Över 500 eko­no­mis­ka åt­gär­der vän­tar på Sahl­grens­ka

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ste­fan Bjar­ne­fors ste­fan.bjar­ne­[email protected]

Sahl­grens­kas bud­get sak­nar hund­ra­tals mil­jo­ner för att gå ihop näs­ta år. För att kla­ra eko­no­min ska nu över 500 oli­ka åt­gär­der vid­tas över he­la sjuk­hu­set.

– Var och en ger en viss ef­fekt. Det är in­te nå­gon stor verk­sam­het som man hug­ger av, sä­ger eko­no­mi­di­rek­tör An­ders Glansén.

Se­dan ti­di­ga­re är det känt att Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­sets bud­get för 2020 in­te går ihop med den nu­va­ran­de eko­no­mis­ka ko­sty­men – om­kring en halv mil­jard kro­nor fat­tas.

Hur sjuk­hu­sets verk­sam­he­ter kom­mer att på­ver­kas av ef­fek­ti­vi­se­rings­krav och sparåt­gär­der har dä­re­mot va­rit oklart. Men in­för ons­da­gens ex­train­sat­ta sty­rel­se­mö­te finns det nu en tyd­li­ga­re plan på bor­det.

Först och främst har den ur­sprung­li­ga sum­man på 562 mil­jo­ner kro­nor mins­kat och lan­dar nu istäl­let på 432 mil­jo­ner kro­nor.

Det be­ror bland an­nat på att kost­na­der­na för vård­vals­pa­ti­en­ter kom­mer att be­las­ta Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen istäl­let för sjuk­hu­set. Vi­da­re kom­mer sjuk­hu­sets oli­ka verk­sam­he­ter in­te läng­re få full eko­no­misk er­sätt­ning från led­ning­en när de kö­per in ny­a­re, ef­fek­ti­va­re – men ock­så dy­ra­re – lä­ke­me­del.

– Då blir det upp till re­spek­ti­ve om­rå­de att se till att man fak­tiskt får nå­gon kost­nads­re­du­ce­ran­de ef­fekt när man in­tro­du­ce­rar nya lä­ke­me­del, sä­ger Sahl­grens­kas eko­no­mi­di­rek­tör An­ders Glansén.

De 432 mil­jo­ner kro­nor­na mot­sva­rar drygt två pro­cent av sjuk­hu­sets he­la om­sätt­ning. Un­ge­fär li­ka stor an­del ska häm­tas in på vart och ett av de sex om­rå­den som sjuk­hu­set är upp­de­lat i.

Var­je om­rå­de har ut­i­från de nya eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar­na gjort oli­ka pla­ner för att få bud­ge­ten att gå ihop.

– Man har gjort på oli­ka sätt. En del har räk­nat med li­te hög­re in­täk­ter. And­ra har sagt att man ska gå från slu­ten­vård till öp­pen­vård och re­du­ce­ra an­ta­let vård­plat­ser nå­got. En del har gjort pri­o­ri­te­ring­ar kring vil­ka åt­gär­der man ska ut­fö­ra, sä­ger An­ders Glansén.

To­talt hand­lar det om över 500 en­skil­da åt­gär­der över he­la sjuk­hu­set.

– Var och en ger en viss ef­fekt. Det är in­te nå­gon stor verk­sam­het som man hug­ger av, sä­ger han.

Två av de störs­ta åt­gär­der­na är sam­manslag­ning­en av två av­del­ning­ar på Psy­ki­a­tri Af­fek­ti­va samt att 7 av 28 vård­plat­ser på lung­me­di­cin stängs, vil­ket mot­sva­rar eko­no­mis­ka helår­sef­fek­ter på 9,8 mil­jo­ner kro­nor re­spek­ti­ve 7 mil­jo­ner kro­nor. Nå­got som GP ti­di­ga­re rap­por­te­rat om.

För sjuk­hu­sets ad­mi­nist­ra­tion be­rörs dä­re­mot en än­nu stör­re an­del. Där vän­tar spar­krav på tio pro­cent av om­sätt­ning­en – vil­ket in­ne­bär att 45 tjäns­ter för­svin­ner.

Se­dan ti­di­ga­re står det klart att sjuk­hu­set ska mins­ka sin be­man­ning med 400 net­to­års­ar­be­ta­re. Men vil­ka yr­kes­ka­te­go­ri­er som ska ut­gö­ra de åter­stå­en­de 355 tjäns­ter­na är än­nu in­te helt klart, be­rät­tar An­ders Glansén.

– De­lar av det finns i ra­tio­na­li­se­ring­ar och fi­nan­si­el­la åt­gär­der som re­spek­ti­ve om­rå­de har. An­nars ska man se den mål­tals­siff­ran i förs­ta hand som en be­döm­ning om hur många vi har råd att va­ra to­talt sett – och nå­got att sty­ra mot – sna­ra­re än att vi ska bli av med ex­em­pel­vis fem per­so­ner här och två per­so­ner där.

Ing­en ska dock varslas på sjuk­hu­set som har un­ge­fär 14 500 net­to­års­ar­be­ta­re.

Sjuk­husö­ver­gri­pan­de kom­mer det ock­så be­dri­vas ett ar­be­te för att ef­fek­ti­vi­se­ra. Då bland an­nat ge­nom post­han­te­ring, matsvinn, lo­kal­vård och en in­ven­te­ring över hur sjuk­hu­sets lo­ka­ler kan an­vän­das mest ef­fek­tivt.

Fac­ken på Sahl­grens­ka har ge­nom­gå­en­de va­rit kri­tis­ka till ef­fek­ti­vi­se­rings­kra­ven. I sam­ver­kansmö­ten har Kom­mu­nal, Saco, Vi­sion och Vård­för­bun­det fram­fört hårt kri­tik där de var­nar för att det kan in­ne­bä­ra svå­rig­he­ter att be­hål­la per­so­nal, för­säm­rad häl­sa hos med­ar­be­tar­na och ökad risk för hot och våld.

Var och en ger en viss ef­fekt. Det är in­te nå­gon stor verk­sam­het som man hug­ger av

Ar­kiv­bild: Han­nes Ojen­sa

det bör­jar klar­na hur ef­fek­ti­vi­se­rings­åt­gär­der och spar­krav kom­mer att på­ver­ka sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set näs­ta år. Över 500 oli­ka åt­gär­der ska vid­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.