Oro­lig­he­ter slår mot fly­get i Hong­kong

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Oro­lig­he­ter­na i Hong­kong har sla­git re­jält mot flyg­tra­fi­ken till och från om­rå­det. I no­vem­ber var minsk­ning­en av an­ta­let pas­sa­ge­ra­re på den in­ter­na­tio­nel­la flyg­plat­sen Chek Lap Kok den störs­ta på tio år.

En­ligt of­fi­ci­el­la siff­ror res­te li­te drygt fy­ra mil­jo­ner pas­sa­ge­ra­re till el­ler från flyg­plat­sen i no­vem­ber. Det är en minsk­ning med 16,2 pro­cent från sam­ma må­nad i fjol, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån Reu­ters.

Minsk­ning­en är den störs­ta se­dan no­vem­ber 2009, när den låg på 18,7 pro­cent. Då drog den in­ter­na­tio­nel­la fi­nan­s­kri­sen fram över värl­den.

Pro­tes­ter­na har va­rit våld­sam­ma se­dan i ju­ni i år. En­ligt luft­farts­myn­dig­he­ter­na mins­ka­de pas­sa­ge­ra­ran­ta­let även i au­gusti, sep­tem­ber och ok­to­ber – med cir­ka 12 pro­cent. I au­gusti stop­pa­de de­mon­stran­ter flyg­tra­fi­ken i fle­ra da­gar.

Även un­der sön­da­gen drab­ba­de ak­ti­vis­ter i de­mo­kra­ti­rö­rel­sen sam­man med po­lis. Svart­kläd­da och maske­ra­de de­mon­stran­ter sik­ta­de in sig på shop­ping­gal­le­ri­or i oli­ka de­lar av Hong­kong där de ro­pa­de slag­ord.

Po­li­sen an­vän­de på si­na håll tår­gas och pep­par­spray och grep fle­ra de­mon­stran­ter. En­ligt po­li­sen van­da­li­se­ra­des en del af­fä­rer och många av dem stäng­de ti­di­ga­re än ut­satt tid.

Pro­teströ­rel­sen krä­ver bland an­nat att Hong­kongs högs­ta po­li­ti­ker, Car­rie Lam, som till­satts av Pe­king, ska av­gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.