Va­let av ny pre­miär­mi­nis­ter för­dröjs

Göteborgs-Posten - - Världen -

Li­ba­non: Li­ba­nons pre­si­dent Michel Aoun har be­slu­tat att skju­ta upp pro­ces­sen att ut­se en ny pre­miär­mi­nis­ter, ef­ter nya oro­lig­he­ter i hel­gen då de­mon­stran­ter drab­ba­de sam­man med sä­ker­hets­styr­kor i hu­vud­sta­den Beirut.

Re­ge­ring­en tving­a­des av­gå den 29 ok­to­ber ef­ter mas­si­va och landsom­fat­tan­de pro­tes­ter. Fle­ra möj­li­ga kan­di­da­ter till att ef­ter­trä­da Saad al-Ha­ri­ri har förts fram i de­bat­ten un­der de se­nas­te vec­kor­na. Men ing­en sam­syn har upp­stått mel­lan de oli­ka po­li­tis­ka par­ti­er­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.