Psy­ko­lo­gen Ma­lin Alfvén har gått bort

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Häl­sa: Barn- och för­äld­rapsy­ko­lo­gen Ma­lin Alfvén av­led i ons­dags, 72 år gam­mal, vil­ket Ex­pres­sen var först med att rap­por­te­ra.

Hon var le­gi­ti­me­rad psy­ko­log, för­fat­ta­re och fö­re­lä­sa­re och med­ver­ka­de som ex­pert och råd­gi­va­re i fle­ra me­di­er.

I Sve­ri­ges Ra­di­os po­pu­lä­ra Knat­te­tim­men som bör­ja­de sän­das 2003 sva­ra­de Alfvén till­sam­mans med Lou­i­se Hal­lin på lyss­nar­nas frå­gor om barn upp till sex års ål­der.

Ra­di­o­pro­gram­met blev se­dan till en bok med sam­ma namn med bud­ska­pet att da­gens för­äld­rar är bra för­äld­rar. Ma­lin Alfvén har till­sam­mans med and­ra även skri­vit böc­ker­na ”Kej­sar­snitts­bo­ken”, ”Trots­bo­ken”, ”Skils­mäs­san - Om barn och för­äld­rar”, ”Oron som gör oss till bätt­re för­äld­rar”, ”Barn­barns­bo­ken” och ”Tag­ga ner”. (TT)

Bild: Fan­ni Olin Dahl

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.