Ro­bin Rasper:

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Ro­bin Rasper ro­[email protected]

Att Iran an­ses mer fritt än Ki­na bor­de va­ra ett var­nings­flagg för Dan Sten Ols­son ef­ter att ol­je­tan­kern Ste­na Im­pe­ro be­slag­togs av irans­ka myn­dig­he­ter ti­di­ga­re i år.

Sett till mänsk­li­ga fri- och rät­tig­he­ter är Ki­na bot­ten. Men sett till hur svens­ka stor­bo­lags­che­fer sva­jar i frå­gan om det etis­ka i att gö­ra af­fä­rer där mås­te Ki­na va­ra eko­no­miskt top­pen. El­ler?

Ki­nas eko­no­mis­ka ut­veck­ling har de se­nas­te 30 åren va­rit ma­ka­lös. Be­slu­tet att läm­na pla­ne­ko­no­min för att över­gå mot ett mer mark­nads­o­ri­en­te­rat sy­stem, mer likt det vi har i väst, har va­rit en fram­gångs­sa­ga för en­par­ti­sta­ten. Lan­det har länge haft den snab­bast väx­an­de eko­no­min i värl­den, med två­siff­rig till­växt vid upp­re­pa­de till­fäl­len. Sett till BNP är man näst störst, ba­ra USA trum­far Ki­na. Ju­ste­rat för köp­kraf­ten är man rentav bäst i klas­sen.

Den kraf­ti­ga skjut­sen upp­åt har in­te en­bart lyft mil­jon­tals ki­ne­sis­ka in­vå­na­re ur fat­tig­dom – lan­det hu­se­rar nu­me­ra värl­dens störs­ta me­del­klass – den har ock­så med­fört att Ki­na har näst flest mil­jar­dä­rer i värl­den (åter­i­gen num­mer två ef­ter USA). Den eko­no­mis­ka eli­ten är ett re­sul­tat av att någ­ra av värl­dens störs­ta fö­re­tag bär ki­ne­siskt flagg.

Men det är in­te en­bart de in­hems­ka ak­tö­rer­na som ta­git del av till­växt­ka­kan hos jät­ten i öst. Att det länge va­rit för­del­ak­tigt att för­läg­ga sin pro­duk­tion – ma­de in Chi­na – i lan­det har loc­kat fö­re­tag från he­la värl­den, vil­ket för­stås även gäl­ler svens­ka bo­lag.

Den enor­ma mark­nad som de allt ri­ka­re ki­ne­ser­na ut­gör är ba­ra näs­ta steg i le­det, från att helt liv­nä­ra sig på ex­por­ten har den in­hems­ka kon­sum­tio­nen bli­vit allt mer cen­tral i Ki­nas eko­no­mi.

Mot den här bak­grun­den är det svårt att ar­gu­men­te­ra mot svens­ka bo­lags när­va­ro och af­färs­för­bin­del­ser i Ki­na.

Ska man tro på vad den svens­ka re­de­ri­che­fen Dan Sten Ols­son

själv sä­ger i en in­ter­vju med Da­gens Ny­he­ter ef­ter GP:s av­slö­jan­den om Ki­nas han­dels­hot rik­ta­de mot Sve­ri­ge, ha­de Ste­na­kon­cer­nen in­te kla­rat sig ut­an den kom­mu­nis­tis­ka mark­nads­o­ri­en­te­ra­de en­par­ti­sta­ten.

För var­je far­tyg som till­ver­kas i nå­gon av de ki­ne­sis­ka skepps­var­ven spa­rar Gö­te­borgs­re­de­ri­et 200 mil­jo­ner kro­nor jäm­fört med om till­verk­ning­en ha­de skett i Syd­ko­rea.

Att gö­ra af­fä­rer i Ki­na, el­ler för den de­len va­ra be­ro­en­de av ki­ne­sisk till­verk­ning, är dock in­te opro­ble­ma­tiskt.

Ki­na är en re­pres­siv en­par­tistat ut­an all­män­na och fria val. I prak­ti­ken är åsikts-, ytt­ran­de-, tryck-, för­e­nings-, mö­tes-, de­mon­stra­tions­och re­li­gi­ons­fri­he­ten i va­ri­e­ran­de grad in­skränkt. Mi­no­ri­te­ters rät­tig­he­ter har för­säm­rats de se­nas­te åren. Tor­tyr är för­bju­det men fö­re­kom­mer och nå­got obe­ro­en­de rätts­vä­sen­de finns in­te, skri­ver re­ge­ring­en i en rap­port.

En­ligt Washing­ton­ba­se­ra­de män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen är det ki­ne­sis­ka sty­ret dess­utom no­to­riskt ic­ke-trans­pa­rent.

