Jo­haug över­läg­sen i Da­vos – svens­kor­na långt ef­ter

Göteborgs-Posten - - Sport -

Char­lot­te Kal­la har ta­git bå­de OS- och VM-guld på tio kilo­me­ter fritt. Men i världs­cup­täv­ling­en i Da­vos var den 32-åri­ga svens­ka skid­stjär­nan långt ifrån top­pen – på ti­on­de plats, en mi­nut och 19 se­kun­der ef­ter The­re­se Jo­haug som vann. – Se­kun­der­na rul­la­de fort, sä­ger Kal­la till SVT.

The­re­se Jo­haug fort­sät­ter att do­mi­ne­ra full­stän­digt i in­di­vi­du­el­la di­stanslopp den här sä­song­en. På tio kilo­me­ter i fri stil i Da­vos vann nors­kan med 30,6 se­kun­der fö­re lands­ma­nin­nan Hei­di Weng på and­ra plats och 36,4 se­kun­der fö­re ame­ri­kans­kan Jes­si­ca Dig­gins på tred­je. 31-åri­ga Jo­haug har vun­nit samt­li­ga in­di­vi­du­el­la di­stanslopp i da­mer­nas världs­cup den här sä­song­en.

Char­lot­te Kal­la, som tog OS-guld 2010 och VM-guld 2015 på tio kilo­me­ter fritt, blev bäs­ta svens­ka på ti­on­de plats, en mi­nut och 19 se­kun­der ef­ter Jo­haug och över 40 se­kun­der från en pall­plats.

– Jag för­sök­te att hål­la en jämn fart he­la vägen, men se­kun­der­na rul­la­de på fort mot tä­ten, sä­ger Char­lot­te Kal­la till SVT och fort­sät­ter:

– Det kän­des in­te så där rappt. Jag för­sök­te ha ett min­ne hur det kän­des i Gäl­li­va­re (Sve­ri­ge­pre­miä­ren i no­vem­ber), men det är väl­digt oli­ka ka­rak­tä­rer på ba­nan. Nu blir det fo­kus på trä­ning in­nan Tour de Ski.

Moa Lund­gren blev näst bäs­ta svens­ka på 24:e plats.

– Det skul­le va­ra fint om jag bör­ja­de or­ka åka även näs­ta fem kilo­me­ter. I dag för­sök­te jag hål­la en jämn fart. Se­dan tror jag att de som ha­de mer kvar på slu­tet, jag ha­de lik­som in­te nå­got över­skott ut­an jag kör­de sam­ma (tem­po), de drog nog ifrån på and­ra var­vet, sä­ger 21-åring­en till SVT.

Linn Svahn, som choc­ka­de skid­värl­den ge­nom att ta hem sprint­fi­na­len i lör­dags, lyc­ka­des in­te föl­ja upp suc­cén un­der sön­da­gens 10 kilo­me­ter fritt.

För Svahns del blev det en skill­nad på he­la 52 pla­ce­ring­ar – från en förstap­lats un­der lör­da­gen till palts 53 i går.

– Hon har sä­kert lärt sig en hel del i dag, sa SVT-ex­per­ten An­ders Blomquist i SVT.

In­te gjor­de det sa­ken lät­ta­re att Svahn dess­utom kra­scha­de på förs­ta var­vet.

– Jag sat­sa­de allt jag ha­de ut­för, det gick jäd­rigt fort. Det gick för fort i en kur­va, ut ur ba­nan. Så jag låg i djupsnön ett tag, be­rät­ta­de Svahn för Sport­bla­det.

I her­rar­nas 15 kilo­me­ter fritt i Da­vos in­led­de Jens Bur­man piggt. Se­dan föll han ige­nom och blev 21:a. – När det känns så bra är det fru­stre­ran­de, sä­ger han till Af­ton­bla­det.

25-åring­en var det på för­hand sto­ra svensk­hop­pet och kom från en färsk sjun­de­plats i Lil­le­ham­mers ski­athlon för­ra hel­gen. In­led­ning­en av lop­pet i schwei­zis­ka Da­vos ta­la­de för en ny fram­skju­ten pla­ce­ring.

Bur­man sat­te hög fart di­rekt och var up­pe på sjun­de plats ef­ter tre kilo­me­ter – knappt tolv se­kun­der ef­ter då­va­ran­de le­da­ren Ii­vo Nis­ka­nen, Fin­land – men tap­pa­de se­dan suc­ces­sivt och slu­ta­de 21:a, 1.13 mi­nu­ter ef­ter nors­ke vin­na­ren Si­men Hegs­tad Krüger.

– Det kän­des bra i krop­pen, men re­sul­ta­tet vi­sa­de nå­got an­nat. När det känns så bra är det fru­stre­ran­de, tyc­ker jag, sä­ger Bur­man till Af­ton­bla­det.

Han har ing­en för­kla­ring till tap­pet.

– Nej, ing­en aning. De and­ra åk­te snab­ba­re, sä­ger Rä­tan­so­nen, som var tol­va i Da­vos i fjol.

Bäs­te svensk för da­gen blev i stäl­let Jo­han Hägg­ström på 15:e plats. Det är det bäs­ta han har gjort i ett di­stanslopp i världs­cu­pen.

Si­men Hegs­tad Krüger tog sin förs­ta in­di­vi­du­el­la se­ger se­dan OS-gul­det i ski­athlon 2018. Han var 19 se­kun­der fö­re rys­ke två­an Sergej Usti­u­gov och 20 se­kun­der fö­re hem­ma­å­ka­ren Da­rio Co­log­na.

” Jag för­sök­te att hål­la en jämn fart he­la vägen, men se­kun­der­na rul­la­de på fort mot tä­ten char­lot­te Kal­la

Bild: Pa­trick Ste­i­ner

The­re­se Jo­haug gjor­de det igen. 31-åring­en har vun­nit samt­li­ga in­di­vi­du­el­la di­stanslopp i da­mer­nas världs­cup den här sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.