Hysén läm­nar – in­te sä­kert att han er­sätts

Göteborgs-Posten - - Sport - Li­nus Pe­ters­son li­nus.pe­ters­[email protected]

Hjälp­trä­na­ren To­bi­as Hysén har läm­nat IFK Gö­te­borg. Vad ploc­kas in i stäl­let? Tro­ligt­vis ingen­ting – just nu i al­la fall.

Fot­bolls­spe­la­ren To­bi­as Hysén sa ad­jö till IFK Gö­te­borg ef­ter sä­song­en 2018. Män­ni­skan To­bi­as Hysén blev dock kvar i klub­ben. Un­der 2019 har han bland an­nat age­rat hjälp­trä­na­re kring A-la­get.

Hysén har trivts, men kom­mer in­te fort­sät­ta över 2020. Det be­ske­det kom ti­di­ga­re i vec­kan.

– Det har va­rit ett jäk­la bra år för mig och en smi­dig över­gång från att slu­ta spe­la. Det var en väl­digt bra in­körsport att få sit­ta med där på högs­ta ni­vå. Jag har lärt mig otro­ligt myc­ket av hur det går till på den ”and­ra si­dan”, kon­sta­te­ra­de Hysén då.

Vad IFK Gö­te­borg in­te kom­mu­ni­ce­ra­de ut i den ve­van var om Hysén ska er­sät­tas – och i så fall när och hur. Frå­gor­na ställs nu till sport­chef Ken­net An­ders­son.

– Vi ser över sta­ben he­la ti­den, na­tur­ligt­vis. Se­dan är det in­te ut med en väns­ter­back och in med en väns­ter­back som gäl­ler. Det är mer att vi ser över sta­ben och att den kan för­änd­ras, men då mer på sikt.

Det ska dock sä­gas att IFK Gö­te­borg, i fram­tids­sam­ta­len med To­bi­as Hysén, vil­le att rol­len skul­le ut­veck­las. De öns­ka­de ha med Hysén på hel­ger och lä­ger.

Med and­ra ord lå­ter det ju som att klub­ben kän­ner ett be­hov av ex­tra le­dar­kraft. El­ler?

– I den rol­len gäl­ler det, så är det. Men det är in­te ba­ra att er­sät­ta nå­gon. Det blir ett lång­sik­tigt pro­jekt att sät­ta ihop allt och gö­ra för­bätt­ring­ar, sä­ger Ken­net An­ders­son.

På tal om den öv­ri­ga sta­ben: Al­la där har kon­trakt över 2020. To­bi­as Hysén var den sista som satt på ett ut­gå­en­de av­tal.

– Vi är jät­te­nöj­da med sta­ben! De har en stor del i att vi har kun­nat job­ba så pass bra som vi har gjort. Men med det sagt så nö­jer vi oss in­te med det. Vi job­bar fram­åt och ser över vad vi kan gö­ra än­nu bätt­re. Det kan bli att vi bred­dar sta­ben i si­nom tid.

Då hand­lar det om en hjälp­trä­na­re? Likt rol­len som To­bi­as Hysén har haft?

– Det kan va­ra en tred­je­trä­na­re, ab­so­lut. Det kan ock­så va­ra en fysträ­na­re el­ler en fy­sio. Kanske nå­gon som spil­ler ner i aka­de­min.

IFK Gö­te­borg star­tar upp för­sä­song­en den 8 ja­nu­a­ri.

Ar­kiv­bild: Da­ni­el Stil­ler

Hysén kom­mer in­te att fort­sät­ta som hjälp­trä­na­re näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.