Fler pro­tes­ter i In­di­en ef­ter cam­pus­till­slag

Göteborgs-Posten - - Världen -

Pro­tes­ter bland stu­den­ter i In­di­en spri­der sig ef­ter att po­li­sen slog till mot de­mon­stran­ter vid två uni­ver­si­tet i nor­ra In­di­en i sön­dags. Po­li­sen an­vän­de ba­tong­er och tår­gas mot stu­den­ter­na och 100 per­so­ner ska­da­des, rap­por­te­rar al-Ja­zi­ra.

– Jag vet in­te var­för jag blev sla­gen. Jag pro­te­ste­ra­de in­te ens. Jag var i uni­ver­si­te­tets bib­li­o­tek när po­li­sen tog sig in på uni­ver­si­tets­om­rå­det, sä­ger 26-åri­ge Mohm­mad Min­haj Ud­din, stu­dent vid Ja­mia Mil­lia Isla­mia (JMI) i Del­hi, till al-Ja­zi­ra.

Po­li­sen slog även till mot de­mon­stran­ter vid Ali­garh Mus­lim Uni­ver­si­ty (AMU) i del­sta­ten Ut­tar Pra­desh, norr om Del­hi.

Pro­tes­ter­na rik­tar sig mot en ny lag som gör det möj­ligt för fle­ra mil­jo­ner mi­gran­ter som kom­mit från grann­län­der till In­di­en fö­re den 1 ja­nu­a­ri 2015 att bli in­dis­ka med­bor­ga­re. Men mus­li­mer om­fat­tas in­te av den nya la­gen.

Kri­ti­ker­na an­ser att la­gen är dis­kri­mi­ne­ran­de ef­tersom mus­li­mer in­te om­fat­tas av den. Vis­sa de­mon­stran­ter är ock­så oro­li­ga för att den kom­mer att le­da till en ökad in­vand­ring.

Hund­ra­tals ak­ti­vis­ter sam­la­des ut­an­för po­lishu­set i hu­vud­sta­den på sön­dags­kväl­len för att pro­te­ste­ra mot po­li­sens bru­ta­li­tet och gri­pan­det av runt 100 stu­den­ter.

– Po­li­sen tog sig in på uni­ver­si­tets­om­rå­det med våld, ut­an att ha fått till­stånd. Vår per­so­nal och stu­den­ter blev slag­na och tving­a­des att läm­na cam­pus, sä­ger Wa­se­em Ah­med, fö­re­trä­da­re för JMI, till in­dis­ka ny­hets­by­rån Ina.

Po­li­sen i Del­hi för­sva­rar sitt age­ran­de och sä­ger att de var tvung­na att ta till våld när de­mon­stran­ter­na bör­ja­de brän­na bus­sar.

Pre­miär­mi­nis­ter Narend­ra Mo­di ma­nar be­folk­ning­en till lugn och för­sva­rar lag­för­sla­get på Twit­ter.

”Den här la­gen il­lu­stre­rar In­di­ens år­hund­ra­den av ac­cep­tans, har­mo­ni, med­käns­la och bröd­ra­skap”, skri­ver han på Twit­ter.

Våld­sam­mast har pro­tes­ter­na mot la­gen va­rit i del­sta­ten As­sam i nord­öst­ra In­di­en. Sex män­ni­skor

11 de­cem­ber klub­ba­de In­di­ens par­la­ment ige­nom en lag som gör det möj­ligt för fler mi­gran­ter från lan­dets grann­län­der att bli in­dis­ka med­bor­ga­re. La­gen ska grans­kas av In­di­ens högs­ta dom­stol.

Budd­his­ter, krist­na, hin­du­er, jai­nis­ter, par­ser och sik­her som flytt till In­di­en från Af­gha­nis­tan, Bang­la­desh el­ler Pa­kis­tan fö­re 2015 kom­mer att kun­na få in­diskt med­bor­gar­skap, men in­te mus­li­mer från sam­ma län­der.

Den in­dis­ka re­ge­ring­en har ar­gu­men­te­rat att des­sa län­der har mus­limsk ma­jo­ri­tet och att mus­li­mer där­för in­te kan va­ra för­följ­da mi­no­ri­te­ter där.

And­ra ut­sat­ta grup­per – som ro­hin­gy­er från My­an­mar, ta­mi­ler från Sri Lan­ka och ti­be­ta­ner från Ki­na – om­fat­tas in­te hel­ler. har dö­dats där i sam­band med de­mon­stra­tio­ner­na som bröt ut för­ra vec­kan.

Pro­tes­ter på and­ra uni­ver­si­tet har hål­lits till stöd för stu­den­ter­na.

Bild: Saa­liq She­ikh

Po­lis gri­per en ska­dad stu­dent ut­an­för uni­ver­si­te­tet Ja­mia mil­lia isla­mia i del­hi, in­di­en. bild ta­gen sön­dag 15 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.