Med­bor­gar­kon­tor för­svin­ner när Ang­e­red ska spa­ra

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ar­ne Lars­son ar­ne.lars­[email protected]

Ang­e­red mås­te spa­ra 25 mil­jo­ner kro­nor för att få ihop bud­ge­ten för 2020. Men op­po­si­tio­nen är kri­tisk och hop­pas kun­na mild­ra ef­fek­ter­na. För­hand­ling­ar på­går in i det sista in­för tis­da­gens mö­te.

Sta­dens bud­get för 2020 ger ett ge­ne­rellt påslag till nämn­der­na på 1,5 pro­cent från för­ra året. Det täc­ker in­te de öka­de kost­na­der­na, så ned­drag­ning­ar krävs för att få ihop eko­no­min. I SDN Ang­e­reds fall hand­lar det in­te 25 mil­jo­ner kro­nor.

Bud­ge­ten ska klub­bas på ett mö­te un­der tis­dags­kväl­len. Yvon­ne Palm som re­pre­sen­te­rar Väns­ter­par­ti­et i nämn­den sä­ger att det fort­fa­ran­de på­går för­hand­ling­ar.

– Om det går att mild­ra ef­fek­ter­na av de här ned­skär­ning­ar­na på nå­got sätt vill vi med­ver­ka till det.

Bland för­sla­gen finns en ned­lägg­ning av med­bor­gar­kon­to­ret i Ham­mar­kul­len, ett hal­ve­rat för­e­nings­stöd och ned­skär­ning­ar om var­de­ra 9,2 mil­jo­ner kro­nor på äldre­omsorg/häl­so-sjuk­vård samt in­di­vid- och fa­mil­je­omsorg.

En ge­nom­lys­ning av verk­sam­he­ten från KPMG lig­ger till grund för för­sla­gen. Re­vi­sions­fir­man har jäm­fört kost­na­der­na med de stads­de­len Öst­ra Gö­te­borg har för sam­ma verk­sam­het och ut­i­från det dra­git slut­sat­sen att Ang­e­red lig­ger högt.

I rap­por­ten ta­las det bland an­nat om ”vid­lyf­ti­ga” be­slut in­om hem­tjäns­ten och för­sörj­nings­stöd.

– Jag tyc­ker ab­so­lut in­te att man kan jäm­fö­ra med en an­nan stads­del på det vi­set. Ang­e­red har en an­nan be­folk­ning och stör­re be­hov än Öst­ra Gö­te­borg, sä­ger Yvon­ne Palm (V).

Jo­han Fält (M) är ord­fö­ran­de i SDN Ang­e­red. Han sä­ger att det är fullt rim­ligt att gö­ra jäm­fö­rel­ser med en an­nan stads­del för att hit­ta möj­li­ga spar­för­slag.

– Men se­dan mås­te jäm­fö­rel­sen tol­kas av för­valt­ning­en, och det har för­valt­ning­en gjort.

Han tror att för­sla­get i sto­ra drag kom­mer att bli verk­lig­het, men ef­tersom al­li­an­sen in­te har egen ma­jo­ri­tet i nämn­den tving­as man kom­pro­mis­sa på vis­sa punk­ter.

– Vi sit­ter och fi­lar li­te på för­sla­get just nu.

Bland an­nat är det ak­tu­ellt att spa­ra mer på ad­mi­nist­ra­tion och för­sörj­nings­stöd för att kun­na sty­ra över mer peng­ar till äldre­omsor­gen. Ned­lägg­ning­en av med­bor­gar­kon­to­ret i Ham­mar­kul­len ser dock ut att gå ige­nom. Fri­tids­går­dar­na i stads­de­len kom­mer att fin­nas kvar, men en del av dem får spar­be­ting på sig.

Ang­e­red har en an­nan be­folk­ning och stör­re be­hov än Öst­ra Gö­te­borg Yvon­ne Palm (V).

Bild: Ste­fan Berg

Stads­dels­nämn­den Ang­e­red mås­te spa­ra 25 mil­jo­ner kro­nor för att få eko­no­min att gå ihop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.