Ing­el­sten blev för­vå­nad över att få läm­na Gais

Göteborgs-Posten - - Sport -

Han såg en grön­svart fram­tid. Och gil­la­de det. Se­dan var Pa­trik Ing­el­sten, 37, plöts­ligt in­te önsk­värd i Gais läng­re. – Be­ske­det kom ovän­tat. Jag fick verk­li­gen en käns­la av att jag skul­le få va­ra kvar, sä­ger han.

Som­ma­rens över­gångs­föns­ter är ba­ra någ­ra da­gar ifrån att stäng­as. Många klub­bar har pac­kat ner plån­böc­ker­na och lu­tat sig till­ba­ka. Be­låt­na med vad de har.

In­te Gais.

Fler ny­för­värv ska in för att för­stär­ka en trupp och en jakt på ett nytt Su­pe­ret­tan-kon­trakt. Just där­för stan­nar Pa­trik Ing­el­sten till på en par­ke­rings­plats mel­lan hem­met i Halm­stad och ar­bets­plat­sen i Gö­te­borg. Da­torn fälls upp. Mo­bi­len ploc­kas fram.

Han är stres­sad. Över­gångs­sy­ste­met TMS krång­lar vil­ket gör att lå­net av Aa­ron Dri­nan från Ipswich in­te kan re­gi­stre­ras.

Han är trött.

Än­da se­dan Bo­sko Oro­vic fick spar­ken i mit­ten av ju­li har Ing­el­sten en­sam tving­ats bä­ra två jobb­tit­lar: Sport­chef och hu­vud­trä­na­re.

– Det var som att Häc­kens sport­chef Son­ny Karls­son ock­så skul­le ha haft Andre­as Alms trä­nar­jobb. Det är egent­li­gen in­te möj­ligt ... sä­ger Ing­el­sten.

– Men un­der tre vec­kor fick jag mer el­ler mind­re kö­ra rub­bet själv. Mejl­box­en öpp­na­des 06.30 och stäng­des vid 23.00 när jag gick och la­de mig. Dä­re­mel­lan skul­le barn iväg till sko­lan, re­san gö­ras fram och till­ba­ka till Gö­te­borg, trä­ning­ar pla­ne­ras och ge­nom­fö­ras, sam­tal med agen­ter tas ... Jag job­ba­de i prin­cip al­la vak­na tim­mar – sju da­gar i vec­kan. Det tog hårt och jag var rik­tigt trött un­der den pe­ri­o­den.

Var du till och med nä­ra att gå in i väg­gen?

– Det vet jag in­te, men jag var ex­tremt trött. Det tog på krop­pen och hu­vu­det.

Pa­trik Ing­el­sten slet dock på. Tål­mo­digt.

Än­da se­dan han an­slöt till Gais in­för sä­song­en 2017 ha­de han vant sig vid att täc­ka upp där det be­höv­des. Vant sig vid att ha oli­ka rol­ler.

– Se­dan har jag levt i den här värl­den se­dan jag var 19, så jag vet att un­der vis­sa pe­ri­o­der får man läg­ga and­ra sa­ker åt si­dan och kö­ra på. Gais är en klubb med små re­sur­ser där al­la mås­te hjäl­pa till.

– När man job­bar med män­ni­skor som man trivs med går det dess­utom lät­ta­re.

Till slut kom ock­så re­sul­ta­ten. Un­der­stödd av en in­ploc­kad To­mas Erix­on (och såklart även av en se­dan ti­di­ga­re be­fint­lig le­darstab) lyf­te Ing­el­sten upp Gais från ett nytt bot­tendra­ma och fram till ett nytt su­pe­ret­tan-kon­trakt.

Han kun­de pus­ta ut och änt­li­gen få sin väl­be­höv­li­ga vi­la.

Det en­da pro­ble­met? Den va­rar läng­re än han ha­de hop­pats.

Ste­fan Jacob­son in som ny hu­vud­trä­na­re, Fred­rik Holm­berg in som ny as­si­ste­ran­de. Plöts­ligt fanns det in­te plats för Pa­trik Ing­el­sten i Gais or­ga­ni­sa­tion till 2020.

Han fick be­ske­det av Jo­nas Ös­ter­gaard,

18 de­cem­ber 2016: Pre­sen­te­ras som ny as­si­ste­ran­de trä­na­re bakom Ben­ja­min West­man. Ing­el­sten får ock­så en del sport­chefs­upp­gif­ter.

4 ju­ni 2017: När Ben­ja­min West­man får spar­ken flyt­tas Ing­el­sten upp som till­fäl­lig hu­vud­trä­na­re. Han le­der la­get i fy­ra mat­cher.

26 ju­ni 2017: Gais an­stäl­ler Bo­sko Oro­vic som ny hu­vud­trä­na­re. Ing­el­sten åter­går där­med till rol­len som as­si­ste­ran­de.

15 ju­li 2019: Bo­sko Oro­vic får spar­ken och åter­i­gen till­de­las Ing­el­sten upp­dra­get som till­fäl­lig hu­vud­trä­na­re. Och sport­chef ska tilläg­gas.

27 no­vem­ber 2019: På sin hem­si­da med­de­lar Gais att klub­ben har valt att in­te för­länga Ing­el­stens ut­gå­en­de kon­trakt. sports­ligt an­sva­rig i sty­rel­sen, i slu­tet av no­vem­ber. För­vå­ning upp­stod.

– Jag var gans­ka sä­ker på att jag skul­le va­ra en av två trä­na­re till näs­ta år. Jag vet att spe­lar­rå­det, med spelar­trup­pen bakom sig, fram­för­de en öns­kan om att jag skul­le va­ra kvar. De gjor­de det dess­utom in­nan se­ri­en var slut, in­nan kon­trak­tet var

Pa­trik ing­el­sten job­ba­de hårt för att räd­da kvar gais i su­pe­ret­tan i hös­tas. men när klub­ben skul­le sät­ta ihop trä­nar­grup­pen in­för kom­man­de sä­song fanns det in­te plats för ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.