Ma­ria Do­mellöf-Wik: Med skratt och skräck speg­lar fil­mer­na vår tid

Göteborgs-Posten - - Kultur - Ma­ria Do­mellöf-Wik ma­ria.do­mel­[email protected]

”Jo­ker” – en av de­cen­ni­ets star­kas­te fil­mer som sä­ger myc­ket om vår tids nar­cis­sism och po­li­tis­ka håg­lös­het

Skrat­tet ström­mar ofri­vil­ligt ur hans stru­pe, likt kräks. Det ha­kar upp sig, blir till ett lä­te, li­ka för­fä­ran­de som de­spe­rat, för den miss­lyc­ka­de ståupp­ko­mi­kern Art­hur Fleck (Jo­aquin Pho­e­nix i sitt livs roll) i den mör­ka sam­tids­sa­ti­ren ”Jo­ker”. En av de­cen­ni­ets star­kas­te fil­mer som sä­ger myc­ket om vår tids nar­cis­sism och po­li­tis­ka håg­lös­het där po­pu­lis­men fi­rar nya tri­um­fer. Vem får skrat­tar­na på sin si­da? Vem skrat­tar du med och fram­förallt: vem skrat­tar du åt?

Re­dan 1985 för­sök­te Neil Post­man i sin po­le­mis­ka bok ”Amu­sing our­sel­ves to de­ath”, fram­synt re­da ut kon­se­kven­ser­na av att me­dia och po­li­ti­ken om­vand­las till underhålln­ing. Vad som hän­der då, när värl­den allt mer bör­jar lik­na Ge­or­ge Or­wells ”1984”.

In­te för att han kun­de för­ut­spå den, men Trumps se­ger i pre­si­dent­va­let 2016 är en lo­gisk följd av hans re­so­ne­mang. Makt­till­trä­det änd­rar – lik­som Pu­tins och nu Bo­ris John­sons – ra­di­kalt för­ut­sätt­ning­ar­na för he­la det po­li­tis­ka spe­let.

Kon­se­kven­ser­na kom­men­te­ras i fle­ra av de­cen­ni­ets star­kas­te fil­mer, bland dem rys­ke An­drej Zv­ja­gintsevs ”Le­vi­a­tan” och polsk­föd­de Pawel Paw­li­kowskis ”Ida”.

#me­too stod an­nars för den störs­ta för­änd­ring­en un­der fil­mens 2010-tal: av­slö­ja­de vid­ri­ga miss­för­hål­lan­den och tving­a­de den glo­ba­la film­bran­schen att på all­var se och bör­ja ta itu med mans­do­mi­nan­sen, ste­re­o­ty­per­na och den orim­li­ga brist på jäm­ställd­het som ex­i­ste­rar på så många oli­ka ni­vå­er in­om fil­mens värld.

Ef­ter kvin­nor­nas pro­test­marsch på filmfes­ti­va­len i Can­nes 2018 har kam­pan­jen ”50/50 by 2020” för ökad jäm­ställd­het nu hör­sam­mats. In­te minst av Gö­te­borgs filmfes­ti­val, som 2020 ut­lo­var en jäm­ställd film­re­per­to­ar. Kat­hryn Bi­ge­low blev 2010 den förs­ta kvin­nan i histo­ri­en som fick en Oscar för bäs­ta re­gi. Kvin­nor lyf­tes fram i hu­vud­rol­ler­na i en rad mäs­ter­verk från ”La­dy bird”, och ”Ame­ri­can ho­ney” till ”Me­lan­cho­lia” och ”Black pant­her” som 2018 re­vo­lu­tio­ne­ra­de ac­tion­fil­men.

Qu­e­er­fil­men gjor­de un­der de­cen­ni­et ock­så på all­var sitt in­tåg på vi­ta du­ken. Start­skot­tet blev Guld­palms­reg­net över ”Blå är den var­mas­te fär­gen” i Can­nes 2013. Där­ef­ter har en rad tit­lar skri­vit film­histo­ria, bland dem ”Moon­light”, ”Call me by your na­me”, ”Ca­rol”, ”The hand­mai­den”, ”120 slag i mi­nu­ten”, ”The kids are all right”, ”Lau­rence any­ways” och nu se­nast ”Por­trätt av en kvin­na i brand”.

Att med su­per­hjäl­te­sa­gan som täck­man­tel kom­men­te­ra sam­ti­den är ty­piskt för den mer ny­ska­pan­de 2010-tals-fil­men. Kri­tisk sam­hälls­a­na­lys ver­kar där som bräns­le i de mest ovän­ta­de gen­rer, med skräck­fil­men som tyd­li­gast ex­em­pel. I ”Get out” och ”Us” gör be­gå­va­de re­gis­sö­ren Jor­dan Pe­e­le upp med ra­sis­men i hem­lan­det USA. Ari As­ter är in­ne på lik­nan­de spår i ”Mid­som­mar” där sek­te­ris­tisk vit­het, och blind tro på olämp­li­ga le­da­re, fram­står som vår tids störs­ta skräck.

Där dy­ker ”Jo­ker” upp igen på nät­hin­nan: le­da­ren som i vitsmin­kat an­sik­te het­sar folk­mas­san i Got­ham ci­ty me­dan han skrat­tar högt, ihå­ligt och re­van­schis­tiskt åt – ingen­ting.

Att ”dröm­fa­bri­ken” Hol­ly­wood så­pass själv­kri­tiskt släp­per fram mar­dröm­men bå­dar gott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.