”Ba­by Yo­da” in­tar jul­han­deln

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

”Ba­by Yo­da” har re­dan kra­schat in­ter­net och nu vän­tas den ga­lak­tis­ka gull­ung­en kros­sa jul­han­deln ock­så – trots att lek­sa­ker­na le­ve­re­ras en bra bit in på näs­ta år.

Än­da se­dan den lil­la grö­na fi­gu­ren dök upp i tv-se­ri­en ”The man­da­lo­ri­an” på Dis­ney+ i no­vem­ber har många öns­kat sig en egen ver­sion av ”The child” som den kall­las i se­ri­en. Nu har de, fö­ga för­vå­nan­de, bli­vit bön­hör­da av lek­saks­in­du­strin, skri­ver Mar­ket Watch.

I tors­dags pre­sen­te­ra­de Has­bro en sam­ling fi­gu­rer som går att för­be­stäl­la, bland dem ett go­se­djur och små sam­lar­fi­gu­rer, som om man be­stäl­ler via Ama­zon le­ve­re­ras i slu­tet av maj. Sam­ti­digt bör­ja­de bland and­ra Wal­mart ta emot för­be­ställ­ning­ar för dem som i jul vill ge si­na kä­ra gå­van att so­va lugnt i för­viss­ning om att de in­te kom­mer att gå tom­hän­ta när ”Ba­by

Yo­da” lan­dar på bu­tik­shyl­lor­na i som­mar. Även Dis­ney tar emot för­be­ställ­ning­ar för lek­sa­ker som in­te vän­tas dy­ka upp för­rän i ju­ni.

Fun­ko och Mat­tel har ock­så pre­sen­te­rat ver­sio­ner av den ut­omjor­dis­ka be­bi­sen som släpps näs­ta år och Le­go vän­tas va­ra på gång med si­na.

För den som kan nöja sig med en trö­ja, mugg el­ler Ip­ho­ne­fo­dral finns det re­dan en rad pro­duk­ter att väl­ja på.

En­ligt ”The man­da­o­ri­ans” re­gis­sör Jon Fav­reau höll man igen på ”Ba­by Yo­da” när pro­duk­ter­na som hör till se­ri­en släpp­tes för att in­te för­stö­ra över­rask­ning­en för fan­sen när fi­gu­ren dök upp.

Bild: Dis­ney Plus

Vem dröm­mer in­te om en egen ”ba­by Yo­da”?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.