500 åt­gär­der när Sahl­grens­ka ska storspa­ra

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - To­bi­as An­ders­son Åker­blom to­bi­as.an­ders­son.aker­[email protected]

Ny­he­ter: Näs­ta år ska Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set spa­ra när­ma­re en halv mil­jard. Nu står det klart vil­ka sparåt­gär­der som ska ge­nom­fö­ras.

Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen fö­re­slår nu för re­gi­on­sty­rel­sen att Sjuk­vår­dens larm­cen­tral läggs ned. Det­ta ef­ter en höst då GP av­slö­jat fle­ra bris­ter i verk­sam­he­ten, bland an­nat en in­fek­te­rad kon­flikt mel­lan verk­sam­he­ten och SOS Alarm. Sa­m­ar­bets­pro­ble­men lyfts fram som en av de främs­ta ris­ker­na med att fort­sät­ta som ti­di­ga­re. Frå­gan ska be­hand­las av re­gi­on­sty­rel­sen i dag.

– Det här är ett tjäns­te­manna­för­slag, det är po­li­ti­ker­na som be­slu­tar, vi har för­sökt gö­ra ett så fyl­ligt tjäns­teut­lå­tan­de som möj­ligt, sä­ger Ann-So­fie Rund­berg, en­hets­chef för vård­sam­ord­ning på Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nens kon­cern­kon­tor.

I bör­jan av sep­tem­ber bör­ja­de GP grans­ka larm­han­te­ring­en i Väst­ra Gö­ta­land och den nya en­he­ten Sjuk­vår­dens larm­cen­tral, som se­dan i vå­ras har he­la an­sva­ret för att be­dö­ma am­bu­lanslarm in­om re­gi­o­nen. Kost­na­der­na ha­de ske­nat, sam­ti­digt som en del av de ut­lo­va­de re­sul­ta­ten ute­bli­vit. Re­gi­o­nen bö­ta­de var­je må­nad mil­jon­be­lopp för att verk­sam­he­ten in­te kla­ra­de sitt upp­drag, vän­te­ti­den vid livs­ho­tan­de till­stånd ha­de ökat och vid fle­ra till­fäl­len un­der som­ma­ren ha­de en en­da sjuk­skö­ters­ka på larm­cen­tra­len haft an­sva­ret för att be­dö­ma am­bu­lans­sam­tal. Re­ak­tio­ner­na blev star­ka.

– Det är ju be­dröv­ligt att man har gjort ett så­dan ha­ve­ri, sa­de re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de John­ny Mag­nus­son (M).

Re­gi­on­sty­rel­sen kräv­de i slu­tet av sep­tem­ber man­dat att be­slu­ta över larm­cen­tra­lens fram­tid, nå­got de ock­så fick. Nu har frå­gan ut­retts av re­gi­o­nens tjäns­te­män och de­ras för­slag blev of­fent­ligt på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen. På tis­da­gens re­gi­on­sty­rel­se­sam­man­trä­de kom­mer det att be­hand­las.

För­sla­get in­ne­bär att Sjuk­vår­dens larm­cen­tral av­veck­las och att re­gi­o­nen istäl­let teck­nar ett hel­hets­av­tal med SOS Alarm för bå­de di­ri­ge­ring och pri­o­ri­te­ring av am­bu­lan­ser, från och med 1 april näs­ta år. Max­i­malt får det kos­ta 85 mil­jo­ner kro­nor om året. Det är i lin­je med den ur­sprung­li­ga pro­gno­sen för de se­nas­te åren, men ut­fal­let för 2019 såg i sep­tem­ber ut att bli drygt 134 mil­jo­ner kro­nor.

GP av­slö­ja­de i mit­ten av sep­tem­ber att det upp­stått en in­fek­te­rad kon­flikt mel­lan Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen och SOS Alarm. Bo­la­get upp­gavs sa­bo­te­ra för Sjuk­vår­dens larm­cen­tral och för­sö­ka ”sän­ka verk­sam­he­ten”.

På si­dor­na 6 och 7 i da­gens tid­ning kan vi även av­slö­ja att verk­sam­hets­che­fen för Sjuk­vår­dens larm­cen­tral be­slu­tat att man in­te läng­re skul­le sva­ra på de sam­tal som stått längst i kö. För­änd­ring­en ha­de ge­nom­förts ”självs­vål­digt” och hem­lig­hål­lits av verk­sam­hets­che­fen, en­ligt SOS Alarm, som me­nar att ar­bets­sät­tet in­te är pa­ti­ent­sä­kert.

