Bo­e­ing för­lo­rar pre­stige­pro­jekt

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Eko­no­mi: Det blir eu­ro­pe­is­ka Air­bus som kom­mer att le­ve­re­ra flyg­pla­nen om det au­stra­lis­ka flyg­bo­la­get Qan­tas går vi­da­re med pla­ner­na på värl­dens längs­ta di­rekt­lin­jer, från Syd­ney och Mel­bour­ne till Lon­don och New York.

Det­ta trots att test­flyg­ning­ar­na, varav den sista sker i dag tis­dag, gjorts med plan från ame­ri­kans­ka Bo­e­ing.

Flyg­bo­la­get har he­la ti­den va­rit tyd­li­ga med att det står mel­lan Bo­e­ing 777X och Air­bus A350-1000, och va­let föll till slut på det eu­ro­pe­is­ka bo­la­get.

”Det var ett tufft val mel­lan två väl­digt ka­pab­la flyg­plan, som bli­vit än­nu svå­ra­re till följd av in­no­va­tio­ner från bå­da till­ver­kar­na för att för­bätt­ra vad de re­dan lagt år på att de­sig­na”, sä­ger Qan­tas vd Alan Joyce i ett press­med­de­lan­de.

Blir kö­pet av rör det sig om tolv flyg­plan och tra­fik­start den förs­ta hal­van av 2023. (TT)

Bild: Qan­tas

så här kan Qan­tas­pla­nen från air­bus av mo­del­len a350-1000 på de ult­ra­långa lin­jer­na kom­ma att se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.