Dan Sten Ols­son sä­ger sig in­te ha råd att va­ra po­li­tisk. Och hos Gö­te­borgs tyngs­ta ar­bets­gi­va­re Vol­vo cars sva­rar vd:n Hå­kan Samu­els­son på frå­gan från sam­ma tid­ning om de bris­tan­de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na i Ki­na att han in­te kan kom­men­te­ra det (i sam­man­hang­et är det vik­tigt att på­pe­ka att Vol­vo cars ägs av ki­ne­sis­ka Ge­ely).

Utö­ver den oro­väc­kan­de bris­ten på mänsk­li­ga rät­tig­he­ter finns and­ra be­kym­mer i en­par­ti­sta­ten. Pro­blem som bor­de oroa Gö­te­borgs­bo­la­gen med af­fä­rer i Ki­na.

73 pro­cent av de till­frå­ga­de i lan­det sva­rar att kor­rup­tio­nen ökar, en­ligt Trans­pa­ran­cy In­ter­na­tio­nal och Glo­bal Cor­rup­tion Ba­ro­me­ter 2017 (GBC). En an­nan stu­die ut­förd av Char­ney Re­se­arch

(2015) vi­sar att 35 pro­cent av fö­re­ta­gen verk­sam­ma i Ki­na har tving­ats be­ta­la mu­tor. I en tred­je rap­port ge­nom­förd av Världs­ban­ken (2012) vitt­na­de 42 pro­cent av fö­re­ta­gen att gå­vor för­vän­ta­des för att säk­ra stat­li­ga kon­trakt.

Den ut­bred­da kor­rup­tio­nen i

Ki­na ris­ke­rar in­te en­bart att kos­ta all­män­he­tens för­tro­en­de, en in­sikt som par­ti­et själ­va kom­mit till vil­ket se­der­me­ra lett till om­fat­tan­de an­ti-kor­rup­tions­la­gar. Det ska­dar ock­så fö­re­ta­gen, vi­sar en stu­die från ame­ri­kans­ka lä­ro­sä­tet Ari­zo­na Sta­te Uni­ver­si­ty.

Dels är fö­re­tag be­läg­na i om­rå­den med höga ni­vå­er av po­li­tisk kor­rup­tion of­ta mind­re vär­da än bo­lag be­läg­na i om­rå­den som ka­rak­tä­ri­se­ras av lå­ga ni­vå­er av kor­rup­tion, vi­sar forsk­ning­en. Dels finns det be­vis på att po­li­tisk kor­rup­tion ock­så för­säm­rar fö­re­ta­gens möj­lig­het att ex­pan­de­ra. Vi­da­re är det även skad­ligt för al­la and­ra ak­tö­rer som del­tar på sam­ma mark­nad, en­ligt stu­di­en från Ari­zo­na Sta­te.

And­ra kost­sam­ma ut­ma­ning­ar med att ver­ka i Ki­na är den god­tyck­li­ga dis­kri­mi­ne­ring­en som vis­sa ut­länds­ka bo­lag kan er­fa­ra om man går emot re­gi­men. Det fick ka­na­den­sis­ka fö­re­tag i Ki­na sma­ka på när Hu­aweis äga­res dot­ter greps i Ka­na­da. Ett an­nat ex­em­pel är det sva­ga upp­hovs­rätts­skyd­det, vil­ket är en av för­kla­ring­ar­na bakom USA:s han­dels­krig mot Ki­na.

På en ska­la 0–100, där noll är minst fritt och 100 är mest fritt, ham­nar Ki­na på 11, en­ligt män­ni­sko­rätts­grup­pen Free­dom House. Det kan jäm­fö­ras med Iran som får 18 po­äng av or­ga­ni­sa­tio­nen.

Att Iran är mer fritt än Ki­na bor­de va­ra ett var­nings­flagg om nå­got för Dan Sten Ols­son ef­ter att ol­je­tan­kern Ste­na Im­pe­ro be­slag­togs av irans­ka myn­dig­he­ter i Ban­dar Ab­bas ti­di­ga­re i år. Och om det är plån­bo­ken som styr sam­ve­tet kan man på­min­na om att ”pa­u­sen” i den sy­di­rans­ka hamn­sta­den ska ha kostat bo­la­get om­kring 14 mil­jo­ner kro­nor.

Att Iran an­ses mer fritt än Ki­na bor­de va­ra ett var­nings­flagg för Dan Sten Ols­son ef­ter att ol­je­tan­kern Ste­na Im­pe­ro be­slag­togs av irans­ka myn­dig­he­ter ti­di­ga­re i år

att gö­ra af­fä­rer i Ki­na, el­ler för den de­len va­ra be­ro­en­de av ki­ne­sisk till­verk­ning, är in­te opro­ble­ma­tiskt, skri­ver ro­bin rasper.

Ar­kiv­bild: Step­hen B Mor­ton

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.