Just den bris­tan­de för­må­gan att sam­ar­be­ta lyfts fram i tjäns­teut­lå­tan­det som en av de främs­ta ris­ker­na med att fort­sät­ta han­te­ra am­bu­lanslar­men en­ligt nu­va­ran­de mo­dell, men sa­m­ar­bets­pro­ble­men lyfts upp som en risk som be­hö­ver han­te­ras oav­sett vil­ken lös­ning det blir.

”Det har se­dan lång tid till­ba­ka fun­nits svå­rig­he­ter i sam­ar­be­tet mel­lan SOS Alarm och VGR, vil­ket in­ne­bär att det i fort­sätt­ning­en är vik­tigt med ett öp­pet, in­vol­ve­ran­de och sam­ver­kan­de ar­bets­sätt. Två vård­gi­va­re, med två oli­ka sy­stem och ar­bets­sätt, med­för ris­ker som är svå­ra att und­vi­ka och där­med all­tid kom­mer att be­hö­va han­te­ras”, kon­sta­te­rar tjäns­te­män­nen.

Al­ter­na­ti­vet att lå­ta SOS Alarm ta över larm­han­te­ring­en in­ne­bär en­ligt för­sla­get en år­lig be­spa­ring på 43 mil­jo­ner kro­nor. En av ris­ker­na med det al­ter­na­ti­vet är istäl­let en ök­ning av an­ta­let ut­larm­ning­ar av am­bu­lan­ser med högs­ta pri­o­ri­tet, vil­ket Sjuk­vår­dens larm­cen­tral skul­le få ned ge­nom att sjuk­skö­ters­kor gjor­de be­döm­ning­ar­na av vård­be­hov.

Sam­ar­be­tet mel­lan verk­sam­he­ter­na in­ne­bär yt­ter­li­ga­re ett pro­blem: del­ning­en av in­for­ma­tion en­ligt nu­va­ran­de mo­dell kan en­ligt Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nens ju­ri­dis­ka en­het bry­ta mot Pa­ti­ent­da­ta­la­gen och Of­fent­lig­hets- och sek­re­tess­la­gen. Det­ta ef­tersom upp­gif­ter om pa­ti­en­ter skrivs in av re­gi­o­nen i SOS Alarms jour­nalsy­stem och de bå­da gör lö­pan­de no­te­ring­ar i det­ta. De bå­da vård­gi­var­na har i la­gen se­pa­rat an­svar för pa­ti­en­ter­nas upp­gif­ter.

”Det be­döms att det finns en viss risk att Da­ta­in­spek­tio­nen el­ler JO vid en till­syn skul­le be­dö­ma att han­te­ring­en av pa­ti­entin­for­ma­tion i vänt­rum­met in­te är tillå­ten en­ligt PDL och OSL”, kon­sta­te­ras i tjäns­teut­lå­tan­det.

Det är ju be­dröv­ligt att man har gjort ett så­dan ha­ve­ri John­ny mag­nus­son (m)

På grund av det­ta har SOS Alarm en­ligt tjäns­teut­lå­tan­det in­te valt att läm­na nå­got för­slag på det tred­je al­ter­na­ti­vet, för­u­tom fort­satt drift i nu­va­ran­de form och att SOS Alarm tar över helt. Al­ter­na­ti­vet in­ne­bär att sam­ar­be­tet fort­sät­ter i för­änd­rad form, där re­gi­o­nen en­dast ko­or­di­ne­rar am­bu­lans­he­li­kop­tern, am­bu­lan­ser­nas rast- och mål­tidsup­pe­håll och di­ri­ge­rar lig­gan­de sjuk­trans­port.

I si­na ytt­ran­den är fack­för­bun­den som be­rörs oe­ni­ga. Vård­för­bun­det, SACO och Vi­sion vill be­hål­la verk­sam­he­ten, men ge den rätt för­ut­sätt­ning­ar när det gäl­ler kom­pe­tens, be­man­ning, lo­ka­ler och öv­rig ar­bets­mil­jö. Kom­mu­nal vill istäl­let att Sjuk­vår­dens larm­cen­tral läggs ned.

Bild: Pet­ter Trens

Lo­ka­ler­na i går­da där sjuk­vår­dens larm­cen­tral sit­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.