Chef för pen­sions­re­form av­går un­der strejk

Göteborgs-Posten - - Världen -

Stor­strej­ken mot pen­sions­re­for­mer i Frank­ri­ke fort­sät­ter att lam­slå lan­det. På mån­da­gen av­gick Je­an-Pa­ul De­le­voye som an­sva­rat för att ut­for­ma de kon­tro­ver­si­el­la re­for­mer­na.

Je­an-Pa­ul De­le­voye av­går ef­ter kri­tik mot att han in­te re­do­vi­sat ett välav­lö­nat ar­be­te han haft i den pri­va­ta sek­torn sam­ti­digt som han ar­be­tat för re­ge­ring­en.

De­le­voye skri­ver i ett ut­ta­lan­de att hans tro­vär­dig­het ska­dats av ”våld­sam­ma an­grepp” från fack­för­e­nings­rö­rel­sen och op­po­si­tions­po­li­ti­ker som för­sökt misskre­di­te­ra re­for­mer som han be­skri­ver som av­gö­ran­de för Frank­ri­ke.

De­le­voye kom­mer att er­sät­tas så fort som möj­ligt, med­de­lar pre­si­dent Em­ma­nu­el Macrons kansli.

Bil­kö­er­na in till hu­vud­sta­den var över sex mil långa un­der mor­gon­rus­ning­en

Pla­ner­na på pen­sions­re­for­mer­na har de se­nas­te vec­kor­na ut­löst om­fat­tan­de strej­ker som lam­sla­git kol­lek­tiv­tra­fi­ken i lan­det och sär­skilt i hu­vud­sta­den Pa­ris.

För­sla­get ska om­vand­la över 40 oli­ka, kom­pli­ce­ra­de pen­sions­ta­bel­ler till en mer en­het­lig mall. Fack­för­bun­den an­ser att re­for­men skul­le miss­gyn­na fle­ra grup­per, bland an­nat of­fent­li­gan­ställ­da, som ti­di­ga­re haft för­mån­li­ga pen­sions­vill­kor.

De fles­ta tun­nel­ba­ne­lin­jer i Pa­ris var av­stäng­da, el­ler kör­de en­dast en hand­full tåg, på grund av strej­ken un­der mån­da­gen och bil­kö­er­na in till hu­vud­sta­den var över sex mil långa un­der mor­gon­rus­ning­en. Två tred­je­de­lar av lan­dets hög­has­tig­hets­tåg var in­ställ­da och ba­ra ett av fy­ra re­gi­o­nal­tåg kör­de.

Un­der tis­da­gen pla­ne­ras nya de­mon­stra­tio­ner i Frank­ri­ke och fle­ra uni­ver­si­tet, bland an­nat Sor­bon­ne i Pa­ris, har ställt in el­ler skju­tit upp prov i slu­tet av ter­mi­nen ef­tersom stu­den­ter­na in­te har möj­lig­het att ta sig dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.