet­ter Stor­da­len, som köp­te Ving till­sam­mans med risk­ka­pi­tal­bo­la­gen Al­tor och TDR Ca­pi­tal er­kän­de i SVT:s ”Skav­lan” att han in­te ta­la­de san­ning när han stod i di­rekt­sänd­ning och ut­ro­pa­de sig som ny äga­re till Ving.

– Det som var av­gö­ran­de var ju att kon­kurs­för­val­tar­na skul­le väl­ja vår idé, sä­ger han i pro­gram­met.

Det var trå­kigt att bo­la­get för­sat­tes i kon­kurs, ef­tersom vi kanske ha­de kun­nat kö­pa Ving på ett an­nat sätt ut­an li­ka sto­ra för­lus­ter för stat, kund el­ler öv­ri­ga

Leif Va­se Lar­sen Vd, Apol­lo

Det var ock­så ett sätt att ma­nö­vre­ra ut and­ra möj­li­ga bud­gi­va­re – som till ex­em­pel Apol­lo.

– Man ska va­ra an­sva­rig för det man gör, och jag vil­le att al­la skul­le se att vi tar med allt. Man ska kän­na tillit till Ving, man ska kän­na tillit till ägar­na. Jag vil­le vi­sa att man kun­de kän­na den til­li­ten till oss – för då var rib­ban för de and­ra att gå över väl­digt hög, sa­de Stor­da­len till Skav­lan.

Vings led­ning och re­se­fö­re­ta­gets he­la or­ga­ni­sa­tion stöt­ta­de af­fä­ren, en­ligt Stor­da­len.

Ar­kiv­bild: Fred­rik Ha­gen

Pet­ter Stor­da­len stod i di­rekt­sänd­ning och ut­ro­pa­de sig som ny äga­re till Ving – för att hål­la kon­kur­ren­ter­na bor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.